Het veranderend zorglandschap en noodzakelijke renovatiewerken zorgen ervoor dat het Zorgbedrijf Roeselare de capaciteit van zijn woonzorgcentra proactief herschikt. Vanaf 2020-2021 zal het gebouw van Ter Berken niet langer functioneren als woonzorgcentrum.

Het aantal bewoners in WZC De Waterdam (Roeselare) en WZC Sint-Henricus (Rumbeke) zal echter toenemen, waardoor de afbouw van woongelegenheden in de woonzorgcentra kan worden beperkt tot 5%.

OCMW-voorzitter Geert Depondt: "Voor de medewerkers werd een doordacht plan opgesteld waarbij er geen sprake is van afvloeiingen. Zij zullen bijgevolg hun job verder kunnen uitoefenen in de andere (woon)zorgcentra binnen Zorgbedrijf Roeselare".

1. Evolutie in de ouderenzorg

We halen hieronder de voornaamste trends aan:

 • De wachtlijsten van de woonzorgcentra krimpen, behalve voor WZC Sint-Henricus. Het aanbod in de regio is de afgelopen jaren namelijk sterk gestegen en er is er een steeds sterkere tendens om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen met maximale ondersteuning.
 • Op middellange termijn zal de private sector heel wat bijkomend woonzorgaanbod realiseren in de regio Roeselare. De woonnood verschuift ook steeds meer richting alternatieve woonvormen, zoals assistentiewoningen.
 • De overheid zet toekomstgewijs prioritair in op thuiszorg.

Met deze ontwikkelingen werd rekening gehouden in de bijsturing van de geplande bouw- en renovatiewerken van het Zorgbedrijf Roeselare.

2. Oorspronkelijk renovatieplan WZC Ter Berken

Het Zorgbedrijf Roeselare heeft op vandaag vier woonzorgcentra, die in het totaal 455 woongelegenheden (kortverblijf inbegrepen) uitbaten. Het woonzorgcentrum (WZC) Ter Berken, gelegen in het centrum van de stad, is daar één van.

WZC Ter Berken (90 woongelegenheden) werd eind 1995 geopend en werd gebouwd in een leasingformule met het toenmalige Gemeentekrediet op de grond van de stad Roeselare. Aanvankelijk was het de bedoeling het gebouw grondig te renoveren.

Operationeel zou voor de duur van de renovatie in twee fasen 45 bewoners van WZC Ter Berken naar WZC De Waterdam verhuizen. Dit zou toelaten om Ter Berken verticaal te renoveren. Na die 2 jaar zou Ter Berken terug op volle capaciteit komen en ging WZC De Waterdam bijgevolg de laatste uitbreiding met de vrijgekomen infrastructuur realiseren.

3. Ter Berken wordt vanaf 2020-2021 niet meer ingezet als woonzorgcentrum

Een grondige studie leidde tot de conclusie dat we beter afzien van de geplande renovatie:

 •  Na renovatie zou het WZC Ter Berken nog steeds over 90 kamers van slechts 15 m2 beschikken. Deze hebben voor de volgende generatie klanten onvoldoende toegevoegde waarde. De hedendaagse norm bedraag 25 m2 per bewoner. We willen onze klanten ook op lange termijn een hoge kwaliteit bieden in een hedendaags en ruim wooncomfort.
 • Het mogelijk samenvoegen van kamers naar een groter woonoppervlak is geen optie gezien Ter Berken reeds vandaag wordt beschouwd als een te kleine operationele schaal om op een rendabele manier te kunnen exploiteren. In de sector gaat men momenteel uit van minstens 120 kamers als minimale schaalgrootte.
 • Na verdere analyse door het architectenbureau blijkt de renovatiekost van WZC Ter Berken op te lopen tot minstens 8 miljoen euro en biedt bovendien geen sluitende garanties voor een stabiele en concurrentiële zorginfrastructuur op lange termijn.
 • Voor andere woonzorgcentra (De Waterdam laagbouw, Sint-Henricus) is in het meerjarenplan reeds een investeringsprogramma opgenomen dat noodzakelijk is om een up-to-date aanbod te bekomen. Dit investeringsprogramma kan worden uitgebreid, want deze sites hebben meer potentieel om nieuwe woongelegenheden te ontwikkelen.
 • In De Waterdam staat een afgewerkte, leegstaande verdieping (1e verdieping hoogbouw - 28 kamers) onmiddellijk ter beschikking die op korte termijn niet in exploitatie kon worden genomen omwille van de capaciteitsbevriezing door de Vlaamse overheid.

4. Blijven investeren in woonzorg

Concreet zullen we op termijn 28 woongelegenheden voor zorgbehoevende ouderen overhevelen naar WZC De Waterdam en 38 woongelegenheden naar WZC Sint-Henricus. In totaal zullen bijgevolg 24 woongelegenheden minder geëxploiteerd worden t.a.v. vandaag.

