Afgelopen week werd het project Elk Telt voorgesteld: een platform voor Roeselarenaars waar ze inspiratie en hulp kunnen bieden aan mekaar, waar elk telt ongeacht of je nu kansen biedt of kansen krijgt.  "Elk Telt" : met deze slogan lanceerde Stad Roeselare de website www.elktelt.be.

Dit platform toont ook aan dat armoede en armoedebeleid een essentieel onderdeel is van de samenleving. We moeten er dan ook met iedereen werk van maken om een warm Roeselare te creëren.

Elk Telt is een dynamisch platform waar Roeselarenaars inspiratie en hulp kunnen bieden aan mekaar, waar ‘elk telt’ ongeacht of je nu kansen neemt of grijpt. Armoede en armoedebeleid is een essentieel onderdeel van onze samenleving, waar we samen als mensen werk van maken.

Elk telt slaat een brug tussen kansrijke en kansarme mensen en gebruikt hiervoor drie methodieken: sensibiliseren, stimuleren en informeren. Elk telt is een verhaal van, door en voor elke Roeselarenaar.

Sensibiliseren 

 • Enerzijds gaan de verhalen over het belang van kansen krijgen, steun ervaren in een netwerk, mee kunnen doen, talenten ontdekken en versterken, …
 • Anderzijds vertellen de verhalen wat het betekent om steun te bieden, kansen te creëren en te geven.
 • Elke Roeselaarse inwoner kan vroeg of laat minder kansen ondervinden op één of meerdere levensdomeinen: gezondheidszorg, kwaliteitsvolle en betaalbare woning, opleiding en ontwikkelingskansen, een laag inkomen, betalingsmoeilijkheden, …
 • Roeselarenaars vertellen hoe het voelt om deel uit te maken van de maatschappij door kansen te krijgen of te geven. 

Stimuleren

 • Elke burger of organisatie kan vanuit zijn eigen talenten actie ondernemen om kansen te creëren.
 • Elke Roeselaarse inwoner, elke vereniging of organisatie kan een verschil betekenen om kansen te creëren en te geven.

Informeren

 • Wie doet wat?
 • Waarom doen we het?
 • Welke resultaten zijn er of verwachten we?

Elk Telt is een beleidsinstrument en geeft concreet richting aan de armoedebarometer, opgestart binnen de focusgroep armoede.

In Roeselare gebeurt reeds heel veel zowel door het lokaal bestuur als vele partners op het middenveld rond armoede. De focusgroep ervaarde een nood ervaarden om de resultaten en voortgang van het lokaal armoedebeleid in kaart te brengen en zichtbaar te maken.

Er bestaan heel veel cijfers rond armoede, maar die cijfers zijn beperkt omdat er geen armoedescreening bestaat. Omgevingsindicatoren schetsen de context waarin je werkt. Deze cijfers geven geen beeld over de kwaliteit/effecten van jouw werk op lokaal niveau. De focusgroep armoede koos vier levensdomeinen (wonen, gezondheid, levenslang leren, samen zijn) om op te nemen in de armoedebarometer.

Mensen in kansarmoede hebben niet louter de financiële problemen. Ze zijn kwetsbaar in verschillende facetten in hun leven zoals huisvesting, opvoeding van de kinderen, werk, vrije tijd, enz. Ze krijgen mindere kansen en worden vaak uitgesloten op de arbeidsmarkt, het sociaalculturele leven, de gezondheidszorg,…. Deze uitsluiting en een cultuur van zwijgen, zorgt vaak voor een laag zelfvertrouwen en zelfwaardegevoel.

Kiezen is enerzijds verliezen, maar anderzijds maakt deze keuze diepgang mogelijk. De focusgroep armoede bepaalde bewust hun focus en schoof de volgende doelstellingen naar voor om op te focussen en over te communiceren:

 • Wonen:
  - Meer sociale woningen
  - Preventie uit huiszetting
 • Gezondheid
  - Gezond eten en bewegen
  - Veerkracht bevorderen
 • Levenslang leren
  - Talenten ontdekken en ontwikkelen
 • Samen zijn
  - Sociaal netwerk en contacten versterken

Elk Telt is een merknaam

 • Elk Telt, een label voor alle bestaande en nieuwe projecten en activiteiten, die kansen creëren voor iedereen en die hierdoor bijdragen aan een warm Roeselare.

 • Het lokaal bestuur geeft financiële ondersteuning aan focusprojecten, onder de merknaam Elk Telt.

 • Het lokaal bestuur maakte de voorbije jaren werk van projecten, onder de merknaam Elk Telt:
  - Het uitwerken van een sociaal woonprogramma.
  - Het Welzijnshuis, laagdrempelige en geïntegreerde toegang tot welzijn.
  - De vrijetijdspas, in de gemeenteraad van 23 maart 2015 werd de toekenning van vrijetijdspaskorting als verplichte voorwaarde opgenomen in het kaderreglement voor alle verenigingen, die structurele subsidie van de stad ontvangen.
  - Roeselare helpt sloeg de handen in elkaar om de vluchtelingencrisis een antwoord te bieden.
  - Een uitgebreid programma in de periode, van de dag van het verzet tegen armoede zette het thema huisvesting in de kijker.
  - Nachtopvang werd opgenomen in regionaal verband.
  - …

 • Het lokaal bestuur heeft nog een aantal projecten, het Elk Telt-label waardig, in de pijplijn zitten:
  - ReMi, referentiebudget menswaardig, lancering voorzien voorjaar 2017,
  - In samenwerking met verschillende eerstelijnsactoren gezondheid wordt het project LINEA rond toegankelijke gezondheidszorg uitgewerkt, lancering januari 2017. o Er is een schoolpoortwerker opgenomen in het budget 2017.
  - De toepassing van een Elk Telt-label wordt onderzocht.
  - …

Warme oproep

Stad Roeselare doet een warme oproep aan de burger, neem een kijkje op www.elktelt.be
- Luister naar de verhalen
- Bekijk en begrijp de cijfers
- Deel jouw goede ideeën
- Maak ideeën mogelijk