Het stadsbestuur zit halverwege de legislatuur goed op koers. De stad is financieel gezond en het huidige financieel meerjarenplan wordt verlengd tot 2021. Zo kiest de stad voor een beheer op lange termijn, waardoor de volgende equipe in goede omstandigheden kan starten zonder dat er verborgen schulden aan de oppervlakte komen. De schuld is wel een beetje gestegen, omdat bepaalde projecten nu op kruissnelheid zitten.

Maar belangrijker is dat de autofinancieringsmarge positief blijft, wat betekent dat de stad in staat is om alle uitgaven te dekken met de ontvangsten. In dit geval 118 miljoen euro ontvangsten en 106 miljoen euro uitgaven.

Burgemeester Luc Martens is alvast tevreden. "Door diverse besparingsmaatregelen van de andere overheden, hield ik mijn hart vast", zegt hij. "Ik ben dan ook zeer aangenaam verrast door onze resultaten. Het bewijst dat we efficiënt gewerkt hebben. Er zijn dus ruim voldoende middelen om alle projecten verder af te werken. "Roeselare bruist meer dan ooit en de ambities blijven groot."

Klik hieronder op het plaatje om de presentatie "Halverwege & Goed op weg" vergroot te bekijken

 

Een financieel gezonde stad!

Net zoals in de voorbije jaren kunnen we opnieuw stellen dat de stadsfinanciën niet alleen op orde zijn maar dat de stad financieel gezond is. Dit betekent dat er financiële ruimte is en blijft voor de uitvoering van het strategisch meerjarenplan en dus ook de doelstellingen van het bestuursakkoord RSL18

Burgemeester Luc Martens : Bij het begin van deze legislatuur formuleerden wij onze missie als volgt: “Stad Roeselare wil een warme, zorgzame en bruisende centrumstad zijn voor haar inwoners en bezoekers. Zowel het stadsbestuur, de inwoners, ondernemingen en organisaties dragen daartoe bij en werken samen kwaliteitsvolle, duurzame en/of vernieuwende initiatieven uit.”

Drie jaar later kunnen we goede tussentijdse resultaten voorleggen. Je kan er niet naast kijken, Roeselare is veranderd en bruist. De stationsbuurt, TRAX, de nieuwe gedeeltes van de Westlaan en De Munt zijn hier mooie voorbeelden van. Arhus wordt door specialisten als voorbeeld aangehaald en is zelfs verschenen in een boek over toonaangevende stadsarchitectuur. Heel het jaar door fietst Roeselare van het ene evenement naar het andere.

Roeselare straalt warmte, energie en bedrijvigheid uit en is heel zichtbaar dé centrumstad van onze omgeving geworden. En de resultaten blijven niet uit: het bevolkingsaantal blijft groeien en de werkloosheidsgraad is de kleinste van alle centrumsteden. We blijven er ten volle voor gaan want er zijn nog grote uitdagingen: de bereikbaarheid van de stad moet nog verbeteren, de retail staat onder druk, de dienstverlening aan de burger moet op een modernere, 21ste eeuwse leest geschoeid worden. Daarom blijven we de komende jaren de realisatie van de doelstellingen in ons meerjarenplan nastreven. Roeselare, samen met haar partners en medewerkers, zet ook de komende jaren al haar middelen in om te groeien tot een warme, zorgzame en bruisende centrumstad.

Vlot & veilig de stad in

Schepen van mobiliteit Griet Coppé: "Het mobiliteitsplan legt de krijtlijnen voor een vlotte mobiliteit van en naar de stad vast. Dit is een langetermijnvisie die minstens tot 2030 vooruitkijkt. Betere bereikbaarheid van het stadscentrum is het prioritaire aandachtspunt en zal uitgerold worden door een mobiliteitsdeskundige".

Het verkeerscirculatieplan staat vol acties niet alleen om het stadscentrum beter en vlotter te bereiken, maar ook om ruimte te scheppen voor fietsers en voetgangers en om de leefbaarheid van het centrum te verhogen. Nieuwe, slimme borden leiden de bezoeker sneller naar de vrije parkeergelegenheden.

Naast aandacht voor een vlottere bereikbaarheid met de wagen is er ook aandacht voor de zwakke weggebruiker die zich op een veilige manier moet kunnen verplaatsen. Eén van de acties is de aanleg van de fietsostrade, een fietsvriendelijke en verkeersveilige link, tussen Izegem en Gits. We realiseren dit door de aanleg van een fietspad tussen de TRAX-site en de Koning Leopold-III-laan en tussen de Zeger  Malfaitstraat en de Guido Gezellelaan.

