Verkiezingen 14 oktober 2018

Met onze verkiezingscampagne ‘Kies voor evenwicht #StemVrouw’ voor de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018 brengt Vrouw & Maatschappij – CD&V politica een positief verhaal. We zetten de sterkte van vrouwelijke politica’s in de kijker en schuiven verschillende thema’s als speerpunt naar voren waarop vrouwen in het bestuur echt het verschil kunnen maken.

Onder de slogan “Kies voor evenwicht #StemVrouw” zetten we in op een positieve keuze voor een evenwichtig, gendervriendelijk en dus goed bestuur. Voor V&M is de weg vooruit, een weg waar vrouwen mee aan het stuur zitten. Hiervoor baseren we ons op vijf speerpunten: veiligheid,solidariteit,leefbaarheid, mobiliteit en -uiteraard- gelijkheid.

Voorzitster V&M Roeselare – Sharon Linclau: “Met V&M Roeselare hebben we naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen een bundel gemaakt waarin we onze standpunten hebben opgesomd. Met deze speerpunten wil V&M Roeselare bij deze verkiezingen haar leden en politica’s ondersteunen in de uitbouw van een V&M-campagne, die de focus legt op levenskwaliteit in alle aspecten van het lokale leven.   In de periode voor de verkiezingen zullen we aan de hand van gerichte acties deze punten kenbaar maken, en maken we ook duidelijk waar V&M voor staat in Roeselare.”

Solidariteit – éénoudergezinnen

Een leefbare stad of gemeente zet in op het creëren, onderhouden en verbeteren van de sociale samenhang en solidariteit.  Ze wil eenzaamheid onder haar inwoners beperken en jong en oud de kans bieden om deel te nemen aan het gemeentelijk leven.

Nieuwe éénoudergezinnen in Roeselare

Wist je dat in België 1 op 4 gezinnen in 2014 een éénoudergezin was? En wist je ook dat 1 op 5 ouders die alleen wonen met hun kinderen een armoederisico lopen? De groep eenoudergezinnen stijgt enorm. In België staat de teller op 465.000 en 725.000 kinderen wonen in een dergelijk gezin (bron:IDD). In 83% van de gevallen zijn vrouwen gezinshoofd. Alleenstaande moeders zijn de meest kwetsbare groep in de samenleving.

Tweeverdieners zijn de norm in onze samenleving. De maatschappij - en dus ook het beleid- is nog te veel gericht op koppels. Elke maatregel die per huishouden geldt, snijdt dieper in de portemonnee van eenoudergezinnen dan in die van tweeverdieners. Het tegengaan van de verarming van eenoudergezinnen, net zoals de armoedebestrijding in het algemeen, vereist een structurele aanpak. Hoog tijd dus voor politici om op de barricaden te gaan staan voor eenoudergezinnen. Een gezinsbeleid, dat ook het functioneren van eenoudergezinnen ondersteunt, is geenszins een luxe. Gezinsbeleid is de grootste uitdaging voor de politiek van de komende decennia. Voorspeld wordt dat tegen 2060 meer dan de helft van de gezinnen alleenstaande ouders zullen zijn. Gezinsbeleid moet gezinnen financieel, materieel of immaterieel ondersteunen, in welke gezinssituatie ze ook leven. Speciale aandacht moet uitgaan naar de meest kwetsbaren, de alleenstaande moeders.

Aan de wijze waarop gezinnen gevormd worden kan een overheid weinig doen. Aan de kansen en de ondersteuning voor hen wel. Opgroeien in zeer ongelijke omstandigheden hypothekeert de kansengelijkheid voor kinderen. Zij die opgroeien in zwakkere eenoudergezinnen hebben zelf minder kans om vooruit te gaan, ongeacht hun aangeboren talenten. In deze tijden waarin het neoliberale idee 'ieder voor zich' regeert, worden eenoudergezinnen al te vaak op zichzelf teruggeworpen. Het isolement, waarin alleenstaande moeders vaak terechtkomen moet doorbroken worden!

