Kernplan

Kernplan voor Roeselare

Tijdens een bijzonder druk bijgewoonde thema-avond voor de Roeselaarse handelaars "Retail-stad van de toekomst" op dinsdag 20 oktober 2015 stelde toenmalig Schepen Kris Declercq het Kernplan voor Roeselare voor. Hij legde daarbij de focus op de toekomst van shopping in Roeselare : "Samen geven we onze retail een nieuwe boost"!

"Roeselare is een gezellige en aparte centrumstad, waar ontmoeting, zin voor initiatief en openheid voor nieuwe invloeden en nieuwe inwoners altijd al het DNA van de stad vormden. Roeselare is 'r voor jou".

Dit geldt ook voor de kern van de stad. Het stadsbestuur wil dat de stadskern een echt belevings-centrum wordt, door gerichte maatregelen op het vlak van de inrichting van de openbare ruimte, vergroening van pleinen en straten, aangepaste mobiliteit, wandelversterkend parkeren, stedenbouwkundige kwaliteit, evenementen en digitale ontmoeting. De voorbije jaren werden reeds heel wat investeringen gerealiseerd om de binnenstad her in te richten, met het Open Kenniscentrum ARhus op de Muntsite en de herinrichting van het Stationsplein als concrete blikvangers.

Het Kernplan focust nader in op deze stads- en belevingsversterkende speerpunten, zowel vanuit de algemene visie over een ondernemend, sociaal, groen en bruisend Roeselare als vanuit een economische invalshoek in het bijzonder. Roeselare is 'r voor jou, en dus ook voor inwoners, bezoekers, klanten en ondernemers. Zuurstof voor de stad geeft ook zuurstof aan handelaars.

Het kernplan is een blauwdruk van diverse initiatieven, maar in volle ontwikkeling, en cumulatief met nieuwe ideeën en voorstellen. Samen maken we de stad, samen versterken we de kern. Ook uw idee voor een actie is meer dan welkom op: kernplan@roeselare.be.

Ambitie 1: Het fijnste winkelwandelcentrum van Vlaanderen

ambities kernplan    

 
RUIMTELIJKE INGREPEN

1) Pleinenplan
Met het oog op de versterking van de pleinen en een goed evenwicht tussen de functies ervan wordt een pleinenplan door de Stad Roeselare gefinaliseerd.  Zowel beleving, groeninvulling, parkeermodi en esthetische beeldkwaliteit komen hier in zijn globaliteit aan bod.  De concrete materialisatie van de heraanleg bij deze pleinen moet duurzaam zijn en de leesbaarheid van het openbaar domein versterken.

De blauwdruk van het pleinenplan, met aspecten op korte en lange termijn, wordt op korte termijn na de voorstelling van het Kernplan gecommuniceerd met het oog op participatie door alle betrokken actoren.

Daarenboven zullen specifieke ingrepen reeds in het voorjaar van 2016 worden uitgevoerd (zie punt 3 tot 7).

 Pleinenplan

2) Groenplan
Het stadsbestuur heeft aan het bureau BUUR de opdracht gegund voor de opmaak van een groenplan. Deze bestaat uit drie deelopdrachten:

 • een globale uitgangsvisie;
 •  aandacht voor de stads- en dorpskernen en invalswegen;
 •  aandacht voor de wijken tussen de kleine en de grote ring.

In de zomer van 2015 werd deelopdracht 1 (globale uitgangsvisie) bekrachtigd door het stadsbestuur. Daarna start in het najaar 2015 deelopdracht 2.

Concreet heeft het groenplan drie doelstellingen: het ecologische, sociale en economische versterken van het stadsweefsel. Er wordt gewerkt via vier strategieën:

versterken van het landschap, inzetten op identiteit, ecologie en toegankelijkheid;
exploreer het potentieel van de groen- blauwe beekvalleistructuren;
hiërarchie in de streetscapes van de ring- en invalswegen;
vergroenen van het stedelijk weefsel en de randwijken.
In punten 3 tot 7 worden aspecten van dit Groenplan reeds in uitvoering gebracht.

3) Uitbreiding terrassen Grote Markt
In het voorjaar van 2016 wordt overgegaan tot een aanpassing van de Grote Markt, met aandacht voor bredere terrassen, niet enkel aan de oostzijde (waar een eerste beweging werd gerealiseerd in het voorjaar van 2015), maar ook aan de west- en de noordzijde.   Hierbij wordt de huidige niet-gebruikte verbinding (de banaan) geïntegreerd en een fietsverbinding aangelegd.

Bij de invulling van de Grote Markt op korte termijn wordt een deel van de parkeergelegenheid bestemd voor groenelementen, speelelementen (schaakbord) en voorzieningen voor ceremoniële gelegenheden (ontvangsten, huwelijken).

 uitbreidiong terrassen

De visie op langere termijn maakt deel uit van de participatieronde voorzien voor het Pleinenplan en het Groenplan.

