Roeselare zet nog meer in op veilig verkeer; burgemeester Luc Martens, schepen Griet Coppé en commissaris Rudy Cracco zetten vanmorgen hun handtekening op het SAVE-charter.

Daarmee is Roeselare precies de 50ste stad of gemeente die dit charter voor  Samen Actief voor VEilig verkeer onderschrijft.

Klik hier om het charter te lezen

OVK is een lotgenotenvereniging die families die hun kind in het verkeer verloren, ondersteunt. OVK voert strijd tegen een te grote verkeersonveiligheid, in het bijzonder daar waar het gaat om kinderen en jongeren. Roeselare geeft met de ondertekening van het SAVE-charter een duidelijk signaal zich actief te willen inzetten voor meer verkeersveiligheid.

De Stad krijgt een jaar lang begeleiding van OVK, om een actieplan verkeersveiligheid uit te werken. In dit actieplan worden de acties omschreven die de gemeente wil realiseren in het SAVE-jaar. Deze acties moeten aansluiten bij de zeven SAVE-doelstellingen (zie charter).

Een actie die werd opgenomen in het actieplan van stad Roeselare is het ontwikkelen van een schoolbereikbaarheidskaart in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen. Hier staan alle meest aangewezen fietsroutes van en naar middelbare scholen op aangeduid. Deze actie kadert in de doelstelling ‘afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren’. Bij de doelstelling ‘opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse’ is het optimaliseren van kennisuitwisseling tussen de dienst mobiliteit en de politie een belangrijk actiepunt. 

Met dank aan Jos Bogaert voor de foto's van de ondertekening

Meer info : http://save.ovk.be/

“Word nooit lid van onze vereniging.” Dat is het motto van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). Hoe minder leden OVK telt, hoe groter het succes. Want niemand zou in een situatie mogen komen waarin ze lid kunnen worden van OVK.

In 1993 zochten enkele ouders die net hun kind verloren in een verkeersongeluk elkaar op en besloten samen actie te ondernemen. Hun doel? Opkomen tegen het fatalisme en de onverschilligheid waarmee zij vaak geconfronteerd werden in hun contacten met verschillende professionele diensten na het ongeval. Datzelfde fatalisme en diezelfde onverschilligheid, gekenmerkt door een gebrek aan ernstig preventiebeleid inzake verkeersveiligheid, lagen al te vaak aan de oorsprong van de dood van hun kind. Het eerste oogmerk van deze ouders was een groot zelfhulpnetwerk op te zetten, een lotgenotenbeweging van getroffen families. In de toekomst zou elke familie die met deze gruwel geconfronteerd wordt bij andere families terecht moeten kunnen voor een luisterend oor, begrip, steun en opvang, kortom, een (h)erkenning die hen uit hun isolement kan halen. 

In 1994 leidde het initiatief van deze ouders tot de oprichting van de actiegroep ‘Ouders van Verongelukte Kinderen – Parents d’Enfants Victimes de la Route’. Een jaar later, in maart 1995, werd de actiegroep een vzw. OVK onthaalt sinds haar ontstaan 1.800 individuele leden, familie van meer dan 700 kinderen.
Doelstellingen

OVK streeft er ten eerste naar dat elk familielid van een jong verkeersslachtoffer kan rekenen op een menswaardige, efficiënte en professionele hulp, geboden door actieve leden binnen de vzw die zich hiertoe vrijwillig inzetten en die omkaderd worden door professionelen. De actieve leden maken deel uit van Lokale Contact Teams (LCT), die vertegenwoordigd zijn in alle Belgische provincies. Naast een  onthaal en professionele omkadering, krijg je als gezin, dat lid wordt van de vzw, toegang tot een breed gamma aan diensten en activiteiten zoals praatgroepen, lotgenotenweekends, praatwandelingen, ontmoetingsdagen en ontspanningsactiviteiten, ledenblad, jaarlijkse herdenkingskalender…

Gezinnen van verkeersslachtoffers gaan op psychologisch, fysiek en emotioneel vlak door een bijzonder moeilijke periode. Naast de confrontatie met het pijnlijk verlies van een geliefd persoon, moeten zij tal van administratieve en juridische stappen zetten waar zij meestal weinig of geen ervaring mee hebben en die hen telkens weer confronteren met wat er gebeurd is. OVK heeft dan ook verscheidene initiatieven genomen om de professionele diensten die rechtstreeks in contact komen met deze gezinnen, te wijzen op de fysieke en psychologische toestand van de gezinsleden, en op het belang van hun rol, hun houding en de informatie die zij aanbrengen.

De derde doelstelling van OVK bestaat erin zich te richten naar de burgers en de beleidsmakers op alle niveaus, die betrokken zijn bij beslissingen en maatregelen inzake verkeersveiligheid en bij alle aspecten die met deze problematiek samenhangen. Bedoeling is hen te duiden op hun verantwoordelijkheden inzake verkeersveiligheid. OVK werkt in dit opzicht samen met verschillende gespecialiseerde instanties, zoals de Federale Commissie voor Verkeersveiligheid, het BIVV, het kabinet van de minister of staatssecretaris voor mobiliteit, het VSV (de Vlaamse Stichting Verkeerskunde), het Netwerk Duurzame Mobiliteit, de Waalse Hoge Raad voor de Verkeersveiligheid, enz. OVK werkt eveneens samen met de diverse federale of regionale overheden en instanties die op regelmatige tijdstippen een Staten-Generaal van de verkeersveiligheid organiseren.
Om aan deze derde doelstelling tegemoet te komen, heeft OVK het SAVE-project ontwikkeld. SAVE staat voor 'SAmen Actief voor VEilig verkeer'.

  • Een eerste luik van het SAVE-project bestaat  uit het plaatsen  van SAVE-borden waar een ongeval gebeurd is. Een SAVE-bord heeft een dubbele betekenis. Enerzijds is het voor de familie een aandenken aan het kind dat zij verloor en anderzijds wijst het weggebruikers op hun verantwoordelijkheid.
  • Een tweede luik binnen het SAVE-project bestaat uit het SAVE-charter voor de weggebruiker, dat iedereen kan ondertekenen. Het charter bestaat uit zeven gedragsregels voor een veilig verkeer.
  • Daarnaast, als derde luik, heeft OVK ook een SAVE-charter voor steden en gemeenten ontwikkeld. Daarmee gaan gemeentes aan de slag gaat binnen het kader van SAVE Steden & Gemeenten.