Met Vrouw & Maatschappij vragen we dan ook om een ééoudertoets in Roeselare bij elk bestuursniveau en bij elke nieuwe maatregel.

Single zijn is duur. Als alleenstaande heb je veel dezelfde kosten als koppels, maar moet je die wel in je eentje dragen.

Daarom willen we met V&M Roeselare ook gepaste, betaalbare maatregelen op het vlak van afvalbeheer, schoolkostenondersteuning en kinderbegeleiding voor de eenoudergezinnen!

Weerbaarheidscursus

V&M Roeselare vraagt dat er door stad Roeselare een cursus weerbaarheid/zelfverdediging wordt georganiseerd.  Het doel is vrouwen/mannen weerbaarder te maken tegen seksuele intimidatie door bekenden en onbekenden, lastigvallen op straat en op publieke plaatsen, ongewenste intimiteiten, stalking, aanranding, (poging tot) verkrachting…

We vragen tevens dat dit georganiseerd wordt via een sekse specifieke benadering waarbij vrouwen les krijgen van vrouwelijke begeleiders die een belangrijke functie als rolmodel kunnen vervullen.  Idem voor de mannen die een mannelijke begeleider krijgen. 

Sharon Linclau (voorzitster V&M Roeselare): “We vragen dat Roeselare dit organiseert, gratis, voor geïnteresseerde mannen en vrouwen vanaf 14 jaar.  De toegankelijkheid moet zo laagdrempelig mogelijk zijn, waardoor we de lessen gratis willen aangeboden zien”. 

Genderneutrale verschoningsruimten

Inclusiviteit en tolerantie zijn belangrijk voor een leefbare gemeente. Dit heeft ook te maken met de ruimte die er is voor ouderen, jongeren, kinderen en de allerkleinsten. Het is niet altijd vanzelfsprekend om in België op stap te gaan met jonge kinderen. Ergens een verschoontafel vinden om je baby of peuter te verschonen is soms een hele opgave. Voor papa’s is het eens zo moeilijk. Vaak vinden ze enkel een verschoontafel in de vrouwentoiletten.

 Genderneutrale verschoningsruimten

Vrouw & Maatschappij  Roeselare vindt dat we moeten voorzien in voldoende openbare genderneutrale kindertoiletten en verschoonplekken voor baby’s. Wanneer er geen ruimte is om een aparte ruimte in te richten, moet er zowel in de mannen – als in de vrouwentoiletten een verschoningstafel en eventueel een kindertoilet aanwezig zijn.

  • Bij nieuwe infrastructuur moet een kinderkamer de standaard worden.
  • Hieraan gekoppeld, wensen we ook dat er een toegankelijk toilet voorzien is voor mindervaliden.
  • Uitbreiding van de openbare toiletten met daarbij een up-to-date toiletplan

Het laatste toiletplan dateert reeds van enkele jaren terug, en is aan vernieuwing toe. Met V&M vragen we een up-to-date plan, zodat het voor elke bezoeker/inwoner van Roeselare duidelijk is wanneer en waar men naar een openbaar toilet kan.

Voor V&M is het tevens belangrijk dat het hele grondgebied gedekt is door de aanwezigheid van een openbaar toilet. Daarom vragen we om het aanbod uit te breiden, in het centrum, zodat er altijd een openbaar toilet beschikbaar binnen aanvaardbare wandelruimte.

Lichtplan : overgang naar LED-verlichting voor de openbare verlichting in Roeselare.

Vandaag de dag gaat de helft van het energieverbruik van steden naar verlichting. Toch is maar liefst 75% van de openbare verlichting verouderd.   Door de overschakeling naar LED-verlichting bespaart een gemiddelde stad in België met ongeveer 2000 lichtpunten, per jaar gemiddeld 72% energie en vermindert de CO2-emissie met maar liefst 185 ton per jaar.   Een belangrijk gegeven voor steden die volgens het burgemeestersconvenent voor klimaat en energie tegen 2020 een CO2-reductie van 20% dienen te realiseren.

