De komende jaren zet de stad in om de leefbaarheid in de Godelievewijk te verbeteren. Met de maatregelen die we vandaag aan de inwoners voorstellen, willen we een oplossing aanreiken voor hun bekommernissen. De komst van het Roobaertpark gaf de stad de opportuniteit om een aantal bezorgdheden van de wijk aan te pakken.

Participatiemoment 2018

Tijdens het participatiemoment dat de stad organiseerde op 4 juli 2018 met de inwoners van de Godelievewijk, formuleerden de aanwezigen enkele knelpunten en wensen.

• Godelieve Kanaliseert

Een belangrijk aandachtspunt betreft de vraag naar extra maatregelen om mogelijkewateroverlast in de toekomst te vermijden. Met het actieplan water voorzien we in een resem acties in en rond de Godelievewijk die ervoor zullen zorgen dat bij regenval het regenwater zoveel als mogelijk wordt gebufferd en er nadien een vertraagde afvoer van het regenwater kan gebeuren. Verschillende technieken worden hiervoor toegepast, o.a. de aanleg van gescheiden rioolstelsels en een vuilwaterriool, extra ontharding en vergroening, verhoging van de buffercapaciteit.

• Godelieve Verbindt

Daarnaast formuleerden de inwoners de uitdrukkelijke vraag naar ingrepen om deverkeersveiligheid in de wijk en in de schoolomgevingen te verhogen, met bijzondere aandacht voor het comfort van voetgangers en fietsers. De ontwerpbureaus zijn met deze insteek aan de slag gegaan. Bijzondere aandacht gaat naar de veiligheid van de schoolomgevingen op de Godelievewijk.

• Godelieve Vernieuwt

Naast de feedback van de inwoners doen er zich ook een aantal kansen voor door de ontwikkeling van de nieuwe woonzone Roobaert aan de Gitsestraat, met onder meer de aanleg van het warmtenet.

• Godelieve Vergroent

De mogelijkheden voor vergroening in de Godelievewijk liggen vooral in het vergroenen van de verbindingen tussen de verschillende woonwijken en de verbinding met de binnenstad.

We maken werk van een gevarieerde en kwalitatieve groene publieke ruimte waar ontmoeting opnieuw centraal kan staan. Een herinrichting met een evenwichtige verdeling van de ruimte voor voetgangers, fietsers en voertuigen zorgt voor meer verkeersveiligheid. Door de verharde oppervlaktes tot een minimum te herleiden, creëren we ruimte voor groen en bomen.
Groene infiltratiestromen met een selectie van vaste planten kunnen het hemelwater opvangen, zuiveren en vertraagd laten infiltreren in de bodem. Op die manier verhogen we ook de biodiversiteit in de wijk.

De loop van de Sint-Amandsbeek doorheen de wijk willen we versterken door de groene ruimtes die nu wat versnipperd langs de beek liggen, met elkaar te verbinden.


• Godelieve Bruist

Godelieve is op vandaag reeds een wijk die bruist met tal van verenigingen die er gehuisvest zijn. We zetten verder in op initiatieven die ontmoeting in de wijk stimuleren. De concrete invulling van recreatieve ruimtes (speeltoestellen, banken,sportinfrastructuur,...) wordt samen met de buurt participatief ingevuld in een laterstadium.

Voorstellen passen binnen globale visie

De wens om meer groen en ontmoetingsruimtes in de praktijk te combineren met toegankelijke voetpaden en veilig verkeer binnen de beschikbare ruimte vormt een uitdaging. De voorstellen die we vanuit de stad doen, zijn ontstaan na een grondigeevenwichtsstudie van de aangegeven wensen en kansen.

De maatregelen tot herinrichtingen passen binnen de globale visie van hetmobiliteitsplan Roeselare om de stad voetgangers- en fietsvriendelijker te maken, met aandacht voor een vlotte bereikbaarheid én een aangename beleving en rust in de wijken.

Communicatie-aanpak

We trekken de campagne “Godelieve Leeft” vandaag op gang met een infoavond voor de inwoners. Daar zullen de voorstellen tot herinrichting en maatregelen tegen wateroverlast gepresenteerd worden. Aan verschillende infostanden is er ruimte voor individuele vragen en de opmerkingen worden meegenomen in de opmaak van de definitieve plannen.

Als stad blijven we volop streven naar een bereikbare en betrokken dienstverlening, waarbij we de communicatie naar de inwoners zo gericht mogelijk voeren.
Uniek in dit project is dat we in heel nauw overleg met de externe partners en nutsmaatschappijen samenzitten om alle communicatiestromen te bundelen. Op die manier brengen we de diverse werkzaamheden en ingrepen die zich in de Godelievewijk zullen ontplooien de komende jaren onder in één duidelijk verhaal.

Met de website www.godelieveleeft.be zetten we sterk in op beeld- en digitale communicatie. Daarnaast zullen we op heel regelmatige tijdstippen de inwoners informeren aan de hand van bewonersbrieven, infovergaderingen, een projectkrant in deGodelievewijk,....