Tijdens een bijzonder druk bijgewoonde thema-avond voor de Roeselaarse handelaars "Retail-stad van de toekomst" op dinsdag 20 oktober stelde Schepen Kris Declercq het Kernplan voor Roeselare voor.  Hij legde daarbij de focus op de toekomst van shopping in Roeselare : "Samen geven we onze retail een nieuwe boost"!

"Roeselare is een gezellige en aparte centrumstad, waar ontmoeting, zin voor initiatief en openheid voor nieuwe invloeden en nieuwe inwoners altijd al het DNA van de stad vormden.  Roeselare is 'r voor jou".

Dit geldt ook voor de kern van de stad. Het stadsbestuur wil dat de stadskern een echt belevings-centrum wordt, door gerichte maatregelen op het vlak van de inrichting van de openbare ruimte, vergroening van pleinen en straten, aangepaste mobiliteit, wandelversterkend parkeren, stedenbouwkundige kwaliteit, evenementen en digitale ontmoeting. De voorbije jaren werden reeds heel wat investeringen gerealiseerd om de binnenstad her in te richten, met het Open Kenniscentrum ARhus op de Muntsite en de herinrichting van het Stationsplein als concrete blikvangers. 

Het Kernplan focust nader in op deze stads- en belevingsversterkende speerpunten, zowel vanuit de algemene visie over een ondernemend, sociaal, groen en bruisend Roeselare als vanuit een economische invalshoek in het bijzonder. Roeselare is 'r voor jou, en dus ook voor inwoners, bezoekers, klanten en ondernemers.  Zuurstof voor de stad geeft ook zuurstof aan handelaars.

Het kernplan is een blauwdruk van diverse initiatieven, maar in volle ontwikkeling, en cumulatief met nieuwe ideeën en voorstellen. Samen maken we de stad, samen versterken we de kern. Ook uw idee voor een actie is meer dan welkom op: kernplan@roeselare.be.

 

Maak hieronder kennis met het Kernplan door onderstaande presentatie te bekijken & de toelichting hieronder door te nemen

 

 Klik op het bovenstaand plaatje om de presentatie groter te bekijken

 

Hart van West-Vlaanderen

Sinds vele jaren wordt Roeselare geprofileerd als het economisch hart van West-Vlaanderen. Uit diverse SWOT-analyses blijkt dat de twee grootste USP’s (Unique Selling Proposition) van Roeselare onderdeel zijn van het economisch weefsel. Aan de ene kant is er de aantrekking van het winkelapparaat (= kopen/consumptie) en aan de andere kant is er de aantrekking van de vele bedrijven (= economische groei/tewerkstelling).  Naast deze twee grootste USP’s heeft Roeselare ook nog een (geografische) USP omwille van de centrale ligging in de provincie West-Vlaanderen.

Als grootste openluchtwinkelwandelcentrum’ van Vlaanderen, met tal van winkelgebieden (Centrum Roeselare als kernwinkelgebied, Brugsesteenweg, Noordlaan-Westlaan, Meensesteenweg, Ardooisesteenweg, centrum Rumbeke, centrum Beveren) telt de Stad 1625 commerciële panden waarvan 568 in centrum Roeselare, en 265 horecazaken waarvan 195 gelegen in het centrum.

Stad Roeselare investeerde in een hecht partnership met diverse handelaarsorganisaties, zoals vzw Shopping & Centrum Roeselare (voorheen vzw Centrum Roeselare) en Unizo. Sinds het samenwerkingsprotocol tussen de Stad en vzw Centrum Roeselare uit 2009 werden alle vroegere straatcomités en feitelijke verenigingen met ondersteuning van de Stad ondergebracht in één vzw, waardoor een professioneel centrummanagement werd opgericht.  De facilitaire en financiële ondersteuning aan vzw Shopping & Centrum Roeselare werd in dit protocol bevestigd en aanzienlijk uitgebreid.  Sinds 2014 is er ook een centrummanager actief voor de Stad Roeselare, die de coördinatie van het centrumgebeuren en de contacten met de handelaars verzekert.

De samenwerking met de vrijetijdsdiensten en de dienst Toerisme van de Stad resulteerde in tal van belevingsevenementen het gehele jaar door.  Het beleid zet verder in op slimme mobiliteit, vergroening en stedenbouwkundige kwaliteit in de binnenstad.

