Roeselare engageerde zich in 2012 om de CO2-uitstoot tegen 2020 met twintig procent te verminderen:  Roeselare is alvast goed op weg om de doelstelling te halen.

Roeselare zet volop in op een duurzaam klimaatbeleid. In 2012 ondertekende de stad de burgemeestersovereenkomst, waarmee de stad zich engageert om tegen 2020 de CO2-uitstoot met twintig procent te verminderen en te zorgen voor minstens twintig procent hernieuwbare energie. Initiatieven zoals het warmtenet, een aangepast mobiliteitsplan en het aanplanten van heel wat bomen moeten daarbij helpen.

Burgemeester Luc Martens : "De burgemeestersconvenant die ik als burgemeester tekende is 'geen vodje papier'. Het is een uitdrukkelijk engagement om de CO2-uitstoot terug te dringen en het rationeel energiegebruik (REG)te activeren. Als beleidsploeg maken we er echt werk van."

Ondertussen is de stad goed op weg om de doelstellingen te halen. In Roeselare wordt heel wat groene stroom opgewekt, ruim acht procent meer dan het nationale gemiddelde. Op die manier werd in 2012 in Roeselare al 15 procent van het eigen elektriciteitsverbruik opgewekt met hernieuwbare bronnen zoals zonne-energie of windenergie.

Hoewel de woningen in Roeselare gemiddeld vrij oud zijn - ongeveer 70 procent van het patrimonium dateert van voor 1984 - worden zowel bestaande als nieuwbouwwoningen een heel stuk energiezuiniger. Ook de stadsgebouwen doen het goed, daar werd al 3,6 procent minder CO2 uitgestoten.

Ook het warmtenet van Mirom heeft een grote impact. Burgemeester Luc Martens: 'Ruim tien procent van de verwarming in woonzorgcentra, ziekenhuizen en het OCMW komt van de verbrandingsoven.'

Het masterplan openbare verlichting dat schepen Griet Coppé in februari voorstelde heeft het stroomverbruik al met vier procent doen dalen. De helft van de lichten wordt gedoofd en ledverlichting krijgt de voorkeur in nieuwe verkavelingen.


Hoe positief de resultaten ook zijn op het vlak van groene energie, de vreugde wordt enigszins getemperd door de toename van het verkeer. Het aantal wagens per huishouden neemt sterk toe. Ook het licht en zwaar vrachtverkeer op gemeentewegen nam een hoge vlucht. Hiermee moeten we in de toekomst verder rekening mee houden.