Op 17 oktober, de Werelddag van Verzet tegen de armoede wil Roeselare, vanuit een samenwerking met tal van partners de krachten bundelen om de armoede-problematiek in Roeselare in de schijnwerpers te plaatsen. 

OCWM-Voorzitter Geert Depondt : "Armoede vraagt om een structurele oplossing. Als lokaal bestuur willen we onze verantwoordelijkheid nemen om dit probleem aan te pakken. We kunnen dit echter niet alleen. Het bestrijden van armoede is een samenspel van hogere overheden en verschillende lokale actoren".

Stad Roeselare, OCMW Roeselare, T’Hope, Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, Vormingplus Midden- en Zuid-West-Vlaanderen, CAW Centraal-West-Vlaanderen, VOC Opstap, De Graancirkel, Elim, De Spil, Welzijnszorg en de Provincie zetten zich hiervoor in.

De actie in Roeselare concentreert zich dit jaar rond 3 concrete initiatieven met 1 centrale gedachte: "Hoe kunnen niet-armen (eventjes) beleven hoe de realiteit van mensen in armoede aanvoelt".

 1. In samenwerking met OCMW en CAW en gedragen vanuit het inloophuis De Kom-Af, wordt een dialoog tot stand gebracht, tijdens en door het samen eten van hulpverleners en mensen in armoede.

 2. 't’Hope, een vereniging waar armen het woord nemen, pakken op 17 oktober uit met een theaterstuk in CC De Spil.

 3. Tijdens een inleefweek armoede, ontwikkeld door Vormingplus in samenwerking met     bovenstaande partners, engageren inwoners van Roeselare zich van vrijdag 10 t.e.m. 17 oktober om één week te leven met een leefloon.

Met deze inleefweek -die overal in Vlaanderen plaats vindt- willen de organisatoren de problematiek van (verdoken) armoede dichterbij brengen. De strijd tegen armoede belangt iedereen aan.

Afsluitend dialoogmoment op 23 oktober

Een afsluitend dialoogmoment op donderdag 23 oktober om 17u in DC Schiervelde, (Schierveldestraat 55+, Roeselare) bundelt alle ervaringen. Deelnemers aan de inleefweek gaan er in dialoog met mensen in armoede, sleutelfiguren en politici die aan deze inleefweek hebben deelgenomen. Ook tijdens de inleefweek worden sociale media ingezet om ervaringen uit te wisselen en in dialoog te gaan.

Meer info over de inleefweek is terug te vinden op de algemene Facebookpagina: www.facebook.com/inleefweekarmoede

Op de blog www.inleefweekarmoede.org zullen bekende ‘inlevers’ dagelijks hun ervaringen bijhouden.

Meer informatie over de acties of inschrijven om deel te nemen via: Rie Vanduren (rie.vanduren@vormingplus.be |056-260 602)

Meer informatie over de armoedecijfers in onze stad kan je lezen door hier te klikken


Armoede in cijfers: een zorgwekkende evolutie.


Steeds meer personen hebben het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen en worden bedreigd door armoede: geen (gezonde)woning, geen geld voor gezondheidszorg, geen vrienden of familie, geen job, overmatige schuldenlast, …

Geen of onvoldoende inkomen hebben, is de noodkreet van velen. Kansarmoede beknot mensen in hun kansen om voldoende te genieten van maatschappelijk hooggewaardeerde goederen zoals onderwijs, arbeid en huisvesting.

De Europese armoedegrens  voor België ligt voor een alleenstaande op € 12 025 per jaar of € 1002 euro per maand. Omgerekend is dat voor een gezin met 2 volwassenen en 2 kinderen € 2104 euro per maand. Iets meer dan 1 op de 10 Vlamingen moest in 2012 zien rond te komen met een inkomen onder deze armoedegrens. Voor een aantal doelgroepen ligt dit risico op armoede nog hoger:

