Het Europees Parlement wil concrete stappen om het verschil in pensioenen tussen mannen en vrouwen in Europa te dichten. Een beter evenwicht tussen werk en privéleven moet vrouwen helpen de pensioenachterstand in te halen. Dat staat in een nieuw rapport dat vandaag werd goedgekeurd in het Europees Parlement. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) reageert:

In de EU-lidstaten zijn twee derden van de gepensioneerden vrouwen, maar er is sprake van een grote genderkloof: gemiddeld trekken vrouwen in de EU een pensioen dat 40,2% lager ligt (cijfers 2014, voor 65-74-jarigen). Dit enorme verschil is eenvoudigweg onaanvaardbaar. Het gaat hier niet alleen om gendergelijkheid, maar ook over armoedebestrijding en het beschermen van kwetsbare groepen".

De voornaamste oorzaken zijn bekend: vrouwen werken meer deeltijds, onderbreken vaker hun loopbaan om zorgtaken op te nemen en worden nog altijd minder betaald dan mannen. Zolang we deze loopbaan- en loonkloof niet aanpakken, zullen we de genderpensioenkloof nooit dichten. Mannen én vrouwen moeten onder dezelfde voorwaarden, gelijkaardige loopbaankeuzes kunnen maken.

Marianne Thyssens voorstellen rond het vaderschaps- en zorgverlof zijn een stap in de goede richting. De aanpak van de pensioenkloof werd ook terecht opgenomen in Thyssens voorstel rond de Europese Pijler van Sociale Rechten.

Het grootste struikelblok voor gelijke pensioenen blijft echter het gelijk loon voor hetzelfde werk voor mannen en vrouwen. Ons land behoort met een loonkloof van iets boven de 5% tot de Europese top. Zeker sinds de invoering van de Loonkloofwet in 2012. In veel andere landen is de discriminatie veel groter. Eurostat schat de Duitse genderloonkloof bijvoorbeeld, op iets boven de 20%. Deze hardnekkige discriminatie moet dringend worden uitgeroeid.”