Vandaag stemt het Europees Parlement over het evaluatieverslag van het Zuivelpakket uit 2012. Het Europees Parlement wil dat de Europese Commissie maatregelen neemt om - na de afschaffing van het melkquotasysteem begin april - te grote prijsschommelingen te voorkomen. Europa voorzag al in begeleidende maatregelen zoals de mogelijkheid om producentenorganisaties op te richten om de onderhandelingspositie van de melkveehouders te versterken. Om té sterke prijsdalingen te vermijden, beschikt Europa over noodmaatregelen zoals overheidsinterventie en private opslag.

Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V): "De afschaffing van de quota biedt groeikansen voor de Vlaamse zuivelsector. We merken echter dat de Belgische melkprijs met 28% is gedaald ten opzichte van mei vorig jaar. Op zich zijn prijsschommelingen in de sector normaal, maar het moet beheersbaar blijven. Het groeipad en de investeringen van de melkveehouders mogen geen gevaar lopen. Ik roep de Commissie op om maatregelen te voorzien om al te grote prijsschommelingen aan te pakken en, indien mogelijk, te vermijden. Onze landbouwers verdienen een degelijke prijs."

De Commissie wijst in dit verhaal ook naar de rol die producentenorganisaties kunnen spelen. Door deze organisaties kunnen landbouwers collectief onderhandelen over de prijs met de afnemers. In de Europese groenten- en fruitteeltsector is het systeem al ingeburgerd, en ook in de melkveesector winnen deze organisaties aan belang.

Vandenkendelaere vindt dit een positieve evolutie: "In België kennen we producentenorganisaties in verschillende sectoren. In sommige lidstaten zijn ze minder vertrouwd met het systeem en dat is jammer. In bepaalde gevallen kunnen producentenorganisaties een meerwaarde betekenen." Ook deze situatie wordt deze week in het Europees Parlement in Straatsburg besproken.