25 november nadert. Op de Internationale Dag voor de Uitroeiing van Geweld tegen Vrouwen dragen wereldwijd mannen en vrouwen een wit lintje om te tonen dat ze geweld tegen vrouwen afkeuren, dat ze zich bewust zijn van het probleem en dat ze zelf nooit geweld tegen vrouwen zullen plegen of tolereren. Aan de internationale Witte lintjescampagne nemen naar schatting ondertussen meer dan 70 landen deel. Van Canada tot Thailand wordt aandacht gevraagd voor dit universeel probleem. Naar goede gewoonte blijft ook Vrouw & Maatschappij – CD&V politica niet aan de zijlijn staan.

Wereldwijd worden miljoenen meisjes en vrouwen het slachtoffer van geweld enkel en alleen omdat ze vrouw zijn. Gendergerelateerd geweld kent geen grenzen en doet zich voor in elke gemeenschap, waar ook ter wereld. Europees onderzoek uit 2014 heeft aangetoond dat 1 op 3 vrouwen boven de leeftijd van 15 jaar het slachtoffer wordt van fysiek of seksueel geweld.1 Deze cijfers zijn hallucinant en er wordt terecht gesproken over een pandemie.

Witte Lintjes 2018 : Focus op Tienerpooiers & hun slachtoffers

Dit jaar focust de Witte lintjesactie van V&M op het thema van tienerpooiers en hun slachtoffers. Tienerpooiers zijn mensenhandelaars die zich specifiek richten op jongeren. Net zoals bij slachtoffers van mensenhandel met oog op seksuele uitbuiting, zijn de meeste slachtoffers van tienerpooiers vrouwelijk. Bovendien gaat het vaak, maar niet altijd, om bijzonder kwetsbare en jonge meisjes, die alreeds uit een precaire situatie komen.

Sinds 2005 is mensenhandel strafbaar in ons land. Mensenhandel wordt door de wetgever gedefinieerd als: “de werving, het vervoer, de overbrenging, de huisvesting, de opvang van een persoon, de wisseling of de overdracht van de controle over hem teneinde deze persoon uit te buiten.” Deze uitbuiting gebeurt in de vorm van prostitutie of andere vormen van seksuele uitbuiting; de uitbuiting van bedelarij; het verrichten van werk of het verlenen van diensten, in omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid; het wegnemen van organen; of deze persoon tegen zijn wil een misdaad of een wanbedrijf te doen plegen.” Wereldwijd zijn het vooral vrouwen die slachtoffer worden van seksuele uitbuiting (ILO, 2017).

Uit verschillende dossiers blijkt dat genderongelijkheid een cruciale rol speelt binnen de tienerpooier-methode. Zoals gezegd zijn de slachtoffers voornamelijk meisjes, die zich vaak in een kwetsbare positie bevinden. Tienerpooiers schrikken er niet voor terug om gebruik te maken van deze kwetsbaarheid. Via onderliggende mechanismen van manipulatie, maar ook geweld en intimidatie, gebruiken en misbruiken ze doelbewust meisjes voor hun eigen winstbejag en status. Dikwijls wordt er ingespeeld op de onzekerheden en angsten van deze meisjes, waarbij deze uiteindelijk gereduceerd worden tot niets meer dan een gebruiksvoorwerp voor de pooier(s) in kwestie.

We vinden het bij Vrouw & Maatschappij dan ook de hoogste tijd om ons sterk te maken tegen deze vorm van geweld. Alle meisjes en vrouwen moeten kans hebben op een geweldloos leven, vrij van uitbuiting.

Vrouw & Maatschappij - CD&V politica roept samen met CD&V op om tussen 9 november en 25 november 2018 een wit lintje te dragen als teken van jouw persoonlijk engagement om geen geweld te plegen, geweld niet oogluikend toe te staan of te
verzwijgen, geweldplegers aan te zetten om hulp te zoeken en iedereen te overtuigen om geweld te doen stoppen.

De feiten over tienerpooiers

Wat

 •  Tienerpooiers zijn mensenhandelaars die zich specifi ek richten op jongeren;
 • De slachtoff ers zijn meestal meisjes, die zich vaak voorheen al in een kwetsbare positie bevonden;
 • Via manipulatie, geweld en intimidatie misbruiken tienerpooiers doelbewust meisjes voor hun eigen winstbejag en status. Dikwijls wordt er ingespeeld op de onzekerheden en angsten van deze meisjes, waarbij deze gereduceerd worden tot een gebruiksvoorwerp voor de pooier(s) in kwestie.

Cijfers

 • In 2017 opende Child Focus 28 nieuwe dossiers rond tienerpooiers. In de eerste hel van 2018 ging het om 12 nieuwe dossiers. Het echte aantal slachtoffers blijft onbekend;
 • Door gebrekkige registratie, beperkte zichtbaarheid en weinig aangiftebereidheid is het moeilijk een volledig beeld te krijgen van het fenomeen;
 • Slachtoff ers vormen een bijzonder diverse groep maar zijn meestal tussen 14 en 18 jaar oud. Meisjes die reeds in de jeugdzorg zitten lopen een verhoogd risico;
 • Daders zijn vaak tussen 20 en 30 jaar oud. Sommigen hebben reeds een crimineel verleden.

Beleidsvoorstellen

Preventie

 • Preventief optreden tegen tienerpooiers begint met jongeren meer bewust te maken van hun eigen grenzen, seksualiteit en kennis rond gezonde relaties;
 • Er moet geïnvesteerd worden in het verhogen van de eigenwaarde, weerbaarheid en zelfbeeld van jongeren via scholen, het culturele verenigingsleven, de Huizen van het Kind en jeugdhulp;

Registratie

 • Magistraten, politie én hulpverleners hebben nood aan sensibilisering rond de problematiek, zodat ze slachtoff ers kunnen herkennen en een meldpunt hebben;
 • Er is nood aan meer onderzoek naar het fenomeen in andere regio’s. Nu ligt de focus voornamelijk op Antwerpen, terwijl slachtoff ers afkomstig zijn uit diverse regio’s.

Bestraffing

 • In elke zaak van tienerpooiers moet dezelfde wetsgrond worden toegepast, namelijk vervolging op basis van mensenhandel, met als verzwarende omstandigheid de betrokkenheid van een minderjarige;
 • Klanten van tienerpooiers moeten erkend worden als daders van seksuele uitbuiting van minderjarigen en proactief worden opgespoord en juridisch vervolgd. Ook diegene die het misbruik faciliteren, zoals hoteleigenaars, moeten vervolgd
  worden.

Hulpverlening

 • Verschillende vormen van gespecialiseerde opvangmogelijkheden moeten verder onderzocht, ontwikkeld en ondersteund worden. Daarbij moet er ook gekeken worden naar een meer huiselijke context en meer humane aanpak voor de slachtoffers;
 • Er is nood aan voldoende nazorg voor alle slachtoff ers, ook bij het verlaten van een voorziening, bijvoorbeeld in de vorm van een lotgenotengroep of een buddysysteem met opgeleide ervaringsdeskundigen en onder voldoende begeleiding.

www.stoptienerpooiers.be

Op het nummer 116000 of op de website www.stoptienerpooiers.be kunnen slachtoffers, ouders, familie of vrienden terecht met al hun bezorgdheden, vragen en signalen.

 • Gelijke kansen