De investeringsmiddelen voor WZC Ter Berken die in het meerjarenplan werden voorzien worden beter ingezet voor de laagbouw van WZC De Waterdam en voor het bouwprogramma van WZC SintHenricus, waar de druk op de wachtlijst het grootst is. De realisatieduur wordt op 4 à 5 jaar geschat.

4.1 WZC Sint-Henricus

Sint-Henricus krijgt een bijkomende dagzaal en een nieuw dagverzorgingscentrum. Daarnaast zullen ook de nodige renovatiewerken worden uitgevoerd in de keuken. De koppeling met de beslissing om WZC Ter Berken niet te renoveren betekent dat dat er ook 38 kamers extra worden voorzien in SintHenricus via een nieuw te bouwen infrastructuur.

4.2. WZC De Waterdam

Voor WZC De Waterdam zijn vervangingsinvesteringen gepland voor de laagbouw (oude Ter Dreve): vernieuwing daken, zonnewering, automatisatie inkomhal, buitenschrijnwerk, enzovoort. De afgelopen 2 jaar werden reeds kamers ontdubbeld waardoor er mooie eenpersoonskamers ontstonden, het plafond vervangen, … De herconditionering van de laagbouw wordt nu aangevuld met uitbreiding van de dagzalen en verpleegposten. In deze optiek kunnen na einde van de werken 28 bewoners van WZC Ter Berken in de beschermende en vernieuwde zorginfrastructuur verhuizen naar de laagbouw. De totale laagbouw zal vanaf dan kunnen voorzien in de opvang van 66 bewoners met (jong)dementie of psychogeriatrische zorg.

4.3. WZC Ter Berken

Tot 2020 - 2021 zal WZC Ter Berken uiteraard op volledige capaciteit blijven draaien. De noodzakelijke instandhoudingswerken zullen worden uitgevoerd om 100% te blijven voldoen aan de eisen die het Zorgbedrijf vandaag vooropstelt. In dit scenario hoeven dan ook geen bewoners tijdelijk te verhuizen.

5. Vrijwaring van het zorgconcept WZC Ter Berken

Het zorgconcept van WZC Ter Berken, specialisatie in de zorg voor personen met dementie en psychogeriatrische zorg, blijft binnen het Zorgbedrijf Roeselare een belangrijke plaats krijgen en wordt volledig geïntegreerd. In WZC De Waterdam zullen finaal 66 bewoners met dementie in de laagbouw een thuis vinden en wordt voorgesteld een pionierafdeling voor personen met jongdementie op te richten. Daarmee zou het Zorgbedrijf een toonaangevende positie in de regio verwerven die inspeelt op een reële nood. Tevens laat de site toe om beter in te spelen op een totaalbeleving van de zorgbenadering. In tegenstelling tot de site Ter Berken kan De Waterdam bijvoorbeeld inzetten op veilige groeninfrastructuur (vb. dwaaltuin).

6. Impact op medewerkers

De afbouw van 24 woongelegenheden in een periode van 4 à 5 jaar zal tengevolge de natuurlijke personeelsturnover geen afvloeiingen met zich meebrengen. Er werd een helder en doordacht plan opgesteld waarbij de medewerkers hun job verder zullen uitoefenen in andere centra binnen Zorgbedrijf Roeselare. Alle medewerkers van WZC Ter Berken werden hiervan op donderdag 1 september op de hoogte gebracht.

Marian Claeys, huidig directeur van WZC Ter Berken, zal eind 2018 de met pensioen vertrekkende Dirk Deruyter opvolgen als directeur van WZC De Waterdam.µ

7. Financiering van de investeringen

Met het investeringsprogramma is een bedrag van 10,2 miljoen euro gemoeid. De afbouw van 24 woongelegenheden zorgt voor een beter exploitatieresultaat dat volstaat om de investeringen te kunnen financieren.

De financiële engagementen van het Zorgbedrijf t.a.v. de stad blijven ongewijzigd.

8. Toekomst site Ter Berken

Over de verdere toekomst en aanwending van het gebouw Ter Berken wordt tijdens de overgangsperiode (2017 – 2020) een grondige studie uitgevoerd die de mogelijke opties in kaart zal brengen. Het Zorgbedrijf en de stad, die finaal eigenaar is van de site, zullen daarvoor het nodige initiatief nemen.

Slotbeschouwing

De herlocalisatie van WZC Ter Berken toont aan dat het Zorgbedrijf de doelstellingen waarmaakt waarvoor het werd opgericht:

 • proactief inspelen op de uitdagingen van morgen in de ouderenzorg, thuiszorg en kindzorg
 • creatieve oplossingen zoeken voor de verantwoorde inzet van overheidsmiddelen
 • behoud van het niveau van kwaliteit en infrastructuur
 • innovatie van nieuwe projecten mogelijk maken