CD&V, sp.a & de vernieuwers en Open Vld slaan gedreven de handen in elkaar om in de bestuursperiode 2019-2024 met Roeselare vooruit te gaan.

Oltegoare vooruit

CD&V, sp.a & de vernieuwers en Open Vld slaan gedreven de handen in elkaar om in de bestuursperiode 2019-2024 met Roeselare vooruit te gaan.

“Op 14 oktober 2018 koos de Roeselarenaar voor positieve zekerheid en een eerlijk, luisterend bestuur. Met een sterk en gedragen programma en een nieuw krachtig en samenhangend team willen we Roeselare en de Roeselarenaars verder verbinden, waarbij zowel veilige levenskwaliteit en een sociaal en ondernemend beleid voorop staan, en we het bos- en bomenplan verder uitvoeren’, stelt Kris Declercq (CD&V).

Gezonde lucht, een betrokken welzijnsbeleid tegen armoede en uitsluiting, betaalbaar wonen en integratie van elke Roeselarenaar, zijn hierbij belangrijke speerpunten,’ duidt Michèle Hostekint (sp.a & de vernieuwers). ‘Wij willen verder inzetten op een duurzame, zachte stad, en een gezond evenwicht tussen leef- en werkruimte voor alle leeftijden.’

Het DNA van Roeselare als stad vol initiatief, door onze ondernemers en onze vele verenigingen, moeten we koesteren en versterken,’ bevestigt Piet Delrue (Open Vld). ‘In deze ploeg willen we werk maken van een bereikbare mobiliteit, een betaalbare en klantvriendelijke dienstverlening en een stad waar elke burger zich veilig voelt.’

We zetten de weg van een beleid tussen de mensen verder: we vergroten de inspraak en betrokkenheid van elke Roeselarenaar en reiken met vernieuwde en toegankelijke gemeente-, advies- en wijkraden de hand uit naar iedereen, over partijgrenzen heen, om samen stadsmakers te zijn. We versterken de inspraak en communicatie bij openbare werken en projecten, terwijl we onze dienstverlening uitmuntend maken met een stadskantoor, de Stedelijke Ateliers en de uitbouw van het meldpunt 1788 tot een volwaardige ombudsdienst.

Sterk team met ervaring en vernieuwing

De ‘Vooruit met Roeselare’-ploeg bestaat uit 8 schepenen:

(Nathalie Muylle, José Debels, Marc Vanwalleghem, Bart Wenes, Griet Coppé, Dirk Lievens, (CD&V) .Michèle Hostekint, Henk Kindt (sp.a & de vernieuwers) en burgemeester Kris Declercq (CD&V). Piet Delrue (Open Vld) wordt de nieuwe voorzitter van de Roeselaarse gemeenteraad.

Later in de bestuursperiode schuiven Tom Vandenkendelaere en Piet Delrue in als schepen en wordt ook een verdere vernieuwing en verjonging van het schepencollege voorzien. Bart Wenes wordt als voorzitter van het Bijzonder Sociaal Comité als schepen toegevoegd aan het schepencollege.

De specifieke bevoegdheden van de schepenen worden bepaald in het toekomstige bestuursprogramma, om efficiënte aansluiting te vinden bij de beleidsprioriteiten.

8 krachtlijnen voor 8800 van de toekomst: investeren in mensen

De nieuwe bestuursploeg tekende reeds ambitieuze, maar realistische krachtlijnen uit voor het Roeselare van de toekomst. Roeselare wil een toonaangevende centrumstad op mensenmaat zijn, een ‘slimme’ duurzame stad, waar levenskwaliteit, verbondenheid en ondernemerschap centraal staan. Na de grote en belangrijke investeringen de voorbije jaren in vernieuwende stadsversterkende projecten, willen we nu nog meer investeren in de mensen.

Deze krachtlijnen worden in de volgende maanden verder vorm gegeven in een bestuursprogramma met concrete acties, vanuit een haalbaar en betaalbaar meerjarenbudget dat in 2019 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

 1. Verbindend Vooruit


  ‘Oltegoare Roeselare’ is een werkwoord. We geloven in de kracht van onze wijken, de rijkdom van onze verenigingen en de toekomst van onze Roeselaarse jongeren en zilveren generatie. Iedereen telt mee en spreekt mee, maar doet ook mee. We zijn allemaal Roeselarenaars.

