Afgelopen vrijdag 12 december 2014, keurde de ministerraad van Vlaamse Regering een subsidie goed voor de bouw van een warmtenet in Roeselare. Dankzij deze installatie zal in 2018 de laagwaardige warmte, het restproduct uit het afvalverbrandingsproces, gerecupereerd worden voor het kweken van tomaten, paprika’s of komkommers.

De ministerraad keurde een eerste reeks van 14 projecten goed, die gesubsidieerd worden vanuit het Klimaatfonds. Dit fonds wordt beheerd door minister Joke Schauvliege (CD&V). In totaal wordt 20 miljoen euro vrijgemaakt voor maatregelen in het kader van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020. Een subsidie van 1,8 miljoen euro uit het Klimaatfonds gaat naar MIROM Roeselare voor het “pilootproject restwarmte in glastuinbouwcluster”.

De subsidie dient voor de bouw van een energie-efficiënt stadsverwarmingssysteem (warmtenet) tussen de MIROM en de glastuinbouwcluster Roeselare West. Via dit warmtenet, inclusief randinfrastructuur, zal de laagwaardige restwarmte die vrijkomt bij de huisvuilverbranding geleverd worden aan serres in Roeselare. De warmtelevering gebeurt via een laag temperatuurwarmtenet dat ingekoppeld zal worden op het warmteafgiftesysteem in de serres. Van de globale energiebehoefte van 90 GWh, die normaal ingevuld wordt met fossiele brandstoffen, kan 60 GWh aangeleverd worden door laagwaardige rest-warmte van de verbrandingsoven. De uitstootreductie van CO2 tot 2020 wordt op 112.500 ton geraamd.

Dit voorstel werd in het kader van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020 geselecteerd als prioritaire maatregel omwille van de hoge score op kostenefficiëntie (geraamd op 10 euro/ton CO2-eq). Ook qua additionaliteit, implementatietraject en duurzaamheid scoorde dit voorstel zeer goed.

De werken worden aangevat vanaf 1 juli 2015. In 2018 moet het warmtenet operationeel zijn. MIROM moet het net minstens 10 jaar uitbaten.

Vlaams Parlementslid Griet Coppé (CD&V) vernam het nieuws van Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V). Griet Coppé is blij met de middelen die Vlaanderen vrijmaakt voor de realisatie van een bijkomend warmtenet in Roeselare: “De verbrandingsoven in Roeselare verwerkt jaarlijks ruim 65.000 ton restafval. Op vandaag bestaat er reeds een warmtenet dat de omliggende gebouwen, woningen en serres verwarmd met hoogwaardige warmte. Met de laagwaardige warmte van maximaal 40°C wordt op vandaag niets gedaan. Met behulp van het nieuwe warmtenet zal de Roeselaarse landbouw deze warmte benutten. Dankzij de middelen vanuit het Vlaamse Klimaatfonds slaan we 2 vliegen in 1 klap: we zetten een stap naar duurzame landbouw én we recupereren de energie uit de opgehaalde huisvuilzakken. Ik ben trots dat dit vooruitstrevend proefproject in mijn regio plaatsvindt!”