In de raad voor maatschappelijk welzijn van 12 mei 2015 werd de verkoop van 16 woningen, met verplichting tot renovatie en verplichte aanbieding aan het Sociaal Verhuurkantoor regio Roeselare goedgekeurd. Het betrof geen openbare verkoop, maar een bijzondere procedure met bekendmaking en strenge voorwaarden voor de inschrijvers.

OCMW-voorzitter Geert Depondt : "Het OCMW gaat er van uit dat het in eigendom verwerven van panden, alsook de renovatie en verhuring niet langer behoort tot haar kerntaak, te meer omdat het Sociaal Verhuurkantoor sinds 2006 op dat terrein erg actief is. Bovendien komt het OCMW in tegenstelling tot een erkend SVK niet in aanmerking voor subsidie. Verder is er de vaststelling dat het OCMW niet over de nodige know how en voldoende mankracht beschikt om renovatie van deze vaak minder goede woningen op zich te nemen. Het OCMW wenst zich in de toekomst wel te concentreren op tijdelijke woonvormen zoals de doorgangs- en crisiswoningen, het lokaal opvanginitiatief en de nachtopvang van dak- en thuislozen".

Bij deze eerste oproep waren er geen inschrijvingen omdat de lat voor de geïnteresseerde firma’s te hoog lag. De schattingsprijs van de woningen was immers de minimumverkoopprijs. Er werd onvoldoende rekening gehouden met de bijkomende voorwaarden van de grondige renovatie en de verplichte aanbieding aan het SVK. Daarom werden bij een tweede oproep de schattingsprijzen niet meer als absoluut minimum aangehouden.

De raad van 6 juli 2016 besliste om de verkoop toe te wijzen aan de firma Lodewijk BVBA, Gebroeders Lieven en Christophe Spriet uit Izegem, die een bod deed van 800 000 euro en ook voor het criterium kwaliteit van de renovatie gunstig scoorde.

“We zijn een tiental jaar geleden begonnen met dit soort projecten. Vandaag hebben we al dertig woningen opgeknapt die we verhuren via het SVK, en dat verloopt heel goed”, zegt Christophe Spriet in Het Nieuwsblad. “De woningen in Roeselare zullen gestript worden en daarna volledig heropgebouwd. We denken dat we twee maanden zullen nodig hebben per woning.”

Een goede zaak voor het OCMW

Het OCMW Roeselare doet financieel een goede zaak, want de verkoopprijs overtreft de verwachtingen.  De geboden prijs ligt wel 7 procent onder het schattingsbedrag, maar die schatting ging uit van de normale (commerciële) marktwaarde, en hield geen rekening met de (sociale) verplichtingen die aan de nieuwe eigenaar worden opgelegd. Zo zijn er enerzijds zeer strenge renovatievereisten (grootte kamers, energie, isolatie, gescheiden rioolstelsel enz.). In de praktijk worden de panden helemaal gestript, heropgebouwd en opnieuw ingericht. Daarvoor moet er met een vast bouwteam van ontwerpers en aannemers gewerkt worden.

Anderzijds moet de nieuwe eigenaar rekening houden met een lagere huuropbrengst. De huurprijs van een SVK-woning ligt immers tot 150 euro lager per maand dan op de privéhuurmarkt. Beide elementen beperken bijgevolg het rendement voor de investeerder, maar zijn wel in het voordeel van de sociale huurders. In dat licht is de bekomen prijs zeer gunstig te noemen.

Duurzame renovatie van 16 woningen

Dit project waarbij verouderde woningen duurzaam worden gerenoveerd en nadien als sociale woning worden verhuurd is uniek en vernieuwend. Het gaat om een samenwerking van private en publieke partners, die elk hun sterktes inzetten. Het past ook in het stedelijk beleid om bescheiden woningen te renoveren en te verhuren in plaats van ze af te breken. Roeselare is op dat vlak pionier en kan inspiratie bieden aan andere OCMW’s.

Besluit: Het resultaat van deze beslissing van de OCMW-raad is, dat het OCMW, het Sociaal Verhuurkantoor en de private sector de krachten bundelen waardoor:

-   16 sociale woningen:

  • In Roeselare grondig gerenoveerd worden met privé-middelen, en dus zonder inzet van extra OCMW-middelen.
  • Langer op de sociale huurmarkt kunnen blijven.
  • Bijkomend in aanmerking komen voor Vlaamse subsidies, waar dat voorheen niet het geval was.

-    het OCMW:

  • 800 000 euro ontvangt dat het kan herinvesteren in armoedebestrijding in Roeselare.
  • Een opdracht kan overdragen aan een meer gespecialiseerde partner, met name het sociaal verhuurkantoor.
  • Zich daardoor meer kan focussen op haar kernopdrachten en dit project bij andere OCMW’s navolging kan vinden.
  • Personeel dat voorheen met het beheer van die woningen bezig was kan heroriënteren naar andere taken.

De privé-partner werkt op een positieve en professionele wijze mee aan een belangrijk renovatieproject en is door de verhuring aan het SVK verzekerd van een minimum rendement op zijn investeringen. Het betrekken van de privésector bij sociale verhuring stemt trouwens overeen met het Vlaams woonbeleid.