Stad Roeselare lanceert Velodroom #VANRSL : een acties en ingrepen die fietscomfort en fietsveiligheid van inwoners en bezoekers wil vergroten.
Binnen dit kader past alvast het nieuwe fietspad dat AZ Delta met Oekene verbindt via een nieuw fietsersbrugje over de Scheidingsbeek.

Visie “Veilig met de velo” in Roeselare
Dagelijks begeven we ons op de weg voor verschillende redenen. We maken functionele verplaatsingen (naar het werk, naar school, om boodschappen te doen,… ), maar even goed zijn we onderweg naar recreatieve activiteiten (familie- of vriendenbezoek, sportieve of culturele activiteit,…).
 
Recreatieve verplaatsingen
Heel wat van deze verplaatsingen gebeuren gelukkig nu al te voet of met de fiets. Roeselare is een stad van de KOERS, en dus zijn we er al mee vertrouwd om vele recreanten met de fiets hun tochtjes te zien maken. Tijdens de coronaperiode in het zomerse voorjaar, hebben vele inwoners #VANRSL de fiets (her)ontdekt als ontspanning.
 
Functionele verplaatsingen
Na de zomervakantie en met de start van het nieuwe schooljaar, komen verschillende aspecten van het “normale” leven terug op gang, ook in het verkeer. De fietser zoekt opnieuw zijn plaats tussen het op bepaalde momenten drukkere, gemotoriseerd verkeer.
Het Roeselaarse fietsnetwerk moet meer dan ooit een alternatief bieden voor de auto voor functionele verplaatsingen. De stad wil op die manier de vicieuze cirkel doorbreken waarbij ouders hun kinderen met de auto naar school brengen omdat het door de vele auto’s te gevaarlijk zou zijn om te fietsen, maar ook waarbij men voor een korte verplaatsing naar het werk of de bakker toch voor de wagen kiest.
Daarom werkt de stad systematisch aan het uitbouwen van een netwerk van fietsveilige wegen.
 
De uitgangspunten zijn eenvoudig:
-          Fietsen blijven stimuleren
-          Voldoende comfort bieden aan de fietser
-          Zorgen dat fietsverplaatsingen op een veilige manier kunnen gebeuren
 
Van Koning Auto naar Kroonprins Fiets
Door de (her)aanleg van veilige fietsinfrastructuur en zogenaamde “vergevingsgezinde” fietstrajecten wil de stad niet enkel een modal shift maar ook een mental shift in beweging zetten. Koning Auto wordt stilaan ingeruild voor de jongere en hippere Kroonprins Fiets om de verkeersveiligheid en -leefbaarheid te doen stijgen. Met minder drukte, lawaai of uitstoot van schadelijke gassen als gevolg. Dit is onze Velodroom# VANRSL.
 
In het project Velodroom #VANRSL wordt de fiets het maatgevend voertuig waardoor Roeselare een veiliger, gezonder en leefbaarder stad wordt.
Wat bedoelen we met fietsveilige wegen?
 
Fietsers zijn de maat
De fiets wordt als prioritair verplaatsingsmiddel beschouwd. Dit past ook binnen het STOEP-principe en zorgt ervoor dat rekening gehouden wordt met categorisering en functie van de wegen, een geüpdatet snelheidsbeleid, dat de weginrichting leesbaar is en dat fietsers zich in optimale veiligheid kunnen voortbewegen.
 
Fietsveilige maatregelen
Bij de (her)aanleg van (fiets)wegen worden concrete voorstellen gedaan om aandacht te hebben voor de fietsveiligheid. Verschillende elementen spelen hierbij een rol: het snelheidsbeleid van de stad, fietsveiligheid in woonwijken, zorgen voor een veilige infrastructuur zodat lichamelijke letsels bij fietsers maximaal worden voorkomen, het optimaliseren van het onderhoud van (fiets)infrastructuur (vb. sneeuwvrij maken),…
Conflictaanpak
 
Idealiter worden conflicten tussen fietsers en ander verkeer zo veel als mogelijk vermeden. Dit is in de realiteit altijd een grote uitdaging. Om het aantal conflicten tot een minimum te herleiden, proberen we altijd om conflicten te elimineren, te minimaliseren en te verzachten.
Op naar een fietsveilig Roeselare
Deze wijze van aanpak moet resulteren in een positieve beïnvloeding van de indicatoren zoals ze beschreven staan in de Stadsmonitor van de Vlaamse Overheid:
-          Goede staat en goed onderhoud van de fietspaden in de buurt
-          Veilig gevoel om te fietsen in de buurt
-          Veilig gevoel om te fietsen in de stad
-          Vlotte bereikbaarheid van het centrum met de fiets
-          Daling van het aantal verkeersslachtoffers bij fietsers
 
Realisaties
Sinds de lancering van het bestuursakkoord waarin de actie voor het vervolledigen van het fietsroutenetwerk met fietsveilige wegen aangekondigd werd, zijn ondertussen al verschillende ingrepen gerealiseerd. Een greep uit de realisaties van deze legislatuur tot nu toe:
 