De lichtpunten met LED-verlichting kunnen ook gekoppeld worden aan slimme toepassingen, zoals het dimmen van verlichting ‘s nachts en bewegingsdetectie. Het modulaire systeem laat trouwens toe om eenvoudig nieuwe technologie te installeren zonder de armaturen te vervangen, wat duurzaam is. Een ander voordeel is dat je dankzij de nieuwe, witte verlichting beter kleuren kunt onderscheiden en gezichten herkennen. Dat vergroot het veiligheidsgevoel van bewoners en bezoekers.

Griet Coppé (schepen van mobiliteit stad Roeselare): “Aan het nieuwe fietspad aan Trax wordt gewerkt met nieuwe LED-verlichting met bewegingsdetectie. Ook in de Havenstraat, Schippersstraat en Vissersstraat en Guidogezellelaan wordt reeds gewerkt met LED-verlichting. Op de planning staat ook nog op korte termijn voor uitvoering het moderniseren van de openbare verlichting in de Baliestraat, Constant Lievensstraat, Schaapbruggestraat (kruispunt Rumbeeksegravier) en de Coninckplein.  Het is goed dat V&M Roeselare in het kader van de Smart-Cities de kaart trekt van de LED-verlichting.”

Nathalie Muylle (schepen van Gebouweninfrastructuur/facilitair beheer; Vergunningenbeleid) en ruimtelijke planning; Bestuurszaken.): “In 2030 woont maar liefst 60% van de bevolking in stedelijk gebied, in 2050 zal het aantal lichtpunten met 70% gestegen zijn door de bevolkingsgroei.  Nu al nemen steden zo een slordige 75% van het energieverbruik wereldwijd voor hun rekening.  Steden staan dan ook voor een immense uitdaging om ondanks stijgende energiekosten en beperkte stedelijke budgetten, te kiezen voor duurzame toekomstgerichte oplossingen.  De vraag van V&M Roeselare om een gefaseerde overgang van de bestaande lichtpunten naar LED-verlichting te voorzien is past in dit verhaal.”

Lichtplan V&M Roeselare

Ria Vanzieleghem (bestuurslid V&M Roeselare): “Een Leefbare gemeente wil voor Vrouw & Maatschappij oa. zeggen een veilige gemeente voor al haar inwoners.  Uit een Gallop-studie van 2016 met meer dan 140 landen bleek dat 45% van de vrouwen aangaf zich ’s nachts niet veilig te voelen, vergeleken met 27% van de mannen. Nochtans kunnen stad en gemeente dat gevoel aanpakken met een aantal gerichte maatregelen.”

 Lichtplan

Niet alleen is de aanwezigheid van andere mensen doorslaggevend, ook de verlichting speelt een rol.  Goede verlichte straten en pleinen gaan dit onveiligheidsgevoel tegen, vergroten de bewegingsvrijheid van iedereen en vergroten de sociale cohesie.  We vinden het als V&M Roeselare dan ook belangrijk dat Roeselare blijft inzetten op een goed uitgewerkt genderslim lichtplan. 

De stijgende energiekosten, de voortdurende druk op de budgetten van lokale overheden, en de hoge nood om energie te besparen, onder meer door het stroomtekort deze winter, noodzaakt steden en gemeenten om maatregelen te nemen.  

Vrouw & Maatschappij Roeselare is er geen voorstander van om bepaalde straatverlichting ’s nachts volledig  uit te schakelen omdat we de verkeersveiligheid en het veiligheidsgevoel van onze burgers niet in het gedrang te brengen.  We kiezen liever voor een gefaseerde overgang naar LED-verlichting met bewegingsdetectie.

Gefaseerde overgang naar LED-verlichting

In een eerste fase zouden wij de voorkeur geven aan woonwijken en fietspaden en in een latere fase volledig overschakelen naar Led verlichting.