SAMEN MET INWONERS WERKEN AAN VERNIEUWD BEITEM

Beitem kende de laatste jaren een sterke groei met een zeer sterk verenigingsleven. Een aantal opportuniteiten zorgen ervoor dat verschillende actoren samen met de inwoners.

Beitem ligt op 6 km van het stadscentrum, net op de grens met de Roeselaarse buurgemeenten Moorslede en Ledegem. Het ontwikkelde zich na WO II voornamelijk langs de Meensesteenweg (N32). Door de opkomende (toen vlotte) automobiliteit, kende Beitem geen historische ontwikkeling rondom een kern. De (ondertussen ontwijde) kerk is een baken in de parochie, maar toch is er een gemis aan centraliteit.

Jonge en groeiende bevolking

Beitem kent een bloeiend verenigingsleven! Jongeren kunnen vooral terecht bij verenigingen zoals de KSA, het jeugdheem De Ketting en de krachtbalclub Hoger Op Beitem. Ook andere verenigingen zoals VELT, Okra, Femma, het wijkcomité Kortewagenstraat, de Sint Elooisgilde Beitem en het Feestcomité Beitem zijn er actief.

Ook positief is dat Beitem een groeiend aantal inwoners heeft. Het is met 1.624 inwoners één van de kleinste wijken van Roeselare, maar heeft de op één na grootste groei-index (132,9) van de stad. Opvallend is ook dat er vooral (jonge) gezinnen wonen. 40% van de huishoudens zijn huishoudens met kinderen, 7% zijn éénoudergezinnen, een kwart van de bevolking is minderjarig en het aantal 60-plussers bedraagt net geen 16%.

Nieuwe school, gemeenschapszaal en groene publieke ruimte

De recente beslissing van de basisschool Sint-Lodewijk (scholengroep Arkorum) om een nieuw gebouw te zetten, bood de stad de opportuniteit en de nodige hefboom om de levenskwaliteit van de Beitemnaren te verbeteren. Het nieuwe schoolgebouw verrijst enkele tientallen meter verderop, op wat nu grond is in eigendom van de kerkfabriek Sint-Henricus. De scholengroep en de kerkfabriek gingen in dialoog over een mogelijke grondruil. De complexiteit ervan deed hen aankloppen bij het stadsbestuur met de expliciete vraag aan de stad om de regie op te nemen.

De samenwerking krijgt vorm als volgt:

 • De stad verwerft grond van de kerkfabriek in ruil voor de kwijtschelding van haar huidige lening en het investeren in infrastructuur met publieke bestemming. De pastorie en het parochiaal centrum worden gesloopt zodat er meer open en groene ruimte ontstaat.
 • De stad ruilt grond met vzw Schoolgebouwen (huidige eigenaar van de grond van de school) voor de bouw van een nieuwe school (te realiseren door vzw Calasanz, de nieuwe eigenaar van de grond van de school) met subsidie van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (Agion) en een multifunctionele aanwending van de te realiseren infrastructuur (gymzaal, keuken en speelplaats van de nieuwe school krijgen een polyvalent gebruik).
 • De stad en de school zorgen ervoor dat het schoolgebouw wordt omgeven door een groene publiek-toegankelijke ruimte.
 • Er komt een tweede verdieping op het jeugdheem “De Ketting” voor KSA Beitem, via een huisvestingssubsidie van 150.000 euro.
 • De stad realiseert een nieuw wijkcentrum in de kerk. Na de realisatie sluit de stad een beheersovereenkomst af met een nieuw op te richten vzw, die de exploitatie zal opnemen.

Kwaliteitsvol onderwijs in combinatie met een wijkcentrum en vergroening

De kernaanleg gebeurt op een toekomstbestendige wijze. Infrastructureel focust dit project zich op twee grote pijlers:

 • Er komt een groene, autovrije publieke en semipublieke ruimte tussen en rondom de school en de kerk (als fiets- en voetpaden met groene invulling). Om die nieuwe publieke ruimte aan te kunnen leggen, verdwijnen het parochiaal centrum De Schakel en de pastoriewoning. De grond ervan wordt onthard. Ook de nieuwe speelplaats van de school krijgt een groene invulling.
 • Efficiënt en multifunctioneel ruimtegebruik:
  • De ontwijde kerk krijgt een herbestemming als wijkcentrum (als opvolger van het parochiaal centrum) en wordt uitgebaat door een nieuw op te richten “vzwBeitem”, een overkoepelende vzw voor alle Beitemse verenigingen en inwo-ners.
  • De KSA, die nu zijn stek heeft in het parochiaal centrum, bouwt een verdie- ping bovenop het jeugdheem De Ketting waardoor alle jeugdvoorzieningen in één gebouw geclusterd worden.
  • De school deelt haar infrastructuur (speelplaats, keuken en gymzaal) met de buurt en de verenigingen.

Een nieuw schoolgebouw

Dankzij de verkregen huursubsidie van Agion kan een nieuwe school (capaciteit 250 leerlingen) gebouwd worden. De verwachte kostprijs is 5 miljoen euro. Groep III Architecten uit Brugge (www.groep3.be) tekent het ontwerp en zal de werkzaamheden opvolgen.

Arkorum plant om de aanvraag voor omgevingsvergunning in te dienen in januari 2020. De ingebruikname is voorzien in 2022.

21e-eeuwse parochiewerking

De aanleg van een dorpskern alleen is niet voldoende voor een dorpsgevoel. De stad wil de aanwezigheid van verschillende verenigingen en het initiatief van de kerkfabriek en de school benutten en versterken. De nieuwe kern wordt dé plek bij uitstek waar het sociaal leven zich afspeelt. Via een inspraaktraject wil de stad de verenigingen en inwoners verder betrekken bij het ontwerp en de exploitatie van de nieuwe gemeenschapszaal en groene omgeving.

Er wordt een “vzw Beitem” opgericht die instaat voor de uitbating van het nieuwewijkcentrum (herbestemming kerk) en het onderhoud van de publieke ruimte (aan te leggen dorpskern).

Een eerste infomoment voor de Beitemse verenigingen vindt plaats op 10 juli 2019.

Kortom: Beitem wordt een 21e-eeuwse buurt waar inwoners voor elkaar en de gemeenschap instaan. De stad neemt hierin een faciliterende rol op.

De stad investeert 1,3 miljoen euro in de gemeenschapszaal en groene publieke ruimte. Tegen begin 2020 wordt de ontwerper aangesteld. De ingebruikname is voorzien in 2022.

 • Gebouwen & infrastructuur
 • Onderwijs
 • Ruimtelijke ordening
 • Wijken & buurten
 • Wonen