4) Heraanleg Botermarkt
Naar het voorbeeld van de geslaagde terrasuitbreiding, de inplanting van de wandelboulevard en de groenvoorziening op het Polenplein, wordt ook de Botermarkt in het voorjaar van 2016 aangepakt.  Na de gerealiseerde heraanleg van de parkeergrond op de Botermarkt in de zomer van 2015, zal deze fase het volledige plein, gekenmerkt door jeugdige ontmoeting, bereikbaarheid van het stadhuis, florerende horeca en het standbeeld van Peegie incorporeren.


Bron: Stad Roeselare

5) Heropwaardering kleine straatjes
Diverse kleine straatjes (Nonnenstraat, Poststraat, Wortelstraat, Citroenstraat, Sint-Michielsplein, ….) verdienen een kwalitatieve opwaardering. Dit gebeurt binnen een globaal concept voor de verbetering en versterking van de kleine straatjes ter ondersteuning van het kernwinkelgebied. De zichtbaarheid van deze kleine straatjes ten aanzien van bijvoorbeeld de Oostraat is niet duidelijk. Hierbij wordt vooral gekeken naar hoe deze doorgangen kunnen opvallen en de attractiviteit en beeldkwaliteit van de straatjes kan verbeteren.

Voor de Nonnenstraat wordt nader onderzocht hoe horecabeleving zich kwalitatief kan profileren. En voor de Citroenstraat wordt het potentieel als aanlooproute naar het De Muntplein vanuit de Ooststraat versterkt. Wat betreft het Wortelstraatje gaan we na hoe zo veel mogelijk kan ingespeeld worden op toekomstige projecten in de onmiddellijke omgeving van de kleine straatjes. Op die manier kunnen de eerder aangehaalde ‘ontbrekende schakels’ worden weggewerkt en verhoogt de kwaliteit van de ontsluiting van de stad voor wandelaars en fietsers. Het Sint-Michielsplein wordt benaderd vanuit een vergroenende visie, met inkapseling van bestaande en toekomstige kunstwerken.

Vanuit de dienst Ruimtelijke Planning werd een ontwerper aangesteld die in het najaar 2015  per locatie eerste voorstellen en een plan van aanpak formuleert, met het oog op gefaseerde realisatie vanaf 2016.

  
(klik op bovenstaand plan om het groter te bekijken)

6) Bredere winkelwandelpaden
Met het oog op meer winkelwandelcomfort wordt de voetpadstructuur van de H. Horriestraat aangepakt.  

7) Een groen De Coninckplein
Het Stadsbestuur formuleerde binnen de WinVorm-projectoproep een ontwerpvraag tot een herintekening van het De Coninckplein, volgens onderstaande principes:

 • een groen multifunctioneel plein van gevel tot gevel;
 •  aandacht voor kortparkeren voor de lokale handel;
 •  verbinding op de groene as met de Conincklijke Passage-Moermansite-Ronde Kom.  De aanpak van de Moermansite maakt verder deel uit van het pleinenplan (actie 1);
 • mogelijke potenties in de tuinen grenzend aan en achter de Sint-Amandskerk, voor een eventuele latere link tussen de tuin en het plein;

Het De Coninckplein is gelegen aan de Sint-Amandskerk. Dit gebouw heeft echter geen religieuze functie meer. De toekomstige functie van dit gebouw is op heden nog niet gekend.


Bron : Dienst Ruimtelijke Planning, Stad Roeselare 
(klik op bovenstaand plan om het groter te bekijken)

KINDEREN WELKOM

8) Speelprikkels
Het speelruimtebeleidsplan van de Jeugddienst benoemt het centrum als een van de zones waar nood aan extra speelvoorzieningen is.  

Er zijn in het centrum maar twee vaste structurele speelpleinen (stadspark en Dambertshof). Het stadspark is momenteel vooral gericht op kleuters en weinig attractief voor +6-jarigen. Het Dambertshof is een buurtplein dat een invulling heeft gekregen om de vraag naar sportmogelijkheden te kanaliseren. Verschillende locaties worden gebruikt als ontmoetingsplaats voor onder andere jongeren maar de inrichting van deze locaties zijn niet meer up-to-date.

Verschillende plaatsen in het centrum werden in de zomer van 2015 kind- en jeugdvriendelijker gemaakt (zomerspeelplaats op het Stationsplein; speelelementen op De Munt, Vismarkt, stadspark en voorplein Wallenparking; eend in Kleine Bassin).

Een aantal ingrepen zijn kleine prikkels, op sommige plaatsen gaat het over het herinrichten van de ruimte. Speelse insteken en echte speelelementen bepalen de inhoud van de diverse acties. Deze speelprikkels verdienen structurele navolging.