De uitstralende dynamiek trekt nog steeds retailers aan die nieuwe vestigingen openen in de binnenstad, ondanks – zoals elders in Vlaanderen – de stijgende druk van de handelsconcentraties in de periferie van de stad.

Inspelen op nieuwe trends

Ondanks de hoge koopbinding en attractie, het groot verzorgingsgebied en de lagere leegstandspercentages (in vergelijking met het (West-)Vlaamse gemiddelde) moet Roeselare echter anticiperen op de wereldwijd in sneltempo wijzigende én inkrimpende retailmarkt.  Dat is onder meer een gevolg van de druk die winkels ervaren door de opkomst van e-shopping en het dalen van de winstmarges. De kunst zal erin bestaan om deze daling van het aantal winkels vooral niet in de kern van de stad te voelen.

Bovendien is ook het consumentengedrag gewijzigd. Onderzoek wijst uit dat elementen als impulsaankopen, gebruiksgemak, beleving, technologisch comfort (smarter), maar ook de demografische uitdagingen (verzilvering, vergroening, verkleuring) nieuwe en sneller wijzigende klantenbehoeften doen ontstaan.

De Roeselaarse handelaar dient hier, ook los van elke overheidsbegeleiding en steun, zelfstandig op in te spelen. Specialisatie, authenticiteit, M-commerce, nieuwe winkelconcepten vergen een continue vorming, terwijl de distributieketen zelf korter en internationaler wordt. 

Tenslotte zijn ook de omgevingsfactoren die de koopattractie beïnvloeden, versneld aan verandering onderhevig: klanten wensen snel bereikbare locaties en voldoende parkeerplaats dicht bij de winkel, maar verlangen tegelijkertijd naar grotere belevingsruimte, sfeer en winkelwandelmogelijkheid. De afstemming van deze soms tegengestelde verlangens vergt doordachte en flexibele oplossingen op het vlak van mobiliteit en alternatieve vervoersmodi. De handelaar zelf wordt bovendien met nieuwe regelgeving, specifieke personeelsvereisten, aspecten van veiligheid en nieuwe marketingtechnieken geconfronteerd.

Ambitie: verder uitgroeien tot een trendsettende en toonaangevende retailstad

Het is de ambitie van Stad Roeselare en de diverse partners om op een duurzame manier verder uit te groeien tot een trendsettende en toonaangevende retailstad in en de eerste smartshoppingcity van Vlaanderen. Zo kan het economisch weefsel, de slagkracht van de handelaars en de klantvriendelijkheidvan Roeselare, op een eigentijdse manier, maximaal worden versterkt.

Onder regie van de dienst Economie werkte de Stad een plan met doelstellingen uit die deze ambitie op zowel korte als langere termijn moeten vormgeven.

De uniciteit van het plan bestaat er bovendien in dat diverse maatregelen in diverse beleidsdomeinen geïntegreerd worden aangepakt, en dit in samenspraak met heel wat partners. 

Methodologie: overlegmomenten & ruime bevraging

Bij de opmaak van het Kernplan werd via tal van overlegmomenten een ruime bevraging georganiseerd over de knelpunten in het huidige retailbeleid, de noodzaak aan bijsturingen, nieuwe initiatieven en concrete voorstellen van aanpak.

Deze overlegronde vond plaats in de loop van 2015 met het stadsbestuur, de diverse stadsdiensten, de centrummanager, vertegenwoordigers van vzw Shopping & Centrum Roeselare, Unizo Roeselare, individuele handelaars, vertegenwoordigers van retailketens, eigenaars van panden in de binnenstad, investeerders, vastgoedmakelaars en socioculturele actoren. Ook de beleidsinitiatieven in ontwikkeling bij de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij POM, de Provincie West-Vlaanderen, RESOC Midden-West-Vlaanderen, VOKA en andere economische spelers werden hierin betrokken.

Binnen dit kader vertrekt het plan vanuit 7 ambities, waarbinnen de concrete krachtlijnen vanuit een aantal strategische doelstellingen vorm krijgen.

