Er werd in de Kamer stevig gedebatteerd over de artsenquota.  Voor CD&V en Nathalie Muylle is het duidelijk.  "Iedere student die met succes een opleiding geneeskunde beëindigd, moet ook toegang kunnen krijgen tot het beroep.  Daarom moet de Franstalige gemeenschap zo snel mogelijk een ingangsexamen organiseren.  Indien dit niet het geval is, kunnen er voor ons geen RIZIV-nummers geleverd worden." 

Je kan hieronder de tussenkomst van Kamerlid Nathalie Muylle bekijken:

 

Debat in het kort

Vooral Franstalige interpellanten kwamen aan het woord. De Franstalige oppositiepartijen verweten de minister van Volksgezondheid één voor één het advies van de Planningscommissie niet te hebben gevolgd, en om communautaire redenen geen rekening te houden met de behoeften van de Franstalige bevolking. Er werd meermaals op gewezen dat huisartsen in Franstalig België onlangs weer op de lijst van knelpuntberoepen werd gezet.

De minister wees erop dat de Franstalige Gemeenschap nu eerst aan zet is. Maggie De Block (Open VLD) stelde dat ze de Franstalige geneeskundestudenten nog altijd aan een Riziv-nummer wil helpen, maar dat er dan ook aan Franstalige universiteiten heel spoedig een filter moet komen vóór het eerste jaar.

Raad van State

Dat de huidige generatie récus-collés - de geneeskundestudenten die wel geslaagd waren voor het eerste jaar maar in het vergelijkend examen niet hoog genoeg geplaatst waren om te mogen doorgaan naar het tweede jaar - hun gelijk zou proberen te halen bij de Raad van State stond volgens de minister in de sterren geschreven. Doordat de Raad van State de geldigheid van het vergelijkend examen heeft opgeheven, stromen nu 283 studenten meer dan gepland door naar het tweede jaar.

Minister De Block heeft haar vragen bij de uitspraak van de Raad van State, die stelde dat de Planningscommissie geen adequate motivatie gaf voor het artsenquotum voor 2021. Ze zegt "over voldoende argumenten te beschikken om te stellen dat het quotum 2021 op een deugdelijke wijze is vastgesteld".

Advies licht aangepast

Maggie De Block houdt vol dat ze het advies van de Planningscommissie wel degelijk heeft gevolgd. Zo werd het federale quotum voor 2022 opgetrokken van 1.230 naar 1.320 artsen, zoals de Planningscommissie adviseerde. Het contingent Franstalige artsen voor Franstalige artsen in 2022 ligt nu op 528, wat nog altijd 36 meer is dan in 2021 - een stijging met 7,3%, aldus De Block.

De terugkeer naar de 60/40-verhouding noemt ze een lichte bijstelling - die vooral nodig werd na de uitspraak van de Raad van State. De Planningscommissie had, volgens de minister, helemaal geen rekening gehouden met een forse overschrijding van het contingent in 2021. Als motivatie voor de verhoging van het contingent aan Vlaamse kant, haalt ze aan dat verscheidene leden van de Planningscommissie hadden aangekaart dat dit cijfer te laag lag.

Wat voorafging (05/07/2016)

Vandaag leggen duizenden Vlaamse kandidaat-artsen het toelatingsexamen geneeskunde af.  Slechts een paar honderd van hen zullen worden toegelaten, want voor artsen geldt een numerus clausus.  In Franstalig België worden pas sinds dit academiejaar een numerus fixus gehanteerd na het eerste bachelorjaar.  Gevolg: er zijn zo'n 1300 Franstalige artsen teveel.

Op de federale regeringstafel ligt een voorstel van minister van Volksgezondheid Magie De Block (Open VLD) om de artsenquota te wijzigen, in het voordeel van de Franstaligen.  De historische verhouding 60/40 zou bijgestuurd worden tot 56,5/43,5.

Het debat laait opnieuw op doordat dhr. Rik Rorfs, Leuvense rector, met een cri de Coeru de regering oproept om het voorstel dat voorligt inzake nieuwe artsenquota van tafel te halen.  Vandaag leggen duizenden Vlaamse Jongeren het toelatingsexamen geneeskunde af, Torfs vreest dat hun opvolgers benadeeld worden door de nakende 'scheeftrekking'.

Wat ligt er nu precies op tafel van de federale regering?

De federale regering besliste in het regeerakkoord om het overaanbod aan artsen in Franstalig België weg te werken en het tekort in Vlaanderen aan te vullen.  In mei raakte het gevraagde advies van de planningscommissie bekend: die raadt aan om vanaf 2022 de historische 60/40-verhouding te wijzigigen naar 56,5/43,5.

Het advies vormt de basis voor eht voorstel van De Block.  De minister laat weten dat het haar bekommernis is dat de kwaliteit van de opleiding gegarandeerd blijft, én dat iedereen die de studie heeft aangevat aan het beroep moet kunnen beginnen.

Wie is voor?

De Franstaligen, dat spreekt, en dus ook de MR.  De partij van premier Charles Michel heeft nochtans altijd geijverd voor een voorafgaandelijke toelatingsproef in Franstalig België.  Maar er zijn ook Nederlandstaligen die achter de nieuwe quota staan.  In de paritair samengestelde planningscommissie gaven 10 van de 12 aanwezigen groen licht.  

Wie is tegen?

De Vlaamse Interuniversitaire Raad en verschillende Vlaamse studentenbewegingen zijn tegen.  Op politiek vlak wijzen zowel CD&V als NVA het voorstel van De Block af.  

Nathalie Muylle: " Voor onze partij moeten twee voorwaarden vervuld zijn: de Franstalige filter moet naar behoren werken - dat zal pas blijken na de tweede zittijd - en tegen 2022 moeten de overschotten en tekorten weggewerkt zijn aan beide zijden van de taalgrens.