Muze'um L, theaterauteur Werner Van Branteghem, nieuwe media kustenares Alex Verhaest en choreografe Sarah Bostoen. Dat zijn de culturele ambassadeurs van de stad Roeselare voor de periode 2017-2019. Het museum en Werner krijgen elk de titel, terwijl Alex en Sarah ook elk op een subsidie van 6.500 euro mogen rekenen voor de creatie van een nieuw werk. Bij Alex gaat het om de operacinema 'Ad Hominem'. Sarah werkt aan 'poetic machine'. Muze'um L wil vooral kunstenaars de kans geven omte exposeren.

Schepen van Cultuur Dirk Lievens:  "Ik ben bijzonder fier op deze 4 nieuwe kleppers, die ook buiten de stadsgrenzen erkenning genieten en een betekenisvolle meerwaarde bieden."

In februari 2012 keurde de Gemeenteraad het nieuwe subsidiereglement voor cultuur goed.  Naast de reeds bestaande gewone basis- en werkingssubsidies en de  projectsubsidies, werd ‘Cultureel Ambassadeur voor Roeselare’ hierin als een nieuwe vorm van ondersteuning opgenomen. Hiermee werd tegemoet gekomen aan een idee dat vanuit de Cultuurraad is gegroeid.

Verenigingen of personen kunnen de titel ‘Cultureel Ambassadeur van Roeselare’ krijgen omwille van hun culturele prestaties waardoor ze ook buiten de stadsgrenzen erkenning genieten en een betekenisvolle meerwaarde bieden voor het algemene kunst- en cultuurlandschap.


Nieuwe projecten en initiatieven die het cultureel imago van de stad Roeselare willen uitdragen en die bewust kwaliteit en vernieuwing nastreven over de regiogrenzen heen, kunnen een ondersteunende subsidie krijgen. Hiervoor wordt jaarlijks 13 000 euro op de stadsbegroting voorzien. Daarnaast geniet een ‘Cultureel Ambassadeur voor Roeselare’ communicatieve en publicitaire ondersteuning via de stedelijke communicatiekanalen.

Het grote publiek kan hun traject als ambassadeur meevolgen via de website van de stad en er zijn publieksmomenten om de projecten van dichtbij te ervaren. Een eerste oproep tot kandidatuurstelling gebeurde in oktober 2013 voor de Cultureel Ambassadeurs 2014-2016. Vandaag wordt de 4de lichting voorgesteld.

Cultureel Ambassadeurs 2017-2019

Bij het verstrijken van de uiterste indiendatum hadden 4 kandidaten een dossier ingediend.

  1. Muze’um L – kandidatuur voor de titel
  2. Werner Van Branteghem – kandidatuur voor de titel
  3. Alex Verhaest – kandidatuur voor de titel en subsidie voor de creatie van operacinema ‘Ad Hominem’
  4. Sarah Bostoen – Cie Monica – kandidatuur voor de titel en subsidie voor de nieuwe danscreatie ‘Poetic Machine’.

Alle aanvragen voldeden vormelijk aan de bepalingen van het reglement en werden aan de Cultuurraad overgemaakt voor advies. De Cultuurraad nodigde de kandidaten op 09/03/2017 uit om hun aanvraag toe te lichten. Dit resulteerde in volgend advies:

Muze’um L

Maarten Callebert kwam, voor zover dat nodig was, het Muze’um L voorstellen; het levenswerk van zijn vader waarvoor hij alvast het nodige enthousiasme heeft geërfd. Het museum op de lichtmeridiaan wil vooral aanzetten tot denken en kunstenaars inspireren. Zo ontstaat er een cyclische beweging tussen het gebouw en de werken die er tentoongesteld worden. Dit zou heel hoogdrempelig kunnen overkomen, maar is het allerminst. De niet zelden toevallig passerende bezoeker kan er vrij in en uit lopen, en zich laten bevangen door het spel van lijnen en vlakken, licht en schaduw.

Niemand betwist dat een bordje van Cultureel Ambassadeur buitengewoon goed zou passen op het Muze’um L.

www.muzeuml.be

 

Werner Van Branteghem

Voor wat deze kandidatuur betreft, moesten wij afgaan op het dossier an sich. Daarin konden we lezen hoe Werner Van Branteghem in de voorbije jaren de filmcamera inruilde voor de pen en een veel gespeeld theaterauteur werd. Zijn werk werd zelfs al vertaald en er is dus reeds een aanzet van internationale faam. Het genre waaronder Werners werk kan gecatalogeerd worden, de volkse komedie slash billenkletser, mag dan wel niet gepercipieerd worden als hogere kunstvorm, net daardoor is zijn werk heel laagdrempelig en bereikt hij er een publiek mee dat anders zelden met cultuur in aanraking komt.

Op basis hiervan kwamen we na verdeelde stemming tot de conclusie dat ook hij de titel van ambassadeur waardig is.

Alex Verhaes

We kregen een heel bevlogen Alex Verhaest over de vloer. Een jonge kunstenares die haar fascinatie voor oude kunst vertaalt via nieuwe mediatechnieken. En hoewel zij onze stad op artistiek vlak eigenlijk al lang ontgroeid is en ze al behoort tot de grenzeloze internationale kunstenwereld grijpt ze voor haar nieuwe project toch terug naar de roots, meer bepaald naar een Roeselarenaar die vele eeuwen vóór haar zijn vleugels uitsloeg en het maakte in het buitenland: Adriaan Willaert.

Over de waarde van deze kandidatuur en bijhorend project was iedereen het roerend eens.

Meer info : vimeo.com/alexverhaest & www.alexverhaest.com/


Sarah Bostoen

Een andere frisse verschijning die we op bezoek kregen, was Sarah Bostoen van Compagnie Monica. De choreografe geniet al langer de reputatie van Roeselaars toptalent. De immer hoger gespannen verwachtingen bleef ze keer op keer waarmaken. In haar nieuwe project wil ze de grenzen van de improvisatiedans verleggen. Ze gaat op zoek naar de schimmige grens tussen schaamte en zichzelf bloot geven.

Ook over deze kandidate had er niemand twijfels.

Mer info : www.compagniemonica.be


Het College van Burgemeester en Schepenen volgt het advies van de Cultuurraad en bekroont alle kandidaten met de titel Cultureel Ambassadeur voor Roeselare 2017-2019.

Daarnaast worden voor de te realiseren projecten ‘Ad Hominem’ van Alex Verhaest en ‘Poetic Machine’ van Sarah Bostoen telkens 6.500 euro toegekend.