·       In de Albrecht Rodenbachstraat werd ruimte gecreëerd voor het realiseren van een fietspad zodat de fietsers veiliger in de tegenrichting kunnen rijden.
·       Extra ingrepen en aanpassingen in de Kattenstraat verbeteren de veiligheid en het comfort voor de fietser. Onder meer ook door de voorrangswijziging op het kruispunt Kattenstraat – Weststraat – Désiré Mergaertstraat is de fiets hier het maatgevend voertuig.
·       In Oekene werd een fietsverbinding gerealiseerd die de dorpskern van Oekene verbindt met de site van AZ Delta campus Rumbeke.
·       De haakse parkeerplaatsen in de Industrieweg werden omgevormd naar langsparkeerplaatsen om de zichtbaarheid op en dus ook de veiligheid van de fietsers te verbeteren.
·       Realisatie van een opstelstrook voor fietsers in de Iepersestraat die de overgang van de enkelrichtingsfietspaden naar het dubbelrichtingsfietspad ter hoogte van de gemeentegrens veiliger maakt.
·       Langs de wegversmalling in de Biezenstraat is een vrijliggend, verhoogd fietspad aangelegd.
·       Aanpassing kruispunt Diksmuidsesteenweg – De Zilten in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer waarbij ook het oversteken van fietsers er veiliger wordt.
·       Proefprojecten met de schoolstraat sinds 1 september in zowel Kattenstraat als Steenstraat dragen op die momenten bij tot meer veiligheid bij de fietsende scholieren.
·       Realisatie van een veiliger en comfortabeler fietspad langs de Moorseelsesteenweg tussen de N36 en de Koestraat.
·       In de Hagedoornweg werd een beperkt éénrichtingsverkeer ingevoerd, waardoor er meer ruimte is voor fietsers om in beide richtingen te rijden.
 
Op de planning
Binnen dit project voorzien we op korte termijn (tussen nu en de zomer van 2021) een mix van kleinere maatregelen en grotere projecten die de fietsveiligheid moeten verhogen en mee het fietsroutenetwerk verder vorm geven.
 
·       In de tweede helft van oktober starten de werken in de Brugsesteenweg tussen de rotonde Koning Leopold III-laan en de Brugsesteenweg. Na de herinrichting van de weg krijgen de fietsers er een breed, comfortabel en veilig fietspad.
·       De Vijfwegenstraat tussen de Rumbeeksesteenweg en de Koning Albert I-laan wordt heringericht als fietsstraat.
·       Het fietspad langs invalswegen dat ter hoogte van een kruispunt voorrang heeft, wordt geaccentueerd door het aanbrengen van een rode markering op het fietspad ter hoogte van die kruispunten. Dit doen we dit jaar ter hoogte van de kruispunten langs de Sint-Eloois-Winkelsestraat, Moorseelsesteenweg, Oostnieuwkerksesteenweg en Beversesteenweg. Volgend jaar gebeurt dit dan ook nog langs onder meer de Mandellaan, Meiboomlaan, Iepersestraat, Hippoliet Spilleboutdreef, Koning Albert I-laan en Hoogleedsesteenweg.
·       De bestaande fietsverbinding langs de Collievijverbeek wordt geoptimaliseerd en ter hoogte van de kruisingen van deze fietsverbinding met een weg worden snelheidsremmende maatregelen genomen om de aanwezigheid van de fietser te benadrukken.
·       Beveiligen van het kruispunt Regenbeekstraat – Schaapbruggestraat voor fietsers.
·       Het doortrekken van de fietsinfrastructuur in de Armoedestraat.
·       Realiseren van de missing link tussen het recent aangelegde vrijliggende fietspad in het Roobaertpark en het vrijliggende fiets- en wandelpad tussen de Bobijnstraat en Lijnwaadstraat.
·       Heraanleg Kattenweg voor een beter fietscomfort
·       Fietspad door het Krommebeekbos
·       Maatregelen rond de Sint-Jozefskerk
·       Inventarisatie trage wegen
 
De voorbereiding van enkele grotere projecten waarvan de uitvoering in de loop van 2021 en 2022 opgestart worden zijn volop bezig. Dit is het geval voor de Spanjestraat en Ardooisesteenweg in Krottegem. Ook in de Godelievewijk wordt met onder meer de heraanleg van de Gitsestraat en de Honzebroekstraat veel aandacht besteed aan het realiseren van een fietsveilige omgeving.
 
Ook binnen het traject voor de opmaak van een mobiliteits- en circulatieplan voor Rumbeke zal een actieplan opgemaakt worden met een mix van verschillende maatregelen en acties die onder meer zullen inzetten op veiliger fietsverkeer.
 
Samen met partners zoals het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse Overheid en de provincie West-Vlaanderen worden ook stappen gezet in de verdere uitrol van de fietssnelwegen.
Schakel per schakel bouwen we het fietsnetwerk in Roeselare verder uit met fietsveilige wegen en verbindingen en komen we op die manier iets dichter bij de realisatie van onze Velodroom#VANRSL.
 
Een Velodroom#VANRSL die iedereen goesting doet krijgen om op de fiets te springen.

Met de fiets naar AZ Delta
Bij de bouw van de nieuwe campus Rumbeke ging veel aandacht naar een vlotte bereikbaarheid per fiets. Als belangrijke werkgever in de regio stimuleert AZ Delta haar medewerkers om met de fiets naar het werk te komen. Samen met hen werkte de Stad fietsvriendelijke routes uit. Er werden negen routes vanuit naburige gemeenten richting campus Rumbeke aangelegd. Alle fietsers die een locatie langs of nabij de routes willen bereiken, kunnen nu profiteren van deze veilige fietsverbindingen. Schepen Coppé reed samen met directie en medewerkers van AZ Delta de nieuwe fietsroute richting Oekene in. Daarvoor werd een nieuw fietsbrugje aangelegd over de Scheidingsbeek waardoor de parking van AZ Delta en de Burgemeesterstraat of Kerkweg rechtstreeks met elkaar verbonden zijn.

  • Koning Fiets