Kiezers die door welbepaalde omstandigheden zelf niet kunnen stemmen op 25 mei kunnen hun stem uitbrengen door een volmacht te geven (artikel 147bis Kieswetboek). Hierdoor kan iemand anders in jouw plaats gaan stemmen.

De volmachtdrager kan dan geldig voor de volmachtgever stemmen. Je kan maar voor één persoon volmachtdrager zijn. In tegenstelling met vroeger hoedt je volmachtdrager geen familielid meer te zijn.


Stemming bij volmacht

Kiezers kunnen hun stem laten uitbrengen door een volmacht te geven.  Hierdoor kan de volmachtdrager voor de volmachtgever stemmen.


Te gebruiken volmachtformulier

Belgische kiezers (opgeroepen te kiezen voor Vlaams, Kamer en Europees parlement) vullen het volmachtformulier ‘Volmacht Belgische kiezer’ in, Europese keizers (geregistreerd en opgeroepen te kiezen voor het Europees parlement) vullen het volmachtformulier ‘Volmacht Europese kiezer’ in.  Beide documenten kan je hier downloaden.

Afspraken

Voortaan kan volmacht worden gegeven aan gelijk welke andere kiezer;

 • Iedere kiezer mag slechts één volmacht krijgen;
 • Volmacht kan gegeven worden tot de dag van de stemming (redenen 1 – 6) en bij vakantie in het buitenland tot de dag vóór de stemming (reden 7);
 • Voor elke reden dient een specifiek attest te worden toegevoegd.

Zeven redenen om een volmacht te mogen geven:

 1. de kiezers die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat zijn om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden. Deze onbekwaamheid blijkt uit een medisch attest ;

 2. De kiezer die om beroeps- of dienstredenen :

  a)      in het buitenland is opgehouden, alsook de kiezers, leden van zijn gezin of zijn gevolg, die met hem daar verblijven;
  b)      die zich op de dag van de verkiezing in het binnenland bevindt, maar die in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te bieden. Dit blijkt uit een attest van de werkgever ;

 3. de kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en de leden van zijn gezin die met hem samenwonen. De uitoefening van het beroep blijkt uit een attest, afgeleverd door de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven;

 4. de kiezer die de dag van de stemming ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert. Dit blijkt uit een attest van de directie van de instelling waar de betrokkene verblijft ;

 5. de kiezer die omwille van zijn geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te melden. Dit blijkt uit een attest van de religieuze overheid ;

 6. de studenten die om studieredenen in de onmogelijkheid verkeren om zich naar het stembureau te begeven. Dit blijkt uit een attest van de onderwijsinstelling;

 7. de kiezer die op de dag van de stemming tijdelijk verblijft in het buitenland wegens vakantie (of een andere niet beroepsreden), en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden, voor zover de onmogelijkheid door de burgemeester van zijn woonplaats vastgesteld is, na overlegging van de nodige bewijsstukken, of, in het geval dat de kiezer zich in de onmogelijkheid bevindt een dergelijk bewijsstuk voor te leggen, op grond van een verklaring op erewoord. Dit blijkt uit een attest dat door de burgemeester of gemachtigde moet worden afgegeven. De aanvraag moet worden ingediend bij de burgemeester van de woonplaats ten laatste op de zaterdag vóór de stemming.

Volmacht kan in bovenstaande gevallen 1 tot 6 worden gegeven tot de dag van de stemming en bij vakantie in het buitenland tot de dag vóór de stemming (geval 7)
 

Administratie op 25 mei

Op de dag van de stemming dient de volmachtdrager (diegene die gaat stemmen) in het bezit te zijn van:

 1. het ingevuld en ondertekend volmachtformulier (zie bijlage)
 2. het bijhorende attest
 3. zijn eigen oproepingsbrief
 4. zijn eigen identiteitskaart

Stemmen met volmacht dient steeds te gebeuren in het bureau waar diegene die niet gaat stemmen eigenlijk had moeten gaan stemmen

Het volmachtformulier kan worden afgehaald van de website www.verkiezingen.fgov.be. De volmacht wordt gesteld op een formulier ACD/12 of ACF/9bis dat ook gratis verkrijgbaar is bij het gemeentebestuur, dat eveneens aanvullende toelichtingen kan geven.

 

bron van deze info : http://www.verkiezingen.fgov.be/index.php?id=3298&L=1