Roeselare wil als werkgever ook zijn steentje bijdragen. Daarom geven we de medewerkers de kans om via een groepsaankoop een fiets aan te schaffen en hen zo onrechtstreeks stimuleren om de fiets (meer) te gebruiken.

Hiernaast wil de stad de behoeften van de treinreizigers en de omwonenden van het station beter op elkaar afstemmen. In de stationsbuurt wordt de blauwe zone in Krottegem en omgeving Kop van de vaart uitgebreid om de parkeerdruk in de wijk te verlagen. Door deze maatregel zullen onder meer de pendelaars die nu net buiten de blauwe zone parkeren vlugger gebruik maken van de stationsparking. Om pendelaars op een ‘goedkopere’ manier kennis te laten maken met het comfort en gemak van het parkeren in de stationsparking zal de stad de helft van de kostprijs van een parkeerabonnement voor haar rekening nemen.

In de stationsomgeving willen we het veiligheidsgevoel verhogen door het plaatsen van slimme camera’s. Ook de aanwezigheid van een politiepost in het stationsgebouw draagt hiertoe bij.

De stad bruist meer dan ooit!

De stad investeert in 2016 fors in een nog betere infrastructuur voor sport en cultuur.

Schepen van gebouwen Nathalie Muylle:" In de noordelijke stationsomgeving staan heel wat nieuwe realisaties op til. Zo voorzien we op de TRAX-site een groot groen park met skatezone en de ruimte met de mogelijkheid tot organisatie van openluchtevenementen. Hiernaast bouwen we een polyvalente zaal voor 8OO personen en een foyer".

Schepen van sport José Debels: "Om de gronden waar nu  schuttersvereniging, RCR en hondenclub zitten, te saneren geeft de stad na onderling overleg aan deze verenigingen een nieuwe locatie, waar zij nog beter hun lievelingssport zullen kunnen beoefenen. Tegelijk wordt er ruimte gecreëerd voor verdedigingssporten".

Verder zorgt de stad ervoor dat de nieuwe schoolsportinfrastructuur (VMS, De Ark, De Vlieger, Octopus, …) ter beschikking wordt gesteld van clubs en verenigingen.

Op de parking van site Schiervelde komt een nieuw zwembadcomplex. In 2015 werd 'ik speel met de stad' succesvol gelanceerd. Hiermee wil de stad het centrum structureel kindvriendelijker maken. In 2016 gaan we op dit elan verder door de speelprikkels te versterken en uit te breiden. Zo wordt de stad nog leuker en aantrekkelijker voor kinderen met een creatieve knipoog voor de passant.

In Roeselare is er altijd wel iets te doen, daar hebben we een sterke reputatie in opgebouwd. Het aantal initiatieven dat van uit de burger en van de vertrouwde en nieuwe verenigingen en groepen komt, kent een sterke groei. We gaan op dit elan verder en zetten daar sterk in op het ondersteunen en organiseren van evenementen.

Met de opstart van het Vrijetijdspunt is er binnen de stad één duidelijk aanspreekpunt voor iedereen die vragen heeft rond jeugd, cultuur en sport. In dit Vrijetijdspunt wordt ook een digitaal evenementenloket geïntegreerd dat de aanvrager doorheen de aanvraagprocedure voor het organiseren van een evenement loodst. Via subsidies kunnen evenementen ook financieel ondersteund worden. Tenslotte stelt Roeselare ook allerhande materieel ter beschikking aan een verenigingsvriendelijk tarief.

Naast het ondersteunen van evenementen zet de stad jaarlijks ook in op de organisatie van activiteiten, zowel in eigen regie als samen met andere partners. Deze evenementen worden beoordeeld op basis van hun return on investment: welke doelgroepen wenst de stad actief te benaderen, wat is de (media) exposure, biedt het evenement een vrijetijdsmeerwaarde voor haar inwoners.