 • 140 000 kinderen leven in armoede.
 • 280 000 kinderen in Vlaanderen kunnen zich geen week vakantie kunnen veroorloven.
 • 1 kind op 5 groeit op in een gezin waarbij om financiële redenen gezondheidszorg wordt uitgesteld.
 • Bij gezinnen waar weinig of niet gewerkt wordt, heeft bijna de helft al een armoederisico.
 • Huurders hebben drie keer zoveel risico om in armoede terecht te komen dan eigenaars.
 • 40% van de personen in een eenoudergezin wonen in een huis met structurele problemen.
 • 130 000 65-plussers kampen met een te zware woonkost en 6% van hen leeft sociaal geïsoleerd.
 • De schulden van de Vlaming blijven stijgen: 6% van de Vlamingen leeft in een gezin met minstens één achterstallige betaling in het afgelopen jaar voor huur of hypotheek, elektriciteit, water, gas of een andere lening. Dat komt overeen met ongeveer 380 000 personen.
 • ....

Maar ook in onze stad begint steeds duidelijker te worden dat ook wij getroffen worden door de financiële, economische en sociale crisis:

 • Volgens de kansarmoede index 2013  wordt 11,19% van de kinderen in het Vlaamse Gewest geboren in kansarme gezinnen. Dit is een stijging van 0,7 procentpunt t.o.v. de kansarmoede index 2012. Dit cijfer ligt voor onze stad met 14,5% nóg hoger. Dit betekent dat 1 op de 7 kinderen in Roeselare geboren wordt in kansarme omstandigheden.
 • Het aantal tussenkomsten leefloon stijgt. In 2013 werd maandelijks aan gemiddeld 416 personen een leefloon toegekend. In 2014 is dit aantal gestegen opgelopen tot 447 tussenkomsten leefloon per maand. De grootste stijging doet zich voor bij de leeftijdscategorie van -30 jarigen.
 • Eind 2013 hadden ruim 450 gezinnen een budgetmeter voor elektriciteit (395 in 2011) en 330 een budgetmeter voor gas (227 in 2011). Eind 2013 waren er meer dan 120 gezinnen afgesloten van elektriciteit en ruim 140 van aardgas.
 • Meer dan 25% van onze 60-plussers wonen in kansarme buurten. Roeselare scoort daarmee, naast de kustgemeenten, zeer hoog, in vergelijking met andere West-Vlaamse steden en gemeenten.

Roeselare evolueert de laatste jaren tot een centrumstad die groeiende kansen op welzijn biedt, maar ook een toename van armoederisico kent. Als we de cijfers van armoede (het aantal personen per 1000 inwoners die moeten rondkomen met een (equiv.) leefloon) vergelijken met de andere Vlaamse centrumsteden, dan zien we vooral dat Roeselare de voorbije 10 jaar de grootste stijger is.

Het totale aantal in vergelijking met andere centrumsteden zoals Gent, Antwerpen, Kortrijk en Oostende blijft laag. In de rangorde van de 13 centrumsteden staat Roeselare op plaats 9. 10 jaar geleden stond Roeselare echter nog op plaats 13! Deze evolutie is inherent aan de groei van onze centrumstad, maar wijst meteen ook op onze rol als lokale overheid om hier verantwoordelijkheid in op te nemen.

Armoede: meer dan een gebrek aan geld

We weten al langer dat armoede meer is dan een gebrek aan geld. Armoede heeft vele gezichten, die van plaats tot plaats en van tijd tot tijd veranderen:

 • Armoede is honger.
 • Armoede is gebrek aan onderdak.
 • Armoede is ziek zijn en niet naar een dokter kunnen.
 • Armoede is niet naar school kunnen en niet kunnen lezen.
 • Armoede is geen baan hebben, vrezen voor de toekomst en leven van dag tot dag.
 • Armoede is machteloosheid, gebrek aan participatie en vrijheid.

Er zijn 5 gapende kloven tussen arm en niet arm (bron: In vrije val” van Bart Demyttenaere):
 
1. Gevoelskloof:
Armen voelen zich letterlijk niemand. De meeste armen hebben een fundamenteel gebrek aan eigenwaarde. Het streven om erbij te horen wordt door de samenleving vaak genadeloos afgestraft: “Als je zo’n dure wagen koopt, is het normaal dat je in de schulden zit” en “Ze kunnen geen eten voor hun kinderen kopen, maar ze hebben wel een gsm”. De drang naar luxemiddelen spruit voort uit de verplichting die de samenleving aan iedereen oplegt.

