Het droogteplan van stad Roeselare voorziet onder andere hergebruik van water uit bemaling op bouwwerven voor begieten bloemen en planten op openbaar domein.

Voor het 4de jaar op rij worden we geconfronteerd met een lange periode van droogte. Sinds begin 2020 viel slechts 295,20 liter neerslag per m². Als we rekening houden met een maandgemiddelde van 70,80 liter neerslag per m², zou er eind juni normaal 424,80 liter neerslag per m² gevallen moeten zijn. Er viel dus in Roeselare uitzonderlijk weinig regen. De regen die begin 2020 viel, was onvoldoende om de structurele droogte van de voorbije jaren op te halen. Ook de regen die de voorbije dagen viel, kon het verlies zeker niet ophalen. We blijven dus uiterst waakzaam zeker nu de zomer nog maar pas begonnen is. 
 
We staan er vaak te weinig bij stil hoe belangrijk dat ‘blauwe goud’ is en vooral hoe noodzakelijk het is dat we er spaarzaam mee omgaan. Als we samen met de industrie, overheid, landbouw en burgers bewust omgaan met water, kunnen we het verschil maken. Daarom zetten we de komende weken ook in op bewustmaking bij de burger. We brengen positieve verhalen rond watergebruik en tips om spaarzaam om te gaan met ons water. Alle informatie zal te vinden zijn op https://www.klimaatswitch.be/water. 
 
De Stad Roeselare heeft een droogteplan klaar. Dit plan bevat zowel een strategische als een crisisaanpak. In die aanpak zitten heel wat maatregelen vervat die, naar gelang de urgentie van het probleem, genomen zullen worden. Tal van partners die daarin een rol kunnen opnemen zitten vanaf nu wekelijks samen in een Taskforce Droogte. 
 
Op strategisch vlak heeft de stad al een aantal belangrijke maatregelen genomen:  
·       De aankoop van de grond aan de Gabriëlstraat voor de aanleg van een waterspaarbekken bij de Vlietputbeek is rond;  
·       De bouwvergunning voor het bufferbekken aan de Collievijverbeek is in aanvraag;  
·       Bij verkavelingen en bedrijventerreinen (zoals het Roobaertpark en het Krommebeekpark) zijn strengere normen opgelegd. 
 
In het kader van de urgente droogteproblematiek zijn ook aantal andere maatregelen genomen waarmee we optimaal inzetten op waterhergebruik. Eén van de acties die we nu al uitgewerkt hebben, is het opvangen van het water dat vrijkomt bij projecten met bemaling, zoals bijvoorbeeld op de site in de Meelstraat. Waar wettelijk mogelijk, vangen we het vrijgekomen water op in een container en halen het met een tankwagen op. Het water kan gebruikt worden om bloemen en planten in de stad water te geven of bij het reinigen van straten en pleinen.  Er wordt nu ook onderzocht hoe particulieren of landbouwers gebruik kunnen maken van het opgevangen water.  Ook op andere sites waar bemaling bezig is, zullen we waar mogelijk water opvangen om te hergebruiken. In dit kader is ook een aangepast bewateringsplan opgemaakt voor het groen in de stad.   
Maar ook op langere termijn willen we werk maken van een robuust waterbeheer. Omwille van de klimaatverandering worden we niet alleen geconfronteerd met langere periodes van droogte, ook meer periodes met hevige regen zullen een uitdaging vormen. De Stad Roeselare zet in op ontharding en het geven van ruimte aan water. Begin 2021 zal ook ons klimaatadaptatie- en hemelwaterplan klaar zijn. Ook in de eigen stadsgebouwen werd de voorbije jaren veel meer regenwater opgevangen en hergebruikt.  

Foto: Stad Roeselare

  • Waterlopen,- beheersing & Riolering