In 2016 pakt de stad uit met een aantal nieuwe evenementen. The Green Line en Undercover zijn alvast twee voorbeelden ervan:

  1. In samenwerking met het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (MUHKA) wordt in 2016 een kunsteducatieve en groene kunstroute door de Stad opgezet onder de noemer ‘The Green Line’. De verbinding van kwalitatieve kunst in de openbare ruimte, de groene draad doorheen de stad en educatieve elementen is een uniek en hedendaags kunstproject in de stad.
  2. In het kader van de WO I-herdenking, wordt na de thema’s Schuwe Maandag (‘14) en Vertier (‘15), in 2016 het spionage- en undercoververleden van de Stad ontsluierd en in verband gebracht met het heden. Gerichte activiteiten zoals een expo in samenwerking met de Belgische Staatsveiligheidsdiensten, een stadsspelformule en samenwerkingen met heemkundige verenigingen staan op de agenda.

Ondernemen stimuleren

Schepen Kris Declercq: "Roeselare was en is een stad van commerce en nijverheid. De retail en de ondernemers staan de volgende jaren voor heel wat uitdagingen. De stad wil hen met een aantal heel gerichte acties ondersteunen".

De sterke troeven die Roeselare al decennialang kenmerken als inkoopstad of winkelstad worden verder gekoesterd. Door permanente monitoring en een gericht management worden de commerciële troeven van de stad bewaakt en gegarandeerd. De aankleding en verfraaiing van de koopcentra, voorzien in een beeldkwaliteitsplan, moeten tot de commerciële aantrekkelijkheid van de stad bijdragen. Tegelijk zullen we nieuwe retail aantrekken en de leegstand verder terugdringen. De horeca, met zijn veelzijdig aanbod, speelt hierin een belangrijke en versterkende rol en wordt daarin ondersteund.

Het Kernplan, waarin een acquisitiebeleid, een definiëring van het kernwinkelgebied en gerichte promotie-acties de motoren zijn, wordt in de 2de helft van de legislatuur een vlaggenschip voor Roeselare. Het werd in oktober 2015 voorgesteld en wordt in 2016 volop uitgerold. De 50 acties uit het Kernplan worden opgevolgd door een monitoringcel en uitgevoerd volgens de begroting 2016.

Binnen het kader van deze acties worden, geïnspireerd op de realisaties op het Polenplein en het Stationsplein, de terrassenzones op de Botermarkt en de Grote Markt uitgebreid, en worden beide pleinen voorzien van een groene aankleding. Bijkomende ondersteuning wordt voorzien voor de belevingsevenementen en commerciële uitstraling van het Muntplein. Ook de Henri Horriestraat wordt omgevormd tot een aangename verbinding tussen De Munt en de Ooststraat met onder meer terraszones.

Begin 2016 wordt in het kernwinkelgebied wifi gratis ter beschikking gesteld aan de bezoeker. Dit moet de digitale beleving van het winkelen in Roeselare bevorderen.

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Brugsesteenweg’, dat een harmonie met de activiteiten in de stadskern wil realiseren, wordt in 2016 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Roeselare start in 2016 met het project citybranding. De bedoeling is om samen met heel wat stakeholders te bepalen waar Roeselare echt voor staat en met deze branding meer bewoners, werkgevers en bezoekers naar Roeselare te lokken. De stad wil hierin haar regionale rol ten volle opnemen.

Roeselare is een warme & zorgzame stad

Schepen & OCMW-voorzitter Geert Depondt "De stad wil dichter bij de burger staan en een gericht beleid naar specifieke doelgroepen ontwikkelen. Hiernaast zetten we ons warm hart open voor nieuwelingen in de stad".

De stad zet in op meer inspraak door inwoners meer zeggenschap te geven in wat er in hun gebied gebeurt. De stad wil dit doen door er meer aanwezig te zijn en de banden aan te halen met de inwoners. Op die manier kunnen lokale initiatieven opgepikt en ondersteund worden.

De stad wil een leeftijdsbewust beleid voeren. In 2016 zullen we actief luisteren naar de groeiende groep van de 58-68-jarigen. We hopen daardoor beroep te kunnen doen op hun levenservaring en hen te enthousiasmeren voor participatie aan het beleid, om deel te nemen aan activiteiten en om zich in te zetten als vrijwilliger.

Voor vrijwilligers zetten we het project Talent Roeselen op, dat een match zoekt tussen lokale organisaties en de inzet van de mensen. Het project stimuleert enerzijds burgers om zich te verrijken door hun talent te delen en te ontwikkelen en anderzijds organisaties om zich breed maatschappelijk open te stellen.

