Roeselare heeft een subsidie binnengehaald om van Roeselare een groenere stad te maken. Dit budget zal worden gebruikt om de route tussen verschillende groene plekken te verbinden en vorm te geven. 

Een groene gordel als stapsteen naar een zachte stad in transformatie.

Roeselare wil een groene stad worden. Dit vertaalt zich ook in de ambities in het bestuursakkoord. Niet minder dan 100.000 bomen zullen tijdens de huidige legislatuur in de stad geplant worden. Maar ook de ambities op vlak van vergroening, ontharding en het verhogen van de leefkwaliteit zijn groot. De conceptsubsidie pakt deze ambities op. We zijn dan ook tevreden dat Vlaanderen deze ambities mee ondersteunt door het toekennen van de subsidie. Als één van de vijf projecten werd Roeselare geselecteerd door de jury. De stad ontvangt hiervoor een subsidie van 72.000 euro van de Vlaamse regering. 

Op vandaag wordt roeselare gekarakteriseerd door een stedelijke weefsel, met open ruimten meer versterkt worden met bijkomend groen. Met de middelen wil de stad een route uitwerken, die verschillende plekken met elkaar verbindt. Ook de leefbaarheid in de binnenstat wordt hierdoor verhoogd. Door de groenplekken met elkaar te verbinden ontstaat niet alleen een interessante fysieke link maar ook een boeiend en divers ecosysteem. De conceptsubsidie draagt zo bij tot de lokale klimaatdoelstellingen en versterkt het gezondheidsbeleid door een meer gezonde leefomgeving te creëren.

"Nu de ruimte schaarser wordt, dient niet enkel slim te worden gebouwd, maar ook creatief omgegaan met het implementeren van groen.", aldus Schepen Tom Vandenkendelaere

Onze ruimte staat onder druk, waardoor een nieuw evenwicht tussen stadsbeleving en leefbaarheid van de stad noodzakelijk is. De inrichting van onze publieke ruimte, de verdere vergroening van onze stad vraagt om een globale ambitie. Het project is daarom ook vernieuwend op ruimtelijk vlak omdat we niet de focus leggen op één specifieke case of één specifieke locatie. We zetten ook in op een overkoepelende leesbare groenstructuur die een toegevoegde waarde heeft voor de stad en hierdoor ook het woon- en leefcomfort verhoogt in onze stad.

Dankzij de subsidie kan de Stad de transformatie van Roeselare naar een hoger niveau tillen, en leren van andere trajecten en projecten die het Team Stedenbeleid reeds begeleidde en tot een goed einde bracht. Samen met een team van stadsmakers, onderzoekers en ontwerpers wordt de route uitgewerkt. Er wordt ook invulling gegeven aan het Vooruitplan van de stad. Daarin staat dat er resoluut moet worden ingezet op meer vergroening in de stad. Niet enkel de stad is betrokken partij, er wordt ook in dialoog gegaan met 'Meer Bomen In Roeselare', en burgerinitiatief die zich inzet voor meer vergroening van de stad. 

De Vlaamse conceptsubsidies voor stadsvernieuwingsprojecten 2020

Ieder jaar voorziet de Vlaamse regering stadsvernieuwingssubsidies waar 34 Vlaamse steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel een aanvraag voor kunnen indienen. Het gaat in totaal over een bedrag van 350 000 euro aan conceptsubsidies. Er werden dit jaar acht projectaanvragen ingediend:  Gent en Ieper dienden er telkens twee in,   Antwerpen, Hasselt, Roeselare en Ronse één.

De jury selecteerde uiteindelijk vijf projecten, waarvoor de steden per project 72 000 euro kregen. Roeselare krijgt het geld voor een onderzoek naar de eventuele aanleg van een Groene Gordel, de Route #VANRSL. Minister Bart Somers wenst de stad Roeselare alle succes toe want “deze studie kan in de toekomst leiden tot een prachtige realisatie die van Roeselare een groenere stad zal maken,  waar het duurzaam en aangenaam wonen, werken en leven is.”
 

  • Ruimtelijke ordening
  • Duurzaamheid
  • Klimaat
  • Leefmilieu & natuur