Roeselare organiseert voor het derde jaar op rij een opvang voor daklozen tijdens de wintermaanden. Van 1 november 2015 tot eind maart 2016 kunnen mensen die een warm bed zoeken, terecht in de Noorderbrug in de Noordlaan. Vanaf 19u.30 gaan de deuren open en krijgen de daklozen een warme kom soep en een boterham aangeboden. Er is ook douchemogelijkheid. Tegen 9u. ’s morgens, na een ontbijt, verlaat iedereen de winteropvang. Dit initiatief van het OCMW startte in 2013 met financiële steun vanuit de Provincie & de Stad Roeselare

Deze opvang is gegroeid vanuit de vaststelling dat Roeselare, als centrumstad, meer en meer wordt geconfronteerd met een dak- en thuislozenproblematiek.

Zowel het Welzijnshuis als andere welzijnsorganisaties merken op dat meer en meer mensen zich in een precaire huisvestingssituatie bevinden. Het bestaande aanbod aan opvang voor daklozen in de regio is ontoereikend. Het inrichten van een nachtopvang tijdens de winter hoopt deze groeiende nood te lenigen.

Tijdens de winter 2013-2014 werd voor de eerste maal een nachtopvang in Roeselare georganiseerd. Ook vorige winter installeerde het Welzijnshuis een nachtopvang voor daklozen. We bereikten toen 53 verschillende personen. Net als vorig jaar, zal de opvang deze winter in één woning ‘De Noorderbrug’ worden gecentraliseerd. Elke nacht wordt er opvang geboden aan maximum 10 personen. Daklozen kunnen er terecht vanaf 19.30 u. voor een proper en veilig bed. Er wordt soep en brood aangeboden en er is tevens mogelijkheid om zich te douchen. ’s Ochtends kunnen de daklozen in De Noorderbrug ontbijten. Om 8.30 u. moeten zij de nachtopvang verlaten.

Tijdens de opvang is er steeds een beroepskracht in De Noorderbrug aanwezig. Deze beroepskracht wordt telkens bijgestaan door een vrijwilliger die ook blijft overnachten. Ook voor deze winter, kunnen we beroep doen op zowat 50 vrijwilligers die vanuit een maatschappelijke gedrevenheid hun steentje bij te dragen in de organisatie van de nachtopvang.

In de nachtopvang willen we aan daklozen tijdens de koudste maanden van het jaar in eerste instantie een veilige en propere slaapplaats bieden. Vanuit de nachtopvang wordt aan de daklozen ook een psychosociale basisbegeleiding aangeboden: een luisterend oor, doorverwijzing naar andere diensten, informatie, … Tijdens de vorige winteropvang gebeurde het regelmatig dat daklozen zich vanuit de nachtopvang de volgende ochtend aanmeldden bij het OCMW om een begeleiding op te starten met het oog op een stabielere (huisvestings)situatie.

Meer dan gewoon opvang!

Het Welzijnshuis wil, naast het organiseren van winteropvang, vooral ook streven naar structurele aanpak om de situatie van mensen in een precaire woonsituatie te verbeteren. Geen dak boven het hoofd hebben is meestal niet het enige probleem. Meestal kampen daklozen ook nog met financiële, sociale of administratieve problemen. De maatschappelijk werker probeert deze problemen samen aan te pakken en een omvattende oplossing te vinden en hen te begeleiden naar een woning. Zo wil het Welzijnshuis ervoor zorgen dat daklozen weer uit de neerwaartse spiraal kunnen klimmen.

Het OCMW heeft ook een 30-tal woningen in beheer, zogenoemde doorgangswoningen, waar men tijdelijk kan verblijven (4 maand) en begeleid wordt naar een eigen woning. Die woningen worden ingezet als overgang naar een stabiele huisvesting. Wanneer een dakloze aan de wettelijke voorwaarden voldoet, heeft hij tevens recht op leefloon. Het OCMW maakt samen met de cliënt een geïndividualiseerd project maatschappelijke integratie voor daklozen op. Dit is een contract dat de wederzijdse engagementen van het OCMW en de dakloze vastlegt. Een dakloze die instemt met dit contract heeft recht op het leefloon van een alleenstaande. De maatschappelijk werker van het Welzijnshuis Roeselare heeft in het kader van de begeleiding wekelijks contact met de dakloze, waarbij de dakloze ook het wekelijks leefgeld ontvangt. Ingeval de dakloze een woning heeft gevonden, kan het OCMW eenmalig ook een installatiepremie toekennen, om zich in zijn woning te installeren