Met de uitbreiding van de stedelijke basisscholen De Vlieger en De Octopus wordt de schoolwerking geoptimaliseerd door de combinatie met de buitenschoolse kinderopvang en dagopvang, ingericht door het Zorgbedrijf, mogelijk te maken.

Met betrekking tot de toenemende stroom vluchtelingen nemen zowel Stad als OCMW hun verantwoordelijkheid. Het aantal opvangplaatsen voor asielzoekers, door Fedasil aan Roeselare toegewezen, wordt geleidelijk uitgebreid van 126 tot 166. Ook de personeelscapaciteit die wordt ingezet om deze asielzoekers tijdens hun asielprocedure te begeleiden, wordt versterkt.

Naast huisvesting in individuele woningen van het lokaal opvanginitiatief (LOI) verspreid over het Roeselaarse grondgebied ontvangen de asielzoekers tijdens hun asielprocedure ook materiële hulp, leefgeld, medische zorgen en sociale begeleiding. Vluchtelingen die als asielzoeker erkend worden, hebben ook recht om zich in te schrijven bij sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel en/of het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) regio Roeselare.

Om die verhoogde woonbehoeftes voor 2016 te kunnen invullen, wordt het sociaal woonprogramma 2014-2019 van het SVK regio Roeselare uitgebreid en een bijkomende
toelage voorzien. Deze uitbreiding zorgt ervoor dat de huidige reguliere kandidaat-huurders hun huidige plaats op de wachtlijst behouden en de wachttijd op een SVK-woning niet langer wordt.

Roeselare is een groene stad

Schepen Marc Vanwalleghem: "Met de vernieuwingen op de Oude Stedelijke Begraafplaats en de vergroening van de pleinen zet Roeselare verder in op meer groen in de stad".

De renovatie van de Oude Stedelijke Begraafplaats komt in een vierde en laatste fase. Daarmee wordt de uitbouw van de begraafplaats naar een begraafpark gerealiseerd. Naast haar gedenkfunctie zal de parkbegraafplaats dan ook mogelijkheden bieden om te wandelen en te genieten van de stilte.

Door haar centrale ligging zal het fraaie park een stilteplaats midden de stadsdrukte zijn. Met veel aandacht voor groen en milieu werden paden heraangelegd en groenzones heringericht. De nieuwe fietsdoorsteek vormt een schakel in de fietsas die het centrum met het westen van de stad verbindt.

Om aangename ontmoetingsruimtes in de stadskern te creëren ondergingen de O.L.V.-markt, de Conincklijke Passage en het Polenplein al kleine ingrepen.

In de tweede helft van de legislatuur vergroenen nog verschillende pleinen in de binnenstad, zoals vastgelegd in het groenplan en het pleinenplan. De voorbereidingen van deze werken startten reeds in het najaar van 2015. In 2016 wordt het ontwerp voor de vergroening van het de Coninckplein uitgewerkt. Deze nieuwe ‘stadskamer’ past in de groene draad die loopt van de Ronde Kom tot aan het kernwinkelgebied.

De burger centraal

Burgemeester Luc Martens  "In 2016 worden heel wat initiatieven ontwikkeld om de burger sneller, efficiënter en op maat van de klant te bedienen. De stad wil permanent haar dienstverlening verbeteren om die klantentevredenheid te blijven garanderen. Dit gebeurt door processen, procedures en formaliteiten klantgericht te vereenvoudigen en de dienstverlening toegankelijker te maken voor burgers en bedrijven".

De diensten Jeugd, Sport en Cultuur bundelen hun krachten in één centraal Vrijetijdspunt waar burgers terecht kunnen met vragen en voor informatie over alle vrijetijdsactiviteiten die plaatsvinden in de stad.

De mogelijkheden om een energiezuinig en modern stadskantoor, ingericht volgens de principes van het nieuwe werken en gericht op de principes van een optimale dienstverlening aan de burger, te bouwen, worden vanaf 2016 onderzocht.

Zowel voor het afhandelen van administratieve formaliteiten als bij het voeren van communicatie met de burger wordt gezocht hoe innovatieve informatie- en communicatietechnieken het best worden aangewend. Een toekomstgerichte IT-architectuur wordt hiertoe ontwikkeld.

Onder het motto ‘een tevreden medewerker is een goede, gemotiveerde medewerker’ wordt van de stadsmedewerkers een tevredenheidsmeting afgenomen. Pijnpunten zullen dan systematisch weggewerkt worden.