Voorzitter Marc Himpe opent de vergadering stipt om 9.30 uur. Hij verwelkomt alle aanwezigen en in het bijzonder Bernadette Van Den Heuvel raadgever woonzorg-residentiële ouderenzorg van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen.

De spreekster gaf haar uiteenzetting aan de hand van een powerpoint presentatie,die je hieronder vergroot kan bekijken door op het plaatje te kilkken:

 


Conceptnota Vlaams welzijns- en zorgbeleid voor ouderen. Dichtbij en integraal. Visie en veranderagenda.

Zorg is: een maatschappelijk goed, een moreel goed, een economisch goed.

Trends en ontwikkelingen: Vlaanderen vergrijst,

  • 60 plus van 23% in 2000 naar 33% in 2060.
  • 80 plus: 5% in 2010, 7% in 2030 en 11% in 2050.

Roeselare vergrijst:

60.704 inwoners: 60 plus 15.455 is 25,45%
en 80 plus 3.717 is 6% tegenover bevolking.

Uitgangspunten ouderzorgbeleid: welzijn en gezondheid sleutel voor levenskwaliteit van jong en oud. Kernbegrippen: autonomie en verbondenheid. Centraal: de vraag, noden, autonomie, keuzevrijheid en de kwaliteit van leven van de oudere persoon. Organisatie: vraaggestuurd & persoonsgericht. Financiering: persoonsvolgend financieringssysteem.
Drie pijlers: Toekomstgericht, duurzaam Vlaams welzijns- en zorgbeleid voor ouderen. Vlaamse sociale bescherming. Visie en veranderagenda dichtbij & integraal.

Veranderingstraject eerstelijnszorg. Persoongericht-vraaggestuurd-geïntegreerd.

Visie en missie: Universaliteit en gelijkheid. Solidariteit. Eigen kracht. Gedeelde verantwoordelijkheid. Vermaatschappelijking. Participatie en integratie. Persoonsgerichte, vraaggestuurde en geïntegreerde zorg en ondersteuning op maat.

Missie: De Vlaamse overheid werkt naar een vraaggestuurde, continue, beschikbare, toegankelijke, kwaliteitsvolle en betaalbare ondersteuning en zorg voor oudere personen. De aangeboden zorg en ondersteuning wordt verleend met respect voor de eigen mogelijkheden, keuzevrijheid, de competentie, de menselijke waardigheid en integriteit van de oudere persoon. Dit alles met het oog op het behoud, het herstel, het ondersteunen of het verbeteren van zijn autonomie, de levenskwaliteit en gezondheid, waar nodig en gewenst, binnen een aangepaste woon- en leefomgeving. Deze met de oudere persoon en/of zijn mantelzorger(s) afgestemde zorg en ondersteuning is relevant, performant, integraal en geïntegreerd.


Niet enkel méér, maar ook anders:
Van niet ontsloten informatie naar digitale gegevensdeling Van mee mogen doen naar zelf mogen doen Van keuze van de professional naar eigen geïnformeerde keuze van de oudere Van ongekend/ondoorzichtige informatie over prijs, kwaliteit en continuïteit naar transparantie over prijs, kwaliteit en continuïteit Van onaangepaste woning en leefomgeving naar diverse aangepaste woon- en zorgvormen Van ageisme naar leeftijdvriendelijke samenleving Van onbekendheid van rechten/tegemoetkomingen naar automatische rechtentoewijzing Van strikt vastliggend regelgevend kader naar regelluwe-experimenteerruimte Van onbekende technologie naar technologie op mensenmaat in de zorg en welzijn

Geïntegreerd welzijns- en zorgbeleid: context waarin een land zich bevindt. Universeel toegankelijk, persoonsgerichte en geïntegreerde zorg en ondersteuningsaanbod. Gezondheids- en welzijnsbeleid/financiering. Organisatiemodel, netwerk, management, van de zorg- en dienstenverlening, continue kwaliteitsverbetering. Conceptueel kader voor persoonsgerichte en geïntegreerde zorg en ondersteuning. Andere sectoren: onderwijs, sociale dienstenverlening, werk, huisvesting, woonomgeving.
Betaalbaarheid: pensioen, dagprijzen, zorgverzekering, tegemoetkoming hulp aan bejaarden, ondersteuning OCMW

Hoe behoefte aan zorg en ondersteuning inschatten? Programmatie: thuiszorg, leeftijd, ziekenhuiszorg, mantelzorg en aangepast woningen.
De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden: maximumbedragen van de tegemoetkomingen op 01/09/15 (jaarbedragen): categorie I: € 981,68 / categorie II € 3.747,30 / categorie III € 4.556,11 / categorie IV €5.364,69 / categorie V €6.589,77. Zorgverzekering 130 euro per dag.

