De commissie economische zaken van het Europees Parlement maakte vandaag de balans op van het 'Economische Governance Kader'. Binnen dit framework coördineren de lidstaten hun begrotings- en economisch beleid. Het kader werd de laatste jaren versterkt door de zogenaamde two-pack- en six-packwetten nadat de crisis een aantal fundamentele zwaktes had blootgelegd.

Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V), lid van de commissie economische zaken: "Het versterkte 'economische governance kader' heeft de afgelopen jaren duidelijk zijn nut bewezen. Maar het systeem werkt nog niet zoals het zou moeten. Aanpassingen zijn noodzakelijk."

Europa klimt langzaam uit het schuldendal, de economie trekt aan en de werkloosheid zit, met gemiddeld 9,8%, op het laagste peil in 4 jaar. De cijfers geven aan dat de coördinatie vruchten afwerpt. Toch blijkt uit het verslag duidelijk dat het systeem nog niet perfect werkt.

Om de gebreken weg te werken stelt de commissie het volgende voor:"De Europese beleidsaanbevelingen moeten meer gewicht krijgen. Wat heb je aan goedbedoelde coördinatie als sommige lidstaten de aanbevelingen koudweg naast zich neer leggen. De ganse operatie mist democratische legitimiteit en gedragenheid," stelt Vandenkendelaere. "Daarom moeten het Europees Parlement, de nationale parlementen, de sociale partners en lokale overheden veel nauwer worden bij het hele Europese Semesterproces. Daarnaast moeten de lidstaten en het Europees Parlement sámen een aantal Europese beleidsprioriteiten vastleggen waarop men zich meerdere jaren moet focussen. Een economische unie kan enkel werken als alle neuzen in dezelfde richting wijzen," besluit Vandenkendelaere.

Ten slotte steunt Vandenkendelaere het voorstel om een specifiek budget te voorzien voor de Eurozone: "Dit Eurozonebudget moet lidstaten financieel ondersteunen bij het doorvoeren van noodzakelijke maar vaak moeilijke structurele hervormingen."Vandenkendelaere kijkt trouwens uit naar het 4+1-presidents’rapport dat op de volgende Europese Raad zal worden besproken: "Hopelijk toont het rapport voldoende ambitie om ook de monetaire unie te versterken."