De gemeenteraad stelde tijdens de zitting van 20 april 2015 drie nieuwe directeurs bij Stad Roeselare aan: de drie laureaten van de selectieprocedures krijgen de opdracht om de directie Mens (met alle persoonsgebonden materies), de directie Ruimte (met alle grondgebonden materies) en de directie Ondersteuning (met alle ondersteunende diensten binnen de stad) te leiden.

Deze drie directies vormen samen met de stadssecretaris en de financieel beheerder de basis voor de nieuwe organisatiestructuur die zich kenmerkt door een vlakkere structuur, anders dan de huidige indeling in acht departementen. Met de aanstelling van deze directieleden is de top van de organisatie na ruim  anderhalf jaar weer volledig.

Een nieuw managementteam

Sinds halfweg 2013 – met het vertrek van projectdirecteur Hans Piepers en algemeen directeur Colin Beheydt – waren de twee respectievelijke directiefuncties niet opnieuw ingevuld. Daarenboven werd al sinds 2012 de functie van departementshoofd Burger en Welzijn niet opnieuw vacant verklaard. Deze beslissingen kaderden binnen het veranderingstraject dat de Stad Roeselare toen doorliep, namelijk de uitbouw van een nieuw organogram waarbij klantgerichtheid centraal diende te staan.

De recente invulling van de drie directiefuncties vloeide dus voort uit de transitiebeweging die Stad én OCMW Roeselare de laatste jaren doormaakten. Na een selectieprocedure onder begeleiding van Hudson werden volgende drie laureaten door de selectiecommissies weerhouden:

  • Voor de directie Ondersteuning kwam Bart Vandenbroucke als eerste uit de selectie. Bart Vandenbroucke is 44 jaar en Handels- en Bedrijfseconomisch Ingenieur van opleiding. Hij woont in Roeselare en werkt daar sinds september 2008 als algemeen directeur van het vrij CVO. Hiervoor was hij onder meer als algemeen directeur bij CVO HITEK en als kwaliteits- en ICT-coördinator bij het CVO Roeselare aan de slag.


  • Daarnaast komt Wim Roef (52 jaar) aan het hoofd van de directie Mens te staan. Hij genoot de opleiding Maatschappelijk Werker - optie personeelswerk. Hij volgde ook meerdere managementcursussen. Deze Ruiseledenaar is sinds mei 2013 directeur Sociale dienst bij het OCMW Roeselare. Hiervoor werkte hij als HR director Benelux voor Tech Data, een Amerikaans beursgenoteerd ICT-bedrijf. Wim Roef startte zijn loopbaan bij het Aalsterse graanverwerkend bedrijf Amylum (nu Syral) waar hij diverse functies vervulde en tot personeelsdirecteur doorgroeide.

    Het aanstellen van Wim Roef als directeur Mens heeft tot gevolg dat de functie directeur Sociale dienst in het OCMW niet opnieuw zal worden ingevuld. De directie Mens bevat immers ook de geïntegreerde welzijnsdiensten van Stad en OCMW. Op die manier anticiperen beide organisaties op de plannen van de Vlaamse Regering die er moeten toe leiden dat de OCMW’s vanaf 2019 in de gemeenten inkantelen en samen één lokale overheid vormen.

  • Tot slot zal de directie Ruimte door Emmanuel De Corte worden geleid. De 41-jarige De Corte is afkomstig uit Kuurne en werkt op vandaag als Market Leader bij het departement Energy en Environment van de firma Ecorys uit Nederland. Daarvoor werkte hij als Manager van de  nergieafdeling bij KEMA.

    Hij gaf ook les in het hoger onderwijs in Kortrijk met als voornaamste specialisaties economie, management, energie- en milieuwetgeving. Eerder was hij als manager aan de slag binnen de milieuconsultancy en binnen de gas- en elektriciteitssector, zowel bij private spelers als publieke organen. Van opleiding is Emmanuel De Corte Master in de Rechten. Daarnaast behaalde hij een Master in Finance aan de KUL, een diploma Docent Hoger Onderwijs aan de VUB en een MBA aan de Vlerick Business School. Momenteel is hij doctorandus in de Rechten aan de Universiteit van Tilburg.

 De concrete indiensttredingsdata moeten nog in onderling overleg worden vastgelegd, maar de drie functies zullen ten laatste op 1 september 2015 zijn ingevuld. Stad Roeselare heeft hiermee een nieuw managementteam (MAT) dat voor de algemene leiding van de stadsdiensten instaat. Het MAT was immers geruime tijd niet meer volwaardig ingevuld sinds het vertrek van algemeen directeur Colin Beheydt en projectdirecteur Hans Piepers. Het personeelsbudget voorzag ondertussen wel zonder meerkost de middelen om op termijn de directiefuncties opnieuw in te vullen.

Met de recente benoeming van stadssecretaris Geert Sintobin, die de functie met die van OCMW-secretaris combineert, en de aanstelling van de directeur Mens – die zowel voor de persoonsgebonden materies in de Stad als voor de sociale dienst van het OCMW verantwoordelijk is – wordt een nieuwe belangrijke stap in de ambtelijke integratie van het OCMW en de Stad gezet. Het MAT (dat is samengesteld uit de secretaris, de financieel beheerder van de Stad en van het OCMW en de drie directeurs) zal gezamenlijk en als één overkoepelend geheel voor beide organisaties functioneren. Het Zorgbedrijf wordt daarentegen ambtelijk door een eigen directie geleid en wordt dus niet door het MAT van de Stad en het OCMW aangestuurd.

Nauwere samenwerking tussen de Stad & het OCMW zal versterkend werken

Zoals reeds aangegeven, is er de voorbije jaren heel wat voorbereidend werk voor het opzetten van een nieuwe organisatiestructuur en een gewijzigde organisatiecultuur verzet. Een aantal veranderingen zorgen ervoor dat nu het geschikte moment is aangebroken om de nieuwe structuur vast te leggen en in te vullen:

  • De indiensttreding van de nieuwe secretaris biedt de kans om een nauwere samenwerking tussen Stad en OCMW op te zetten.
  • De oprichting van het zorgbedrijf door Stad en OCMW biedt ook de kans om een zeer nauwe samenwerking tussen de sociale dienst van het OCMW en de welzijnsdiensten van de Stad op te zetten.

Deze keuzes zijn de start om op termijn een verdere organisatorische samenwerking mogelijk te maken.

In het najaar van 2014 kreeg de stad begeleiding van de firma Möbius bij de uitrol van een nieuwe organisatiestructuur. Het uiteindelijke resultaat is een basistekst die de krijtlijnen voor de komende jaren vastlegt. Zo werd er nagedacht over wat voor soort organisatie dat de stad en het OCMW willen worden, welke rol de medewerkers hierbij krijgen en hoe we ons best intern en extern organiseren om dit alles tot een goed einde te brengen met het oog op een doorgedreven klantvriendelijkheid.

Deze visie werd aan de gemeenteraad van 26 januari 2015 voorgelegd en de gemeenteraadsleden stemden met de krachtlijnen van de Möbiusvoorstellen in. Tijdens dezelfde zitting werden de drie directiefuncties – die nu werden ingevuld – vacant verklaard.

Het zal nu aan het nieuwe MAT (managementteam) zijn om samen met het college van burgemeester en schepenen, de gemeente- en OCMW-raad en bij uitbreiding met alle medewerkers van de Stad en het OCMW de voorstellen die op basis van de studie zijn weerhouden ook effectief te implementeren.

Drie nieuwe directeurs: vlnr Bart Vandenbroucke, Emmaniel De Corte & Wim Roef