Je kan het verkiezingsprogramma  van CD&V Roeselare downloaden door hier te klikken
of je kan het programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen  hieronder doorbladeren.

Je kan het verkiezingsprogramma vergroot doorbladeren
door hierboven rechts op het "vierkantje" te klikken.

Heb je nog vragen over ons programma?  Aarzel niet om ons te contacteren via ons contactformulier of stuur ons een mailtje:  info@roeselare.cdenv.be

Beste Roeselarenaar,

We wonen graag in ons Roeselare.  We zijn een werve(le)nde stad, waar we initiatief nemen, ontmoeten, rusten en voor elkaar zorgen.  Binnen en buiten de wijk, met alle leeftijden en alle talenten, hoe divers ook.  ‘Oltegoare’ willen we verder vooruit.

We groeien snel.  Met CD&V Roeselare hebben we de voorbije jaren op vele vlakken betekenisvolle inspanningen geleverd.  Met dienstverlening aan elke Roeselarenaar voorop, een nieuwe aanblik en vergroening van onze stad, een sterk sociaal beleid en kansen voor iedereen die initiatief neemt : als ondernemer, in het onderwijs, de zorg of vanuit ons rijke verenigingsleven. Moedig waar nodig voor nieuwe maatschappelijke vragen zoals mobiliteit, veiligheid, gezonde leefomgeving, waters- en droogtenood of respectvol samenleven.   Maar altijd eerlijk, luisterend, respectvol én in team.

Er is nog werk aan de winkel !

En dat vraagt nieuwe, heldere keuzes.  CD&V Roeselare zet meer dan ooit in op de ‘levenskwaliteit’ in Roeselare. We willen er allemaal samen op vooruit kunnen gaan. 

Hieronder vind je onze ideeën en krachtlijnen waarmee we met jouw vertrouwen ook straks verder jouw verwachtingen voor onze stad willen waarmaken.  We houden maximaal rekening met de vele opmerkingen tijdens onze stadsateliers, de suggesties bij onze huisbezoeken, de vragen tijdens de ontmoetingen op de vele activiteiten die onze stad rijk is.  Met dank voor de betrokkenheid van jullie allen, waarbij we concrete vragen willen beantwoorden, van de herziening van de verkeerscirculatie rond het station over een verdubbeling van het aantal groen in de stad, zelf te besteden wijkbudgetten voor onze wijken, leefbare woningen en architectuur, veiligheidsantennes in de buurten, meer financiële steun aan onze verenigingen tot gezonde lucht.

Roeselare zal een aantrekkelijke stad op mensenmaat blijven, vol vrijheid om je te ontplooien en eigen keuzes te maken; waar we werk, ontspanning en rust vinden, vrienden en familie ontmoeten, veilig en gezond wonen, ons comfortabel kunnen verplaatsen, met een vlot toegankelijk en zeer betrokken stadsbestuur.

Voor die levenskwaliteit willen wij verder vooruit: met een sterke ploeg van zowel ervaren bestuurders, jonge talenten als vernieuwende voortrekkers.  Samen met jouw steun zal dat lukken !

Burgemeester Kris Declercq 
& het hele team van CD&V Roeselare

Welke speerpunten schuift CD&V Roeselare daarbij naar voor?

Levenskwaliteit in Roeselare, dat is voor ons vooral extra aandacht hebben voor onze ruimte, onze mobiliteit en onze samenhorigheid als Roeselarenaars.

We hebben nog weinig ruimte over en willen er erg zorgzaam mee omgaan: we verdubbelen de bestaande 20ha groen, kijken er echt op toe dat de goeie woning op de goeie plaats komt en dat wonen betaalbaar blijft via renovatiepremies voor jonge gezinnen. We leggen groene voorwaarden op bij nieuwe woningen of appartement.

Mobiliteit is en blijft met 30.000 auto’s in Roeselare een uitdaging. We willen verder de fiets stimuleren zonder daarbij de auto te verbannen. We leggen 100km nieuw fietspad aan. We willen ook een vlottere doorstroming aan het station door de knip onder het station te herbekijken met een flexibele oplossing. Tegelijk versterken we onze nultolerantie op vlak van verkeersveiligheid.

Samenhorigheid en veiligheid begint in je buurt of wijk. Daarom willen we onze deelgemeenten echt herwaarderen en willen we wijken de kans geven om met burgerbudgetten hun eigen wijk of buurt te besturen. Zo’n buurtinitiatieven verhogen ook de samenhang (bv. in geval van wateroverlast) en gaan vereenzaming tegen. In iedere wijk willen we ook een veiligheidsantenne openen, veiligheid en het veiligheidsgevoel zijn voor ons erg belangrijk. Ook verenigingen geven een extra duwtje in de rug door hun subsidies te verhogen.

