Nathalie Muylle is tevreden met het akkoord om psychologen en psychotherapeuten te erkennen. Na vijftien jaar strijd kon ze vandaag een compromis tussen Franstalige en Vlaamse politici voorstellen over de erkenning van psychologen en psychotherapeuten. Terugbetaling van hun werk door de ziekteverzekering kan daarna volgen.

Momenteel kan 'een hond met een hoed op' een plaatje 'klinisch psycholoog' of 'psychotherapeut' aan de deur hangen: niemand kan dit beletten. Het lukte maar niet om een beschermingsregeling uit te vaardigen: er gaapte een diepe communautaire kloof tussen Vlaamse en Franstalige beroepsvertegenwoordigers en politici.

In Vlaanderen zijn vooral klinisch psychologen actief en hecht men belang aan strenge diploma-eisen. In Franstalig België zijn veel psychotherapeuten actief, onder wie veel niet-academisch en niet-psychologisch geschoolden. Die hanteren overwegend de psychoanalyse terwijl Vlaanderen vooral de cognitieve en gedragstherapie aanhangt.

Opeenvolgende ministers en parlementscommissies beten de tanden stuk op dit dossier: een federale regeling leek onmogelijk.

'Maar de volharding van parlementsleden van CD&V en de wil van PS-minister Laurette Onkelinx om toch een regeling te treffen, hebben geleid tot een acceptabel compromis', zegt CD&V-kamerlid Nathalie Muylle. 'De minister laat toe dat niet zij maar wij - acht parlementsleden van de zes coalitiepartijen plus Ecolo en Groen - het wetsontwerp indienen', zegt Nathalie Muylle.

Kamerlid Nathalie Muylle, drijvende kracht achter de hervorming: "Dat zorgt ervoor dat de veiligheid van de patiënt gewaarborgd is en dat we eindelijk de groeiende mentale problemen in ons land kunnen aanpakken." Zij die vandaag psychotherapeut zijn, zullen zich bij een nieuwe federale raad moeten aanmelden. Dit orgaan, dat bestaat uit artsen en academici, zal elk dossier individueel bekijken en oordelen of de aanvrager het beroep mag uitoefenen of dat bijkomende studie noodzakelijk is. De mutualiteiten verwelkomen de strenge regels. "Het is een eerste stap om het beroep uit te kuisen van charlatans", zegt Paul Callewaert, algemeen secretaris van de Socialistische Mutualiteit. Vandaag kan immers iedereen, bijvoorbeeld ook een historicus, zich psychotherapeut noemen en mensen behandelen. Naar schatting zijn er 20.000 tot 30.000 psychologen en psychotherapeuten. De kostprijs van de terugbetaling zal in de volgende legislatuur worden bekeken. Al is het niet realistisch om te stellen dat we binnen een paar jaar elke consultatie volledig kunnen terugbetalen."

Door de wettelijk verankering, komt er een kwaliteitsgarantie voor de patiënt en wordt de beroepsbeoefenaar maatschappelijk erkend èn wettelijk beschermd.

In onze snel evoluerende samenleving zien we een exponentiële toename van geestelijke gezondheidsproblemen. Dit psychisch lijden is het gevolg van diverse biologische, psychologische en sociale factoren. De toenemende complexiteit en druk van onze huidige samenleving vergen van mensen een steeds grotere draagkracht.

Er zijn de alledaagse maar soms ook zeer complexe psychosociale problemen, de levensfaseproblemen, de traumatiserende gebeurtenissen en acute crisissituaties, de vaak lang durende psychische problemen en de lichte of zware psychische stoornissen waarbij ook biologische factoren een rol kunnen spelen. Zware medische behandelingen vergen van de patiënten en hun familieleden vaak een emotionele verwerking waarvoor professionele ondersteuning noodzakelijk is.

De impact van menselijke en maatschappelijke processen op ziekte en gezondheid wordt hoe langer hoe meer onderkend. Als gevolg daarvan worden klinisch psychologen steeds meer ingezet op verschillende plaatsen in de gezondheidszorg. De psychotherapeuten kennen eveneens een stijgende hulpvraag, dit zowel binnen de ambulante als residentiële hulpverleningssector.

Sinds de wet van 8 november 1993 is de titel van “psycholoog” beschermd. De Psychologencommissie gaat na of een persoon wel beschikt over een daartoe geschikt diploma – eventueel aangevuld met relevante werkervaring. In principe heeft een psycholoog minimum vijf jaar universitaire studies achter de rug. Slechts in een beperkt aantal uitzonderlijke gevallen gaat het om een (buitenlandse of na publicatie van de Wet verlengde) universitaire studie van vier jaar aangevuld met relevante werkervaring of (via een overgangsregeling die intussen niet meer bestaat) een hogeschoolopleiding aangevuld met een ruime dosis relevante werkervaring.

Er is echter tot op vandaag geen specifieke regeling voor de klinisch psychologen. Zij zijn beoefenaars van een gezondheidszorgberoep, maar zijn niet opgenomen in het KB nr 78 van 10 november 1967 , dat het wettelijk kader schept voor alle gezondheidszorgberoepen (dokters, tandartsen, kinesisten, verplegers, …). Dit betekent dat zij in feite op illegale wijze een vorm , een tak van de geneeskunst uitoefenen.

Tevens is het ook zo dat nog iedereen ongestraft de titel van psychotherapeut kan gebruiken, zonder dat deze borg staat voor een wetenschappelijk onderbouwde en kwaliteitsvolle begeleiding of behandeling. Het gevaar voor charlatanisme is dan ook groot, zeker binnen de geestelijke gezondheidszorg waar patiënten meer kwetsbaar en beïnvloedbaar zijn.

Daarom is het noodzakelijk om het uitoefenen van een beroep en het dragen van een titel te koppelen aan een goede vooropleiding en grondige voortgezette opleiding. Door dit wettelijk te verankeren, komt er een kwaliteitsgarantie voor de patiënt en wordt de beroepsbeoefenaar maatschappelijk erkend èn wettelijk beschermd.

Lees ook de krantenartikels waarin Nathalie Muylle werd geinterviewd door hieronder op de krantenkoppen te klikken