Roeselare is de eerste Vlaamse stad die een gezamenlijk inschrijvingsformulier voor alle sociale verhuurkantoren in de stad heeft uitgewerkt. Zo hebben kandidaat-huurders meer kans om snel een geschikte sociale woning te vinden.

Voortaan zal iedereen die zich op de wachtlijst voor een sociale woning inschrijft, zowel op de lijst van De Mandel als het SVK, Sociaal Verhuurkantoor terechtkomen. Op die manier moet het voor kandidaat huurders gemakkelijker worden om zich voor een woonst aan te melden.

 "Jammer genoeg schreven sommige kandidaat-huurders maar in voor één enkel aanbod, waardoor hun kansen op een sociale woning verkleinden of waardoor ze bepaalde voordelen, zoals een huursubsidie misliepen. Door meteen één gezamenlijke inschrijving te doen wordt hieraan verholpen" dixit Geert Depondt, OCMW-voorzitter en nauw betrokken betrokken bij het bestuur van het Sociaal Verhuurkantoor en De Mandel.

Situatieschets

De Mandel cv en het SVK regio Roeselare vzw verhuren sociale huurwoningen aan alleenstaanden en gezinnen voor wie het moeilijk is om op de gewone private huurmarkt een kwaliteitsvolle en betaalbare woning te vinden.

  • De Mandel cv is een sociale bouwmaatschappij die werd opgericht in 1920, en met een werkingsgebied dat zich uitstrekt over heel Midden-West-Vlaanderen.  De Mandel bouwt sociale woningen om deze te verhuren of te verkopen.  Daarnaast biedt De Mandel ook sociale leningen aan.
  • Het sociaal verhuurkantoor regio Roeselare vzw werd eind 2006 opgericht, en heeft als werkingsgebied de stad Roeselare en de gemeentes Hooglede, Lichtervelde, Ardooie, Moorslede en Staden. Het SVK regio Roeselare vzw neemt woningen in huur van particuliere eigenaars.

In  Roeselare zijn er 1751 sociale huurwoningen, waarvan er ruim 1500 verhuurd worden door De Mandel, 188 verhuurd worden door het SVK regio Roeselare vzw  en 21 door sociale huisvestingsmaatschappij  Vitare (cijfers maart 2015).
Dit cijfer kadert in het sociaal woonprogramma 2014-2019, waarbij het streefdoel vastligt om tegen 2019 8% sociale woningen in het aanbod te hebben.

Om een sociale woning te kunnen huren, moet de kandidaat huurder zich vooraf inschrijven in het register van kandidaat huurders (wachtlijst), moet de kandidaat huurder een wachttijd doorlopen en pas daarna kan een woning toegewezen worden. 

Er gelden bepaalde voorwaarden om zich op de wachtlijst te kunnen inschrijven, bv. over een beperkt inkomen beschikken, meerderjarig zijn, niet beschikken over een eigendom enz.

 

(Foto : Stefaan Beel)

Aanleiding uitwerken gezamenlijk inschrijvingsformulier

De stad Roeselare zet in op het uitwerken en versterken van lokale maatregelen rond huren op de private én de sociale huurmarkt in Roeselare.

Deze actie heeft als doel om de toeleiding van kandidaat-huurders naar het sociale woningpatrimonium te versterken, zodat zij op termijn een sociale woning kunnen huren.
Het betreft vaak kandidaat-huurders die een grote nood hebben aan een betaalbare én kwaliteitsvolle huurwoning, iets wat op de private huurmarkt niet altijd een evidentie is.

Het is voor de stad prioriteit om de kansen helpen verhogen voor wie voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden voor een sociale huurwoning, maar het hierbij vaak moeilijk heeft om zich effectief in te schrijven op de wachtlijst. 

Tot op vandaag is inschrijven voor een sociale huurwoning niet steeds een evidentie: de kandidaat-huurder behoort in bepaalde situaties tot het doelpubliek dat iets minder sterk is rond het invullen van administratie.  Ook is de huidige praktijksituatie vanuit klantenperspectief voor verbetering vatbaar: de kandidaat moet zich verplaatsen naar 2 organisaties, moet 2x documenten invullen, en moet 2x bewijsstukken verzamelen.  

Een onderzoek in augustus 2013 wees uit dat bijzonder veel kandidaat-huurders zich enkel inschrijven bij 1 sociale verhuurder.

In totaliteit waren er op dat moment in Roeselare 1709 unieke kandidaat-huurders op de wachtlijsten voor een sociale huurwoning.  Opvallend hierbij is dat 87% zich enkel inschrijft bij 1 sociale verhuurder.

De stad stelt vast dat woningzoekers aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoen om zich in te schrijven bij alle sociale verhuurders  maar dat men nalaat om dit te doen.  De ingewikkeldheid en de administratieve rompslomp schrikt woningzoekers soms af.

Gezamenlijk inschrijvingsformulier De Mandel cv en het SVK regio Roeselare vzw

Op initiatief en onder impuls van de stad Roeselare, werd samen met De Mandel cv en SVK regio Roeselare vzw bekeken waar administratieve vereenvoudiging mogelijk was rond de huidige inschrijvingsdocumenten. 

Met alle partners werd een gezamenlijk inschrijvingsformulier en een overzichtelijke documentenwijzer uitgewerkt.  Er bleken immers veel gelijkenissen tussen de beide inschrijvingsformulieren, en er werd voor gekozen om de formulieren te integreren tot 1 duidelijk, eenvoudig document.

Ook de bewijsstukken die een kandidaat-huurder moet bezorgen, zijn grotendeels identiek bij de beide organisaties.  Voortaan helpt een overzichtelijke documentenwijzer de woningzoeker op weg rond de te verzamelen bewijsstukken om bij beide organisaties in te schrijven.

Alle partners willen met dit initiatief de administratieve last, de verplaatsing en de tijdsinvestering voor kandidaat-huurders verminderen rond het invullen en het verzamelen van bewijsstukken.  De documentenwijzer helpt de kandidaat huurder op weg om direct een volledig dossier aan de verhuurder over te maken. Zodoende is er geen nutteloze vertraging bij de verwerking van de aanvraag en volgt de inschrijving snel. 

Hoe gaat het nu verder?

Met directe ingang starten De Mandel cv en het SVK regio Roeselare vzw met het gebruik van de nieuwe inschrijvingsformulieren voor de regio Roeselare.  Dit is mogelijk voor inschrijvingen voor de stad Roeselare en de gemeentes Hooglede, Lichtervelde, Ardooie, Moorslede en Staden (in samenwerking met Woondienst Regio Roeselare).

Voortaan kan de kandidaat-huurder zich via 1 formulier meteen inschrijven bij De Mandel én bij het SVK, zodat meer mensen op een vlotte manier toe geleid worden naar het op termijn kunnen huren van een sociale huurwoning.

Partners