2. Kenniskloof:
Armen ontbreken vaak de basiskennis die nodig is om je weg te vinden in het gecompliceerde leven. Armen kennen bijna niets van de wereld van de niet-armen. Ze weten niet dat ze informatie missen, waardoor ze geen vragen kunnen stellen. Ze zoeken hulp in hun eigen netwerken die vaak met dezelfde problemen worstelen.

3. Vaardigheidskloof:
Het leven van mensen in armoede is opgebouwd volgens een overlevingsstrategie, zonder de vaardigheden die noodzakelijk zijn om zich in de samenleving te kunnen handhaven. Ze hebben die vaak zelf nooit geleerd. Heel veel ‘evidente’ vaardigheden ontbreken: opvoeding, huishouden runnen, omgaan met geld en administratie, …

4. Positieve-krachten kloof:
Armen hebben veel meer positieve krachten dan de doorsnee burger. Ze hebben vaak een grenzeloos solidariteitsgevoel. Veel meer dan anderen hebben ze de moed en de instinctieve drang om mensen te helpen. Ze hebben een draagkracht om in onmogelijke omstandigheden te overleven. Ze kunnen overleven in een complete chaos.

5. Structurele kloof:
Armen worden systematisch uitgesloten van alle maatschappelijke levensdomeinen: goede huisvesting, degelijk onderwijs, gezondheidszorg, tewerkstelling en cultuur. Mensen in de armoede leven daarom ook gemiddeld zeven jaar minder dan niet-armen. Dat zegt genoeg.

Roeselare wil een daadkrachtige aanpak van samenwerken en participatie

OCWM-Voorzitter Geert Depondt : "Armoede vraagt om een structurele oplossing. Als lokaal bestuur willen we onze verantwoordelijkheid nemen om dit probleem aan te pakken. We kunnen dit echter niet alleen. Het bestrijden van armoede is een samenspel van hogere overheden en verschillende lokale actoren".

 1. In 2014 werd ons € 73 000 toegekend in het kader van kinderarmoedebestrijding. Roeselare wil de ontwikkelingskansen van kinderen verhogen, door het bestaande aanbod te optimaliseren. We focussen hierbij op 2 acties:
  •    De participatie van de doelgroep verhogen.
  •    Het vormen, ondersteunen en sensibiliseren van de intermediairs in hun rol binnen de kinderarmoedebestrijding.

 2. Zowel op Provinciaal als Vlaams niveau zijn er lerende netwerken opgestart in 2014. We nemen actief deel vanuit de stad: ervaringen, goede praktijkvoorbeelden, signalen worden tussen steden uitgewisseld en dragen bij tot een beter onderbouwd lokaal beleid. . Er is een lokaal netwerk van focusgroepen samen verbeteracties uitwerken rond armoede, gezondheid, integratie en opvoeding/gezinsondersteuning. De focusgroep armoede is op volle snelheid.

 3. We willen een meetbaar resultaat en brengen armoede in kaart. Deze cijfers vormen de kapstok van een dynamisch armoedebestrijdingsplan. Dit plan omvat acties die armoede voorkomen, acties die mensen ondersteunt om uit de armoede te geraken en acties die ervoor zorgen dat mensen ook uit armoede kunnen blijven.

Het dynamisch armoedeplan vormt de basis van wat we als lokaal bestuur concreet zullen uitvoeren:

 • OCMW Roeselare zal nacht- en winteropvang beter uitbouwen, stuurt aanvullende steunnormen bij, ondersteunt de werking van het  inloophuis,  breidt opvang van daklozen uit met doorgangswoningen.

 • De Stad zal via een innovatief subsidiereglement financiële zuurstof geven aan projecten ontstaan binnen de focusgroepen.

 • Daarnaast zullen Stad, OCMW en lokale verenigingen, begaan met het armoedebeleid via de focusgroep concrete projecten uitwerken.

Want het blijft gezegd… armoede is een zaak van iedereen