Stad Roeselare zet in op een propere openbare ruimte en gaat van start met een ambitieus netheidsplan. Door de inrichting van de publieke ruimte, sensibilisering en betrokkenheid wil de stad samen met haar inwoners werken aan een "NET.ROESELARE".

Naast 10 slimme vuilnisbakken op pleinen in zitzones, worden ook de 120 bestaande vuilnisbakken gerycleerd & opgefrist.

Het mag gezegd dat Roeselare het hele jaar door op verschillende manieren en terreinen inspanningen levert voor een propere omgeving. Toch blijft zwerfvuil, net zoals in de meeste (centrum)steden een probleem. Om dit aan te pakken, staken alle stadsdiensten die met het aspect ‘netheid’ bezig zijn hun koppen bij mekaar om een gezamenlijk plan te ontwikkelen. De opmaak van een netheidsplan was een feit. Sedert begin 2017 worden we in onze afvalaanpak ook begeleid door een coach van OVAM.

Het netheidsplan is een gericht actieplan om de netheid van de openbare ruimte te kunnen garanderen en om het ganse afvalbeleid op het Roeselaarse grondgebied te organiseren.

Daarenboven wil de stad met dit plan het gedrag van de inwoner tegenover vuilnis en hoe je ermee omgaat, veranderen.

Voor de communicatie naar de burger ging men in zee met Fran Bambust, auteur van het boek ‘Effectief gedrag veranderen met het 7E-model’. In haar boek reikt ze zeven hefbomen voor een gerichte communicatie aan.  Het communicatiebureau Modulo werd ingeschakeld voor de grafische kant van de communicatie. De kennis die we uit dat traject opdoen, kunnen we later ook voor andere projecten inzetten waar gedragsverandering gewenst is.

Het Roeselaars netheidsplan stoelt op de 5 pijlers die de Vlaamse overheid aanbeveelt.

 1. Infrastructuur: de inrichting van de publieke ruimte bepaalt mee hoe net een stad is.
  Geen straat, wijk of wandelpad zonder vuilnisbak, glasbol of hondenpoepbuis. Ze bepalen mee het straatbeeld. We lieten reeds enkele glasbollen opleuken en zullen nu inzetten op de renovatie van de straatvuilnisbakken. Vuilnisbakken die mooi ogen en net gehouden worden, dragen bij aan een correct gebruik van de vuilnisbakken.


 2. Straatvuilnisbakken systematisch aanpakken.
  Er zullen maar enkele types meer staan en er worden categorieën uitgewerkt om te kijken waar welke types komen. Dit moet het onderhoud ook eenvoudiger en efficiënter maken.

  Recyclage Starck-vuilnisbakken

  Recent werd 1 Starck-vuilnisbak bij wijze van proef gezandstraald en opnieuw gecoat. Dit gaf een heel mooi resultaat zodat het idee groeide om alle aanwezige Starck vuilnisbakken te gaan reycleren. De recyclage past volledig in de duurzame gedachtengang van het stadsbeleid om waar mogelijk in te zetten op hergebruik. Bovendien is het restylen van de straatvuilnisbak veel goedkoper dan de aankoop van nieuwe. In totaal kunnen 120 gerenoveerde Starck-vuilnisbakken in het kernwinkelgebied en de dorpskernen ingezet worden.

  De renovatie van de Starck-vuilnisbakken is een eerste actie binnen het vuilnisbakkenplan, waarin alle straatvuilnisbakken geïnventariseerd, geregistreerd en  geëvalueerd worden.
  Binnen het 7E-model leunt dit aan bij het advies  als stad het goede voorbeeld geven.

  Slimme vuilnisbakken

  Op grotere pleinen, met veel passage op locaties waar er veel zitzones zijn en waar er dus kan geconsumeerd worden, komen er slimme vuilnisbakken. Die persen het afval samen waardoor er minder ledigingen nodig zullen zijn. Bovendien zijn deze vuilnisbakken uitgerust met een registratiesysteem dat oa. meldt wanneer een vuilnisbak een zekere vullingsgraad bereikt heeft.  Deze slimme vuilnisbakken komen ook op de pleinen die nog worden vernieuwd of in de vernieuwingsfase zitten.
  Binnen = als stad het goede voorbeeld geven

  Ander straatvuilnismeubilair

  De straatvuilnisbakken zullen systematisch door nieuwe, uniforme vuilnisbakken vervangen worden. Er komen dit jaar nog extra hondenpoepbuizen.
  Alle straatvuilnismeubilair zal regelmatig geledigd en gereinigd worden.

 3. Omgeving: publieke ruimte moet beleefd worden door de mensen.
  Roeselare investeert in de vernieuwing van pleinen en straten. Al deze verfraaiingswerken ogen heel mooi en nodigen de mensen uit om er te vertoeven en er gebruik van te maken. Op al deze pleinen wordt nieuw straatmeubilair voorzien en worden vernieuwde Starck-vuilnisbakken en de nieuwe slimme vuilnisbakken ingezet.
   
 4. Sensibilisering en communicatie: iedereen moet zijn steentje bijdragen voor onze stad
  De nieuwe communicatiecampagne zal in alle deelaspecten van het afvalverhaal zichtbaar zijn.
  Het duidelijke logo wordt het uitgangsprincipe en zal overal in de stad te zien zijn.
   
 5. Participatie: betrokkenheid van de burger verhogen
  Vrijwilligers, individueel of in groepsverband, helpen ons om de stad zwerfvuil te houden. Via deze samenwerking proberen we de burger te betrekken bij ons afvalbeleid.
   
 6. Handhaving: het doen naleven van bepaalde regels
  De gemeenschapswachten spreken de bezitters van een hond aan en kijken of ze de intentie hebben om hun hondenpoep op te kuisen. Als die er is, wordt de hond beloond. Als die er niet is, moet vaak overgegaan worden tot het opleggen van een GAS-sanctie.

  Dit jaar doen we er een schepje bovenop: via de dierenartsen leren we nieuwe hondenbaasjes direct de juiste reflex om hondenpoepzakjes mee te nemen, want ze krijgen van de stad een zakjesdispenser.

  De uitbreiding van de hondenpoepactie is de tweede actie die we realiseren in het netheidsplan.
  Binnen het  7E-model leunt dit aan bij het advies het goeie gedrag gemakkelijker maken en aanmoedigen.
   

Vandaag will de stad concreet aantonen dat ze aan de slag zijn met het netheidsplan. Het is de bedoeling om in de loop van het jaar en de komende jaren andere acties uit te rollen die we telkens zullen proberen te koppelen aan het traject van effectieve gedragsverandering.