Dagprijzen: De woonzorgcentra kunnen in grote mate de hoogte van de dagprijs vrij bepalen, maar is wel verplicht de prijzen van de verschillende kamercategorieën aan de overheid mee te delen. Prijsverhogingen moeten worden verantwoord en er gelden beperkingen. Een jaarlijkse indexatie is wel mogelijk. De overheid bepaalt welke diensten minimaal in de dagprijs zijn inbegrepen. Een prijsverhoging moet eerst worden toegelicht aan de bewonersraad.

Maandfactuur WZC: West-Vlaanderen €1.525, Oost-Vlaanderen €1.600, Antwerpen €1.725, Limburg €1,534, Vlaams Brabant €1.639, Brussel gewest € 1.498.
Kost verblijf woonzorgcentrum per dag: 130,69 euro.

Wat verhoogt de kosten van een woonzorgcentrum? Toenemende zorgzwaarte (ROB/RVT). Aanwerving bovennormpersoneel. Toename van de anciënniteit van de medewerkers. Toename levensduurte. Toename wetgevende eisen. Toename eisen van de bewoner/familie. Nieuwbouw of vernieuwbouw.

Zorgverzekering berekend: Voor de zorgverzekering betaald men vanaf zijn 26 jaar tot 80 jaar 2.750 euro. Bij opname in WZC ontvangt men per maand 130 euro, 1,5 jaar WZC = 2.340 euro en 2 jaar WZC = 3.120 euro.

Hoe betaalbaarheid optimaliseren? THAB uitkeringen-bedragen optrekken. Zorgverzekering, tegemoetkoming afhankelijk maken van inkomen. Zorgverzekering, tegemoetkoming verhogen. ROB+RVT (correcte financiering van de zorgwaarde).

Beleidsinstrumenten: Inclusief Vlaamse Ouderenbeleid. Beleid met betrekking tot de informele zorg en ondersteuning. Programmatiebeleid. Erkenningsbeleid. Beleid met betrekking tot de infrastructuur. Kwaliteitsbeleid. Het financieel beleid. Innovatiebeleid. Beleid zorgorganisatie.

Vlaamse sociale bescherming: Volksverzekering. Premie. Zorgverzekering. BOB. THAB. Persoonsvolgende financiering thuis en residentieel voor ouderen. Leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelen. Automatische rechtentoewijzing. Een inschalingsinstrument.

Na de spreekbeurt hebben verschillende aanwezigen vragen gesteld aan Bernadette Van Den Heuvel die zij heel deskundig beantwoord heeft. Na dat alles heeft voorzitter Marc Himpe de raadgever woonzorg-residentiële ouderenzorg bedankt. Ondervoorzitter Francine Degroote heeft haar een attentie overhandigd. Van de aanwezigen is er een spontaan applaus gekomen.

Voorzitter Marc meldt aan de vergadering dat er 16 van CD&V-senioren aanwezig waren op de viering van 25 jaar senioren in Leuven op vrijdag 10 september en dat die viering heel goed verlopen is en dankt ook Francine en Agnes voor de organisatie.

Hij meldt dat de zomerhapping die plaats had op zaterdag 10 september op het Kerelsplein heel goed was. Hij meldt ook het provinciaal CD§V congres die plaats heeft op zaterdag 24 september 2016 in Vives campus Roeselare

.Hij maakt tevens reklame voor de derde quiz van Vrouw en Maatschappij Roeselare op zaterdag 1 oktober om 19 u. Norbert Vanderheeren meldt dat zij in het vervolg de koffie voorzien, hij heeft aan voorzitter Marc en aan de secretaris een tas overhandigd als aandenken van 25 jaar CD&V-senioren. Francine en Agnes stellen voor om eens uit te proberen de vergadering naar de namiddag te plaatsen met koffie en gebak. Daarna heeft voorzitter Marc alle aanwezigen bedankt en de vergadering gesloten omstreeks 11.30 u.


De volgende vergadering is met schepen en federaal parlementslid Nathalie Muylle, wellicht op vrijdag 4 november om 14 u.

Verslag van
Secretaris Luc Desloover