Welvaart, dat associëren we in Roeselare met ons imago als ondernemersstad dat we absoluut willen behouden. Daarom willen we verder het kernwinkelgebied aflijnen en leegstand verder resoluut bestrijden. Digitalisering moet toelaten om handenvrij shoppen mogelijk te maken en de toegang tot de parkings nog verder te vergemakkelijken. Ook onze ondernemers willen we blijven steunen; met het PRO-plan kijken we naar extra innovatie, naar de nijpende arbeidskrapte in de regio, naar extra gronden voor KMO’s en naar een betere netwerking onder de ondernemers zelf.

Het partijprogramma in 15 punten

‘Oltegoare’ betekent allemaal samen. Je kan als stad enkel vooruit als iedereen mee is, en als op alle vlakken vooruitgang geboekt wordt. Wij zien 15 werven:

 1. Vooruit als centrumstad: stad op mensenmaat houden en tegelijk innoveren: nieuwe bestuurs- en participatievormen, voluit inspelen op het internet of things, maar ook een trekker zijn in de MidWest-regio.

 2. Veilig vooruit: de misdrijfcijfers zijn bij de laagste van de Vlaamse centrumsteden, maar toch willen we verder vooruit door o.a. een nultolerantie op snelheidsduivels, vervuilers en drugs. Tegelijk willen we ook de veiligheid verhogen door het concept wijkantennes verder uit te rollen.

 3. Oltegoare vooruit: levenskwaliteit is iets om met alle Roeselarenaars samen aan te werken. Wij willen dat straks wijken meebesturen, met een eigen Wijkraad en budget. Door grotere betrokkenheid in buurten willen we ook de vereenzaming een stuk tegengaan. Tegelijk willen we belang hechten aan de integratie van anderstaligen door sterker de nadruk te legen op het Nederlands als basisvoorwaarde voor een geslaagde integratie.

 4. Zorgend vooruit: welvaart en levenskwaliteit, dat betekent ook dat welzijn één van onze grootste bekommernissen is. De stad groeit sterk, de bevolking veroudert snel. Als stad moeten we zorg op maat van iedereen kunnen bieden, dat betekent een extra woonzorgcentrum in Beveren, een palliatief dagcentrum, een inloophuis voor oncologische patiënten. AZ Delta vormt daarbij het hart van een breed ziekenhuisnetwerk. Armoede wordt verder aangepakt door een lokaal armoedeplan. We willen dat iedereen een goed dak boven het hoofd heeft, daarom kijken we naar aangepaste woonvormen en kijken we in ons subsidie- en premiebeleid extra om naar kansarmen.

 5. Vooruit in ruimte: levenskwaliteit kenmerkt zich (onder meer) het best in ruimte hebben. Met de beschikbare ruimte willen we zeer zorgzaam omgaan. Daarom maken we een bindende woningtypetoets en kijken we steeds globaal naar de juiste woning op de juiste plaats voor een beter evenwicht tussen huizen en flats. We creëren groene assen bij nieuwe ontwikkelingen en blauwe assen door ondergrondse beken zoals de Collievijverbeek op de H. Hartsite terug open te leggen. Kortom: openbare ruimtes teruggeven aan de mensen. In Krottegem worden de Ardooisesteenweg en de Spanjestraat heraangelegd. Er moet ook voldoende ruimte om te ondernemen zijn: 35ha nieuwe bedrijfsgronden zijn voorzien in Abele West en Oost. We gaan daarbij ook op zoek naar milieuvriendelijke vervoersmodi.

 6. Vlot vooruit: Met meer dan 30.000 auto’s is mobiliteit een niet te onderschatten uitdaging. We willen de klemtoon op de fiets leggen: we verdriedubbelen het aantal km nieuwe fietspaden naar 100km, we werken aan klantvriendelijker openbaar vervoer en bekijken alternatieven zoals kleine elektrische stadsbussen. We herevalueren ook de knip aan het Stationsplein, bouwen een extra randparking en investeren in een elektrische trambus in de Bruggesteenweg. Er komt een bovengronds fietspad van aan de Cityscoop tot de Guido Gezellelaan en we leggen de rotonde aan de Kop van de Vaart opnieuw aan.