In essentie is het Kernplan een plan en blauwdruk, waardoor het van nature uit onderhevig aan actualisatie en aanvulling kan, mag en moet zijn.  Het vectorgehalte van het plan maakt daarom mogelijk dat handelaars, klanten, retailers, bewoners, bezoekers, … ook zelf ideeën kunnen aanbrengen om het plan in zijn concrete uitvoering verder te voeden.

De presentatie van het Kernplan op 20 oktober 2015 is daartoe de start.

Focus op kernverversterkend beleid

Het beleidsplan kreeg toepasselijk de naam Kernplan.

De economische focus van het plan is dan ook gericht op het kernwinkelgebied van de stad, waar de Stad resoluut voor een kernversterkend beleid gaat.  Dat is met andere woorden de kern van het Kernplan.

Vanzelfsprekend zijn de uitgangspunten van het plan ook toepasbaar op de handelskernen in de deelgemeenten in Beveren, Rumbeke en Oekene.  Het economisch beleid ten aanzien van de KMO’s en bedrijventerreinen maakt voorwerp van een afzonderlijk beleidsplan in ontwikkeling uit.

 

 

Uitgangspunten en doelstellingen

 

  1. Het fijnste winkel-wandelcentrum
  2. Handelaars actief steunen
  3. Slimmer shoppen
  4. De stad als belevenis
  5. Bereikbaar voor iedereen
  6. Samen sterk
  7. Marketing met effect

 

Kwantitatieve ruimtelijke doelstellingen

Roeselare kent een zeer divers handelsaanbod en diverse handelsconcentraties.

Eerder dan een kwantitatieve uitbreiding, is een inbreiding inzake e-commerce, baanwinkels en leegstand te verkiezen. Daarom bakende het stadsbestuur eind 2014 het kernwinkelgebied opnieuw af. Dat is een aaneengesloten zone in de binnenstad met een zeer hoge concentratie aan retail- en horecazaken en dienstverlening. Het kernwinkelgebied situeert zich in de omgeving van de Grote Markt en het Stationsplein.

Door het stadsinbreidingsproject  De Munt op de site van de voormalige Bank van Roeselare werd een bijkomende attractieve retailzone (met centraal het Open Kenniscentrum ARhus) gecreëerd, waardoor een logische winkellus of winkelwandelroute is ontstaan tussen de Wallenparking in het westelijke deel van de as Ooststraat-Manestraat-Wallenstraat en de Stationsparking in het oostelijke deel van de Ooststraat, met daartussen in via de Noordstraat en de Citroenstraat de Grote Markt en de Muntparking.  Deze drie centrumparkings werden in de recente zeven jaar gerealiseerd om de toenemende bezoekers aan de stad te kunnen ondervangen.

De aanloopstraten, verbindingsstraten … die aansluiten op het kernwinkelgebied zijn op hun beurt in het uitbreidingsgebied afgebakend. Op basis van de voetgangersintensiteit kan een onderscheid tussen A-, B- en C-locaties worden gemaakt. Vandaag heeft Roeselare in de Ooststraat alleen maar Triple A-locaties. De horecazaken bevinden zich nagenoeg allemaal aan de uiteinden van de winkelstraten of op omliggende pleinen zoals de Grote Markt, het Polenplein, Stationsplein … Op die manier worden rustpunten gecreëerd in de buurt van de winkelstraten.

Gele lijn = Kernwinkelgebied Roeselare    Paarse lijn = Uitbreidingsgebied (klik op het kaartje om dit groter te bekijken)

Ook het ruimtelijk ordeningsbeleid met een bevriezing (moratorium) van nieuwe winkeloppervlaktes voor detailhandel in de periferie wordt om die reden voortgezet.  Door de toepassing van dit zogenaamde moratoriumbesluit sinds 2010 wil de Stad de juiste winkel op de juiste plaats’ en wordt kleinhandel zo veel mogelijk geweerd uit de periferie van de stad.  Om dit vergunningenbeleid echter te kunnen doorzetten, is de koppeling met de ruimtelijke planning noodzakelijk.  Tegelijk kunnen nieuwe gebieden wel worden aangesneden voor nieuwe handelszaken buiten de kern die een trekkersfunctie kunnen betekenen voor de stad in zijn geheel en de detailhandel in de kern in het bijzonder.

Ook de vergroening van het stadscentrum, de netheid en de bereikbaarheid zijn specifieke aandachtspunten.

