De stroom vluchtelingen die de jongste dagen Syrië, Irak, Afghanistan en andere landen ontvluchten omwille van het geweld en de uitzichtloosheid raakt ons erg. Roeselare heeft een grote traditie van gastvrijheid en hulpvaardigheid ten aanzien van mensen in moeilijke situaties. Dit blijkt uit de wijze waarop ons OCMW en de welzijnsdienst hun verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van kwetsbare mensen. Maar we kunnen ook verwijzen naar het werk van tal van non profit-organisaties en vrijwilligers die zich inzetten voor noden in het Zuiden of acties opnamen en nemen voor mensen in Polen, Roemenië, Cambodja enz.

Het stadsbestuur van Roeselare volgt die vluchtelingenproblematiek zeer nauw op. Er komen ook heel wat signalen van burgers die willen helpen, binnen.

Als warme en zorgzame stad nemen we geen afwachtende houding aan maar werkt het College van burgemeester en schepenen aan een plan om de vluchtelingen op te vangen en een nieuwe toekomst te geven. Zo komt de stad tegemoet aan de vele vragen van inwoners die iets willen doen voor die politieke vluchtelingen en die zich afkeren van het geweld dat hen een menswaardige toekomst ontneemt.

Dat is een uitzonderlijke situatie waar elke maatschappelijke geleding en elk bestuursniveau (Europees, federaal, Vlaams, maar ook lokaal) een antwoord moet bieden. Dergelijke toestanden kan niemand ongevoelig laten. We willen met onze stad niet de andere kant opkijken of louter afwachten op wat op ons afkomt.

Roeselare levert al heel wat inspanningen

In onze stad doen we vanuit het beleid al een grote inspanning op het vlak van tijdelijke huisvesting, materiële steun en begeleiding van personen, die in ons land asiel aanvragen. Deze mensen verblijven enkel gedurende de afwikkeling van hun asielaanvraag in ons LOI (Lokaal Opvang Initiatief) Ze ontvangen een leefgeld – dit is geen leefloon - voor de strikt noodzakelijke levensbehoeften. In de praktijk zijn er weinig problemen met deze personen. Momenteel zijn het vooral alleenstaande mannen.

Momenteel heeft het lokaal opvanginitiatief (LOI) van het OCMW een capaciteit van 121 plaatsen- dat zijn wooneenheden, verspreid in de Stad- waarvan er 13 geschorst zijn, maar op korte termijn gereactiveerd zullen worden. Met 315 asielzoekers, die we jaarlijks opvangen, staan we hiermee op plaats 6 van de lokale besturen.

Na afloop van de procedure, hetzij met een weigering, hetzij met een erkenning moeten betrokkenen het LOI verlaten. In het laatste geval wordt de begeleiding verdergezet naar een verdere integratie in onze samenleving.

Gezien de acute vluchtelingenproblematiek willen we nog een bijkomende inspanning door tijdelijk onze opvangcapaciteit nog uit te breiden.

We mikken hier op het snel ter beschikking stellen van tijdelijke woningen of woonunits.

Misschien kunnen caritatieve organisaties, kloosters … en ook inwoners van onze stad ons hierbij helpen

Eerder was er de bereidheid om reeds erkende politieke vluchtelingen uit vluchtelingenkampen in het kader van het hervestigingsprogramma een nieuwe toekomst te geven. Het ging hierbij op vijf gezinnen.

Krachten bundelen

Naast individuele vrijwilligers en tal van gulle burgers is ook een aantal organisaties aan het werk om de vluchtelingenproblematiek goed te ondervangen. De stad wil op korte termijn een platform van organisaties en vrijwilligers oprichten en de coördinatie van de acties en ook mogelijk nieuwe initiatieven met betrekking tot hulpgoederen en noodhulp op zich nemen.

Meer in het bijzonder willen wij nagaan welke de positieve bijdrage kan zijn van het onderwijs, de werkgevers, de welzijns- en gezondheidszorg, cultuur en sport, de pleegzorg en van de tientallen vrijwilligers om deze specifieke groep vluchtelingen te integreren en een volwaardige plaats in onze samenleving te geven. Vluchtelingen uit genoemde (onveilige) landen maken immers een zeer grote kans om effectief en vrij snel een positieve beslissing over hun asielaanvraag te ontvangen.

Stad Roeselare beschikt over een permanent overleg in de Focusgroep Integratie binnen welzijnsoverleg. Dit kunnen we nu activeren en uitbreiden. De piste van een asielbuddy wordt verder onderzocht. Een asielbuddy is een vrijwilliger die de asielzoeker volgens zijn noden bijstaat.

De stad richt een uniek aanspreekpunt op waar burgers terecht kunnen indien ze hun steentje willen bijdragen: roeselarehelpt@roeselare.be of telefoon 051 26 24 60.