 7. Gedreven vooruit: Roeselare moet haar sterk imago als ondernemersstad houden, daarom willen we verder het kernwinkelgebied aflijnen en leegstand verder resoluut bestrijden. Digitalisering moet toelaten om handenvrij shoppen mogelijk te maken en de toegang tot de parkings nog verder te vergemakkelijken. Ook onze ondernemers willen we blijven steunen; met het PRO-plan kijken we naar extra innovatie, naar de nijpende arbeidskrapte in de regio, naar extra gronden voor KMO’s en naar een betere netwerking onder de ondernemers zelf.

 8. Landelijk vooruit: landbouw blijft waardevol voor onze stad, we blijven agrarische activiteit prioritair stellen op het platteland, vermijden versnippering van onze ruimte en bieden zo rechtszekerheid. We steunen ook initiatieven om duurzame landbouw te promoten, zoals korteketeninitiatieven.

 9. Gezond en ecologisch vooruit: we gaan de 20ha bestaand groen verdubbelen met inbegrip van de Krommebeek- en Bergmolenbossen die we versneld willen realiseren. Nieuwbouwprojecten dienen verplicht groene ruimte aan te leggen. We trekken een groene link tussen de OLV-Markt, het Kanaal en de Damman-Croessite. We leggen de Spilsite ook groen heraan. Er komen 7 extra waterbufferbekkens bij en we werken aan een luchtkwaliteitsplan.

 10. Sportief vooruit: Levenskwaliteit, dat is óók een kwaliteitsvol, aangepast en betaalbaar sportaanbod voor iedereen. We willen voor de komende jaren een Masterplan Sport. We pakken ook het Sportstadion grondig aan en investeren in een nieuwe polyvalente grote sportzaal.

 11. Cultureel vooruit: Roeselare is een echte talentenstad die we verder willen stimuleren. Daarom geloven we in meer cultuur in de wijken en in het aanduiden van cultuurcoaches. We geven ook kleinschalige projecten bij je thuis of in de buurt de kans, brengen de Parkconcerten en de Rodenbachstoet terug, versterken het clubcircuit voor de jongeren en creëren een nieuw archief ter ondersteuning van ons erfgoed.

 12. Slim vooruit: We respecteren het DNA van de scholen van onze stad, gespreid over de stad en bekijken tegelijk de mogelijkheid tot capaciteitsuitbreiding voor een school in de buurt. Slim betekent ook ‘smart’ en daarom dus investeren we in nieuwe technologieën voor een ‘smart city’.

 13. Jeugdig vooruit: We zijn trots op ons jong geweld van de stad. De grote opkomst voor Trax was daar recent nog een goed bewijs van. We creëren meer inspraak en zien erop toe dat elke euro voorzien voor jeugd ook aan jeugd besteed wordt. We hebben extra aandacht voor kwetsbare jongeren. We creëren ook een app voor beschikbare (feest)zalen, lockers in de uitgaansbuurten en een mobiel jeugdhuis. Jonge gezinnen geven we renovatiepremies om betaalbaar wonen aan te moedigen. We willen ook een kinderboerderij in de stad.

 14. Dienstverlenend vooruit: Dienstverlening voor de burgers is een extra element van levenskwaliteit; we blijven erin investeren: gratis ID-kaarten en rijbewijzen, het 1788-meldpunt… Er komt een nieuw stadskantoor maar tegelijk willen we ook de digitalisering aanmoedigen.

 15. Vooruit met onze deelgemeenten: Voluit verder vooruit, dat geldt niet alleen voor Roeselare, maar wat ons betreft evenveel voor Beitem, Beveren, Oekene en Rumbeke. In Beitem willen we de verkeersveiligheid rondom de school verbeteren, een buurtsporthal oprichten en de waterbeheersing aanpakken rond de Babillie- en de Sint-Godelievebeken. In Beveren komt een nieuw ontmoetingscentrum, leggen we het laatste stuk van de Wijnendalestraat heraan en richten we extra waterbufferbekkens in. In Oekene koesteren we de dorpse sfeer. Het Gemeentehuis en -plein richten we op een groene manier opnieuw in. We maken er ook een ARhus-antenne. In Rumbeke, tot slot, willen we de historische omgeving koesteren door een beeldkwaliteitsplan uit te voeren. Het Oud Gemeentehuis wordt een verzamelplaats voor verenigingen, samen met ARhus en OCAR, de binnenplaats wordt heraangelegd. Er wordt ook een parkeer- en circulatieplan opgesteld. Het Masterplan voor het sportpark Rumbeke wordt verder uitgevoerd.

 

 • Verkiezingen