Voor de realisatie van het schoolproject te Beitem, werd een samenwerkings- overeenkomst afgesloten die de basis vormt voor verschillende patrimoniale transacties en de engagementen van de diverse partijen vastlegt.

Beitem kende de laatste jaren een sterke groei. Een aantal opportuniteiten zorgden ervoor dat verschillende actoren samen met de inwoners kunnen werken aan een vernieuwd Beitem. Zo wil de basisschool Sint-Lodewijk (scholengroep Arkorum) een nieuwe basisschool realiseren en wil de Stad er een hedendaags gemeenschapscentrum bouwen.

Het nieuwe schoolgebouw verrijst enkele tientallen meter verderop, op wat nu grond is in eigendom van de kerkfabriek Sint-Henricus. De complexiteit van een mogelijke grondruil tussen de scholengroep en de kerkfabriek, deed hen aankloppen bij het stadsbestuur met de expliciete vraag aan de stad om de regie op te nemen. Dit resulteerde nu in een samenwerkingsovereenkomst die de basis vormt voor verschillende patrimoniale transacties en de engagementen van de diverse partijen vastlegt.

Volgende transacties zullen gebeuren:

  • De Stad verwerft grond van de kerkfabriek met daarop de kerk, de pastorie en het parochiaal centrum met de zich daarop bevindende gebouwen;
  • Een grondruil tussen de Stad en scholengroep Arkorum voor de bouw van een nieuwe school en een multifunctionele inrichting van de te realiseren infrastructuur.

Concreet zal worden gerealiseerd:

  • De turnzaal en de refter van de nieuwe school krijgen een polyvalent gebruik, ook naschools.
  • De speelplaats en groene zone van het jeugdheem worden aaneensluitend uitge- werkt en beide zullen, ook naschools, gebruikt kunnen worden door de gemeen- schap.
  • Het schoolgebouw zal worden omgeven door een groen fiets- en wandelpad zodat een veilige circulatie mogelijk is van de Meensesteenweg naar de school en achter- liggende wijken.
  • De pastorie en het parochiaal centrum worden gesloopt en maken plaats voor een open, groene ruimte.

  • De stad realiseert een nieuw wijkcentrum in de kerk. Na de realisatie sluit de stad een beheersovereenkomst af met een nieuw op te richten vzw, die de exploitatie zal opnemen.
  • Ruimtelijke ordening