“De aanvragen voor financiële steun bij OCMW's van grote centrumsteden als Antwerpen en Gent zijn, in dit corona-jaar, alarmerend hoog. Aanvragen voor leeflonen en financiële hulp zijn in sommige gevallen gestegen met meer dan 50%.” Startte raadslid Sander Braeye zijn eerste vraag tot uitleg in de gemeenteraad van december 2020.


“De algemene situatie is-gelukkig-niet zo erg zoals in Gent en Antwerpen, maar ook in Roeselare merken we een stijging van 7% van huishoudens die in begeleiding zijn bij een maatschappelijk werker van het Welzijnshuis.” bevestigd schepen Bart Wenes.
Volgens raadslid Sander Braeye gaat het vooral ook om een nieuwe groep zo stelt hij dat “De studiedienst van de Federale Overheidsdienst voor Maatschappelijk Integratie en Armoedebestrijding, een stijging verwacht van 6% meer leefloon-dossiers over het ganse land. Het blijkt dat vooral een nieuwe groep van burgers het nu financieel moeilijk krijgen en het hoofd moeilijk boven water kunnen houden. Een groep (zoals bv interim-werkers, flexiwerkers, ...) die eerder nooit een beroep hoefden te doen op hulp van hun OCMW.”


“We stellen een lichte stijging vast van het aantal aanvragen leefloon van 2%, maar het effectief aantal personen dat leefloon ontvangt, blijft op heden gelukkig stabiel t.o.v. vorig jaar.” Stelt schepen Bart Wenes gerust. “Wel is er een groter aantal huishoudens dat ondersteuning krijgt van een maatschappelijk werker van het Welzijnshuis in het kader van budget- en schuldhulpverlening en trajecten psycho-sociale en administratieve ondersteuning. We stellen hierbij inderdaad vast dat er een nieuwe groep van burgers beroep doen op het Welzijnshuis: personen die voorheen het hoofd boven water konden houden, maar omwille van de corona-crisis hun inkomen en koopkracht zagen dalen, waardoor zij in financiële problemen dreigen terecht te komen en/of ondersteuning nodig hebben om alle sociale rechten uit te putten.”


“Op de vraag van gemeenteraadslid Sander Braeye als er een toename is van het aantal mensen die moeten beroep doen op de Graancirkel en mensen die in een situatie van dak-en thuisloosheid belanden moeten we inderdaad bevestigen dat we hier ook een stijging zien de laatste maanden” aldus Bart Wenes. “Ten gevolge van de corona-crisis wordt ook duidelijk dat het moeilijker wordt om cliënten ‘los’ te laten. De corona-crisis bemoeilijkt het om de nodige financiële en sociale stabiliteit te creëren zodat alle randvoorwaarden vervult zijn om de begeleiding stop te zetten. Hierdoor is de begeleidingstijd van de trajecten langer en worden minder begeleidingstrajecten afgesloten.”


Tot slot stelt schepen Bart Wenes dat het Welzijnshuis het als hun taak ziet om burgers die in een sociale kwetsbaarheid (dreigen) terecht te komen, de meest passende en minst ingrijpende hulpverlening aan te bieden. ”Dit kan gaan over éénmalige ondersteuning, over een warme doorverwijzing naar andere partners die een meer passende hulp- en dienstverlening kunnen bieden, tot het opstarten van een begeleidingstraject bij een casemanager van het Welzijnshuis. Belangrijk daarbij is dat we niet enkel optreden wanneer de burger zelf de weg naar het Welzijnshuis heeft gevonden, maar zelf ook actief burgers in een sociaal kwetsbare situatie benaderen. Dankzij de extra federale ‘covid’-subsidiemiddelen die OCMW’s tot eind volgend jaar kunnen besteden, willen we nog sterker inzetten op het bereiken van burgers die de weg nog niet vonden naar het Welzijnshuis. Dit met het oog op het tijdig kunnen detecteren van financiële en budgetteringsmoeilijkheden ten gevolge van de corona-crisis, en het tijdig kunnen ingrijpen en ondersteunen, om ergere sociale problemen (op vlak van schulden, huisvesting, energie, opvoeding, psycho-sociaal welzijn, …) te vermijden. We kunnen tijdelijk extra personeelscapaciteit inzetten en hebben ook als OCMW budgetten voorhanden om extra individuele financiële tussenkomsten te doen bij burgers die ten gevolge van corona hun inkomen en/of koopkracht zagen dalen en hierdoor in een sociaal kwetsbare situatie terecht (kunnen) komen.”

Foto: Stefaan Beel

  • OCMW-welzijn