We blijven voor onze inwoners zorgen en werken en kijken hoopvol naar een nieuwe toekomst. Met de voorstellen in het relanceplan willen we Roeselare weer doen opleven. En samen met onze partners en onze inwoners maken we daar werk van. Oltegoare opnieuw vooruit na corona. 

Kris Declercq, burgemeester
Op de gemeenteraad van 4 mei wisselen we van gedachten over het relanceplan. De beslissingen volgen op de raad van 25 mei. Zo garanderen we een open debat, correcte besluitvorming en een snelle uitwerking.

 
Al sinds 2 maart komt quasi dagelijks de stedelijke Corona Taskforce samen om de situatie op de voet op te volgen. De Taskforce bestaat uit de burgemeester, het managementteam van de stad, de dienst Noodplanning, de korpschef van de politie, departement Communicatie en diverse stadsdiensten. De Taskforce zal haar opdracht tijdens deze crisis en de exit blijven uitvoeren, maar ook in de (post-)evaluatie ervan.
 
Sinds kort werd ook een Stuurgroep Post-Corona opgericht. Het stadsbestuur en haar partners willen de nodige maatregelen bevestigen en nieuwe initiatieven ontwikkelen om ook de periode na de crisis het hoofd te bieden. De stad trekt in deze fase 3 000 000 euro uit om dit relanceplan mogelijk te maken.


Vooruit na Corona

De initiatieven van het relanceplan focussen zich op volgende 5 krachtlijnen en prioriteiten:
1. Ondersteuning van de economische heropleving
In een handels-, horeca- en ondernemersstad als Roeselare treft de coronacrisis ons heel erg hard. Daarom besliste het college van burgemeester en schepenen op 16 maart na overleg met de handelaars al om een investeringsfonds op te richten dat de economische schade van de coronacrisis  moet helpen verlichten. Het fonds is vooral voorzien om gemeenschappelijke economische acties te organiseren en acties vanuit de handelaars en horeca zelf te ondersteunen.
 
De succesvolle ‘Koop in RSL’-campagne wordt verdergezet met gerichte mediacampagnes en een Roeselaarse bonnenkrant. Frequent lokaal shoppen wordt in opeenvolgende campagnes gestimuleerd met Roeselaarse Kado- (25 euro) en Santébonnen (10 euro). De campagnes worden telkens uitgewerkt in samenwerking met de handelaarsverenigingen.  
Een evenementen- en belevingskalender met extra financiële ondersteuning voor de handelaarsorganisaties wordt voorbereid.
Voor de horeca wordt bovendien de terrassenbelasting ook voor de volgende jaren definitief afgeschaft en worden gerichte promotiecampagnes ontwikkeld.
Centraal bij dit alles staat het nieuwe veilig shoppen met gepaste straatinrichting, cameramonitoring, mobiele hygiënesluizen, winkelcoaches en nieuwe koopformules. Zo is de stad voorbereid om de winkels veilig te openen op 11 mei.
 
Naast handel en horeca zijn er ook heel wat maatregelen voor bedrijven en kmo’s met intensieve ondersteuning en advies via de kmo-manager en extra aandacht voor de starters.  De burgemeesters van Midwest werken een regionaal economisch plan uit voor het bedrijfsleven op basis van de impact van de coronagevolgen.
 
Ook via het toeristisch aanbod zal de economie moeten aanzwengelen door onder meer Toerist#VANRSLte versterken: fijne uitstappen in eigen stad ! De Spil, ARhus, KOERS en de dienst vrije tijd werken een aangepast aanbod uit voor de zomerperiode.


2. Ondersteuning van de kwetsbare personen en gezinnen in onze stad
Het initiatief ‘Roeselare Helpt’ dat opgestart werd in het begin van de crisis, kan ondertussen rekenen op de vrijwillige steun en inzet van meer dan 500 vrijwilligers. De voorbije periode stonden zij in voor het maken van comfortmondmaskers, boodschappen voor zorgbehoevenden en ondersteuning van mensen in nood. Deze warme golf van solidariteit willen we ook in de toekomst consolideren en een permanent karakter geven.
 
Specifieke maatregelen worden genomen voor de meest kwetsbaren van onze bevolking. De stad staat ook in voor de begeleiding van hulpvragen. Het armoedebeleidsplan zal hierop ten volle inzetten met onder meer een noodhulpfonds voor sociale organisaties, de uitbreiding van het project Computer in je rugzak voor de lagere scholen, extra brugfiguren bij onze scholen en versterking van het Welzijnshuis.
 
Gerichte maatregelen zijn voorbereid om eenzaamheid en sociale uitsluiting tegen te gaan en mentale gezondheid te ondersteunen, net zoals op het vlak van kinderopvang en huisvesting.
In het onderwijs blijft de stad haar flankerende regisseursrol opnemen om de uitval bij kwetsbare kinderen en jongeren tegen te gaan.


3. Ondersteuning van onze zorgsector en structuren
De samenwerking die ten gevolge van de pandemie opgezet werd met onder meer AZ Delta, de woonzorgcentra, Motena,  onze zorgverleners,   wordt verder worden versterkt. Het Huisartsenhuiswordt financieel ondersteund. Samen met de veiligheidsdiensten en politie wordt gezondheidspreventiegerealiseerd.


4. Ondersteuning van verenigingen, wijken en vrijetijdsbeleving
Voor de verenigingen neemt de stad maatregelen om ze maximaal te ondersteunen in hun verdere werking. Een Coronafonds voor verenigingen wordt opgericht waaruit verenigingen op aanvraag een eenmalige verhoging van hun subsidie (met 50 %) verkrijgen bovenop hun werkingssubsidie mits ze voldoen aan een aantal engagementen.  Via projectsubsidies zullen nieuwe vrijetijdsideeën- en projectende noodzakelijke zuurstof krijgen.  Bovendien mogen de verenigingen rekenen op minstens hetzelfde subsidiebedrag als vorig jaar voor hun vaste werking.
Wijken zullen voor hun wijkwerking extra impulsen krijgen.
 
5. De verdere uitvoering van de al genomen engagementen uit het bestuursakkoord op vlak van vergroening, mobiliteit en ruimtelijke invulling van de stad.
De coronamaatregelen leerden dat de in het Meerjarenplan genomen engagementen om Roeselare verder van aantrekkelijke openbare ruimte, groene wandel- en fietszones en leefbare kwaliteitsvolle woningen te voorzien noodzakelijk zijn. Deze investeringen worden verdergezet en ook vertaald in de stedenbouwkundige en ruimtelijke instrumenten, waarbij het investeringsritme wordt verhoogd waar mogelijk. De (verborgen) groene plekjes in de stad en deelgemeenten worden zichtbaar gemaakt.  De kwaliteitsverbeterende werken in Beitem, de Godelieveparochie, Ardooiesteenweg en Spanjestraat worden als eerste terug opgestart.
 
Het voorstel van plan zoals zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad op 4 mei. 

Download hier het relanceplan voor Roeselare.