  ‘Vooruit met Roeselare’ gaat voor:

  - Wijkbudgetten met burgerparticipatie door buurtmaatschappijen en citylab
  - Een diversiteits- en integratiebeleid met een schepen voor Diversiteit en Integratie
    met nadruk op de actieve kennis van het Nederlands, werktoeleiding, samenleven
     en inburgeringsparticipatie als ‘kansenfabriek’
  - Huizen van de Vrijwilliger in onze ontmoetingscentra
  - Een kunstencentrum op de Spil
  - Ter Posterie wordt kunst- en erfgoedhuis en een erfgoed-en archiefdepot
  - TRAX als Muziekcentrum in Roeselare Concertstad
  - Ons Vlaamse erfgoed en folklore koesteren in een eigentijds expokader
  - Meer rechtstreekse middelen voor de jeugdverenigingen en jeugdinspraakconferentie
  - Nieuwe polyvalente sportzaal, renovatie van het Stedelijk Sportstadion en kunstgrasvelden
  - Aanbod voor actieve senioren en ondersteuning dienstencentra op wijk-en 
     buurtniveau (Rumbeke, Waterdam, Beveren) om eenzaamheid tegen te gaan
  - Toegankelijkheid minder mobiele mensen versterken door een lagebordurenplan in de stad

 2. Bereikbaar Vooruit


  Vlot vooruit gaan vergt een verstandig en duurzaam mobiliteitsbeleid, waarbij zowel de bereikbaarheid van de stad, als de veiligheid en het comfort van voetganger, fietser als automobilist verbeterd moeten worden.

  ‘Vooruit met Roeselare’ gaat voor:

  - De aanpak van de veiligheid, bereikbaarheid en doorstroming aan en rond het Station
    (aanpassing van ‘de knip’, Veldstraat, Trakelweg, Kleine Ring) en een vlottere circulatie
    in de binnenstad; hiertoe dient een expertenwerkgroep, met betrokkenheid van bewoners,
     de fietsersbond en de economische actoren uiterlijk in 2019 een voorstel te formuleren
  - 100 km nieuwe fietspaden, met voorkeur voor vrijliggende fietspaden en trage wegen
  - De invoering van schoolstraten in de schoolomgevingen, een fietsnetwerk en fietsostrades
     vanuit de deelgemeenten en conflictvrije kruispunten om de veiligheid van fietsers te beschermen
  - Stimulansen voor auto- en fietsdelen
  - Een voetgangersnetwerk ‘wandelstad Roeselare’ met een divers aanbod aan autovrije 
     zondagen volgens het STOEP-principe
  - Elektrische stadsbusjes op de centrale aanrijlijnen
  - ‘Shop & Go’ (30 minuten gratis parkeren) uitbreiden ook in de deelgemeenten
  - Extra randparking en digitale bewegwijzering
  - Nultolerantie voor snelheidsduivels, meer zone 30
  - Minderhinderperimeter voor handelaars
  - Uitbouw van een mobiliteitsloket
  - De uitbouw van Midwest als echte vervoersregio

 3. Gezond Vooruit met de zachte stad


  De belangrijkste wegen zijn onze luchtwegen. Luchtkwaliteit, energievriendelijke maatregelen en een verdere uitvoering van het bomen- en bosplan moeten Roeselare een gezonde (zachte) stad maken om in te wonen.

  Vooruit met Roeselare’ gaat voor:

  - 100.000 bomen en een verdubbeling tot 40 ha groen in de stad.
    De versnelde aanleg van het Bergmolenbos en Krommebeekbos
  - Vrijstelling van de activeringsheffing bij tijdelijke vergroening van braakliggende gronden
  - Een 100 % klimaatneutrale stad met een Klimaatfonds, coöperatie en energiedelen
  - De opmaak van en uitvoering van een luchtkwaliteitsplan en de bestrijding van fijn stof
  - De aanleg van 7 waterbufferbekkens tegen wateroverlast en collectieve regenwaterputten
  - Een volkstuintjesfonds
  - Stiltezones, leef- en speelstraten en een fietsgordel rond de stad
  - Educatief centrum Bergmolens in samenwerking met de provincie
  - Nieuw dierenasiel

 4. Geborgen Vooruit


  Een geborgen stad neemt iedereen mee en laat niemand achter. Armoede en sociale uitsluiting zijn niet aanvaardbaar in Roeselare. We geloven in betrokkenheid op elkaar en wensen onze inspanningen als een van de sterkste sociaal beleid-steden van Vlaanderen verder te zetten.

  ‘Vooruit met Roeselare’ gaat voor:

  - Armoedetoets, automatische rechtentoekenning en aanklampend beleid
  - We gaan voor een gezonde warme maaltijd op school voor elk kind
  - Versterkte hulp voor alleenstaanden en eenoudergezinnen
  - Versterkt straathoekwerk
  - Activering van leefloners
  - Betaalbaar levenslang wonen
  - Palliatief dagcentrum en inloophuis voor oncologische patiënten
  - Betaalbare zorg via AZ Delta en versterking LINEA-netwerk
  - Sociale fraude tegengaan, met een verhoogde controle op domiciliefraude

 5. Veilig en proper Vooruit


  De Roeselarenaars gaven de voorbije maanden aan dat het onveiligheidsgevoel in de buurt moet verbeteren. Onveiligheid gaat ook gepaard met nette, propere buurten en voldoende controle en onderhoud.