De ruimtelijke maatregelen, met onder meer aandacht voor de beeldkwaliteit en de uitwerking van sfeergebieden, de mobiliteit en inrichting van het openbaar domein komen aan bod in ambitie 1 (Het fijnste winkelwandelcentrum van Vlaanderen) en ambitie 5 (Bereikbaar voor iedereen).

2.2. Functionele doelstellingen

Het handelsaanbod in de Stad Roeselare is vrij divers en uitgebreid. In de dagelijkse sector is er een goede spreiding over het hele handelsgebied, en zijn alle segmenten vertegenwoordigd, al is er nog ruimte voor meer dagelijkse verbruiksgoederen in het stadscentrum, gezien het toenemend aantal bewoners in het centrum van de stad.

Wat betreft periodieke en uitzonderlijke goederen (niet-dagelijkse sector) is een versterking van nieuwe nichezaken en een herlokalisatie van retailzaken uit de perifie naar het kernwinkelgebied noodzakelijk. 

De Roeselaarse horeca past zich binnen het kernwinkelgebied in en is complementair aan de winkelwandelarea, en vormt een noodzakelijke factor binnen het belevingsaspect van de binnenstad.

Om e-commerce verstandig aan te pakken, is het noodzakelijk om de digitale mogelijkheden eerder als een hefboom dan als een bedreiging te zien, waarbij deze nieuwe mogelijkheden moeten worden ingezet om klanten effectief naar de winkel te halen door nieuwe belevingsmodi, afhaaldepots en beloningen door een geïntegreerde aanpak van kadobonnen, kortingen en andere koopstimuli.

Leegstandsbestrijding, acquisitiebeleid, de wisselwerking tussen stedelijke functies op het vlak van beleving in de kwalitatieve sfeer en de actieve ondersteuning van handelaars op diverse vlakken zijn noodzakelijke kwalitatieve uitbreidingsmogelijkheden.

Deze maatregelen komen aan bod in ambitie 2 (Handelaars actief steunen), ambitie 3 (Slim shoppen) en ambitie 4 (Belevingsstad).

2.3. Monitoring en overleg

Door de professionele werking van een eengemaakte handelaarsorganisatie vzw Shopping & Centrum Roeselare, het regulier overleg in een centrummanagement en de aanstelling van een centrummanager kent de Stad ten opzichte van andere centrumsteden reeds een enorme voorsprong.

De optimalisering van dit overleg, en het versterken van de brugfunctie naar andere handelaarsorganisaties zoals Unizo en het horecamanagement maakt deel uit van de maatregelen in ambitie 5 (Samen sterk).

2.4. Profilering

De profilering van de Stad Roeselare in al haar rijke facetten, die op die manier ook haar DNA als winkelstad van de toekomst integreert en uitlicht, vormt onderdeel van het luik ambitie 7 (citymarketing met effect). 

Dit citymarketing-plan verdient een professionele en geïntegreerde aanpak en wordt in dit Kernplan derhalve aangekondigd als een concrete uit te werken actie die vanuit de Strategische Cel van de Stad zal worden geïnitieerd.

 

7 ambities, 50 krachtlijnen

Ambitie 1: Het fijnste winkelwandelcentrum van Vlaanderen 

(klik hieronder op de items om meer te vernemen over deze ambitie)

Ambitie 2: Handelaars actief steunen

(klik hieronder op de items om meer te vernemen over deze ambitie)

 

Ambitie 3: Slimmer shoppen

(klik hieronder op de items om meer te vernemen over deze ambitie)

Ambitie 4: Belevingsstad

(klik hieronder op de items om meer te vernemen over deze ambitie)

Ambitie 5: Bereikbaar voor iedereen

(klik hieronder op de items om meer te vernemen over deze ambitie)

Ambitie 6: Samen sterk

(klik hieronder op de items om meer te vernemen over deze ambitie)

Ambitie 7: Marketing met effect

(klik hieronder op de items om meer te vernemen over deze ambitie)


 

Uw actie op kernplan@roeselare.be

Het kernplan is een blauwdruk van diverse initiatieven, maar in volle ontwikkeling, en cumulatief met nieuwe ideeën en voorstellen. 

Samen maken we de stad, samen versterken we de kern.

Uw idee voor een actie is meer dan welkom op: kernplan@roeselare.be.