  ‘Vooruit met Roeselare’ gaat voor:

  - Een verdubbeling van het aantal gemeenschapswachten
  - De wijkagent als echte wijkantenne versterken en bekend maken in de buurt: ‘Ken je wijkagent’
  - Buurtinformatienetwerken (ook voor handelaars/ondernemingen)
  - Een cameraschild
  - Politiepost aan het station
  - Veiligheidshuis met centrale noodinterventiekamer
  - Chipsysteem om fietsdiefstallen te vermijden
  - Nultolerantie voor drugs, vandalisme en zwerfvuil
  - Een netheidsbrigade

 6. Vooruit met een stad op mensenmaat


  Roeselare groeit snel, waardoor we verstandig moeten omgaan met onze beschikbare ruimte, zodat kwaliteit, esthetiek, groen en openbare ruimte kunnen samengaan. We investeren in de opwaardering van diverse Roeselaarse plaatsen door een vooruitstrevende ruimtelijke visie waar ademruimte voorop staat, en Roeselare ook een ‘stad aan het water’ wordt.

  ‘Vooruit met Roeselare’ gaat voor:

  - Een Roeselaars bouwmeester voor een beter evenwicht tussen groene openbare ruimte,
    huizen en appartementen met een eigen kwaliteitskamer
  - Stadsvisieplan voor omgeving Ronde Kom, De Spil, Krottegem, vroegere H.Hartziekenhuis,
    de groene en blauwe assen doorheen de stad
  - Duurzame realisatie van het Robaertpark met goede waterbeheersing en de heraanleg van
    Gitsestraat en Honzebrouckstraat
  - Zwemmen in open lucht in een heraangelegd recreatief Geitepark
  - Speel-, hang- en chillruimte voor kinderen en jongeren
  - Roeselare onroerend erfgoedgemeente in 2020
  - De heraanleg van de Ardooiesteenweg en Spanjestraat, de Kazandstraat
     en de uitvoering van het Krachtplan Krottegem
  - Onderzoek naar fiscale incentives voor krachtgebieden in de stad
  - Renovatiepremies voor jonge bewoners
  - Stimuleren van alternatieve woonvormen via coöperatief stadsbedrijf / rollend fonds
  - Respect voor het landelijk gebied volgens het Gemeentelijk Structuurplan

 7. Ondernemend Vooruit


  Als handels- en ondernemerscentrum bij uitstek moet Roeselare ook in de volgende decennia haar positie kunnen handhaven. Het aantrekken van nieuwe arbeidskrachten, het stimuleren van jonge talenten, innovatieve bedrijven, vooruitstrevend onderwijs en ademruimte voor onze lokale handelaars zijn daarvoor de noodzakelijke hefbomen.

  ‘Vooruit met Roeselare’ gaat voor:

  - Versterkte citymarketing en evenementen
  - Leegstand tegengaan door een heraankleding van het kernwinkelgebied
    en aangepaste ondersteuningsmaatregelen
  - Betere afstemming tussen winkelgebieden (Brugsesteenweg - Centrum)
  - Shop en go uitbreiden naar de deelgemeenten
  - Voltijdse centrummanager
  - Terrasvriendelijke stad
  - Uitvoering van het Plan Roeselare Ondernemen (PRO-plan) met extra aandacht
    voor de maakindustrie en de zorgeconomie (bedrijventerreinmanager)
  - Ondersteuning van jonge starters en samenwerk-plaatsen
  - Aantrekken en versterken van opleidingen hoger onderwijs(voorkomen hersenvlucht)
  - Waardering van ons onderwijs en respect voor elke school
  - Rechtszekerheid voor onze land- en tuinbouwers in de ‘Vallei van de Voeding’
  - Verweven bedrijventerreinen
  - Uitkijktoren Bergmolenbos en museum KOERS als toeristische trekkers
  - Roeselare ‘Smart City’

 8. Vooruit met onze deelgemeenten


  Roeselare is uiteraard ook Beitem, Beveren, Oekene en Rumbeke. We formuleren krachtplannen voor onze wijken en deelgemeenten in samenspraak met de inwoners via de gerichte wijkparticipatie.

  ‘Vooruit met Roeselare’ gaat voor:

  - Een nieuwe gemeenschapszaal, de aanpassing van de verkeersveiligheid
    rondom de school en de waterbeheersing in Beitem
  - Een nieuw ontmoetingscentrum, seniorenvoorzieningen, de heraanleg van
     het laatste stuk Wijnendalestraat en de aanleg van het Krommebeekbos
     en bufferbekkens in Beveren
  - Het Gemeentehuis als verenigingsruimte, de vergroening van het Gemeenteplein
    als evenementenplein, en het versterken van de verkeersveiligheid in de schoolomgeving
    en de Sint-Elooiswinkelstraat in Oekene
  - Een beeldkwaliteitsplan, parkeer-en circulatieplan met schoolfietsstraten,
     het oud gemeentehuis als culturele bijenkorf, groen in het centrum en het Bergmolenbos
     en het masterplan Sportpark in Rumbeke