9) Kinderopvang
Een kinderopvang tijdens drukke zaterdagen of winkelevenementen is een vaak uitgedrukt verlangen, dat tegemoet komt aan een comfortnoodzaak bij het winkelen.

In overleg met de private en publieke actoren wordt nagegaan of een kinderopvangpunt kan gerealiseerd worden tijdens deze momenten, eventueel in combinatie met punt 8.

PRETTIGE SFEER
10) Sfeermuziek
Op heden zijn de geluidsinstallaties in het kernwinkelgebied niet op elkaar afgestemd, beschikt het over slechte verbinding en is de geluidskwaliteit beperkt. Daarenboven oogt het niet esthetisch door loshangende kabels.  en evenmin esthetisch door loshangende kabels, slechte verbindingen en povere geluidskwaliteit.

Op de gemeenteraad van mei 2015 werd beslist om bekabeling voor de aansturing van 8 groepen luidsprekers in de centrumstraten te plaatsen. De luidsprekers worden door een centrale muziekinstallatie gevoed die in ARhus wordt geplaatst.   Via dit systeem kan bovendien ook gerichte informatie (veiligheidsinformatie, vermiste kinderen, …) eenvormig worden verspreid.

Samen met de voorziening voor WIFI in de stad en bekabeling/nieuwe overspanningen voor kerstverlichting is dit een aanzienlijke investering in uitzicht en nutsleidingen binnen het kernwinkelgebied, die na jaren eindelijk doorgang kan vinden.

11) Duurzame kerstverlichting
Vanaf het eindejaar 2015 wordt een nieuwe, stijlvolle en eigentijdse kerstverlichting ingepland in het kernwinkelgebied.

Specifieke aandacht gaat hierbij naar het plein De Munt en het Stationsplein, waar een vernieuwde kerstverlichtingsinfrastructuur wordt aangebracht.

Hierbij wordt geopteerd voor principes van duurzaamheid en energievriendelijkheid.

 kerstverlichting
 
NETHEID & COMFORT

12) Netheidsplan
Een gericht actieplan met noodzakelijke handhavingsmaatregelen werd opgestart om de netheid van onder meer het kernwinkelgebied te garanderen. Op die manier beschikt de Stad over een echte netheidsbrigade.

Extra vuilnisbakken zullen worden voorzien en tijdens grote evenementen wordt nog verder geïnvesteerd om het overvullen van vuilnisbakken te vermijden door afvaleilanden te realiseren.

13) Aanpak publiek sanitair
Het is belangrijk dat er in de stad voldoende openbare toiletten zijn die duidelijk aangeduid worden en gemakkelijk terug te vinden zijn. Ook een duidelijke communicatie over openingsuren is belangrijk.

Het is voor mensen met een beperking bovendien interessant om te weten wat de toegankelijkheid van de toiletten is. Zo zou men met een quoteringssysteem kunnen werken of bijvoorbeeld kunnen aanduiden welke afmetingen een specifiek publiek toilet heeft. Op die manier kunnen mensen zelf bepalen of het toilet voor hen toegankelijk is. Een digitale toepassing zou handig zijn. Er is een plan waarop alle openbare toiletten van de stad aangeduid staan. Dit plan is niet meer actueel. Er werd met de cluster toegankelijkheid gekeken om dit plan te actualiseren. Er wordt verder gewerkt met Buurt en Co om een snelle actualisering van het plan te realiseren.

Volgende aanpak wordt voorzien:

 •  actualisering van het plan met toiletten;
 •  onderzoeken van mogelijkheid tot digitaliseren plan met extra informatie over afmetingen, op te nemen in de Citie app;
 • onderzoek naar eventuele nieuwe bewegwijzering.

14) Toegankelijkheidstoets
Aan de hand van een ‘knelpuntenwandeling’ van de dienst Welzijn werd duidelijk dat er diverse aanpassingen nodig zijn voor het basiscomfort van minder mobiele personen/personen met een beperking/blinden en slechtzienden. Een integrale benadering van de toegankelijkheid van de centrumstraten is belangrijk. Individuele punten aanpakken zonder het grote geheel te zien is minder zinvol. Het toegankelijk maken van het centrum heeft voordelen voor alle personen met een mobiliteitsbeperking: ouderen, personen met een beperking, (groot)ouders met een buggy, ...

Concreet wordt actie ondernomen om bij de aanleg van nieuwe terrassen (zoals reeds gebeurde aan de oostkant van de Grote Markt en op het Polenplein) ruime wandelboulevards te maken, de 1-meter doorgang op te volgen, en de terrassen bij voorkeur te begrenzen met vaste infrastructuur of bloembakken.

De gemeenschapswachten controleren de reclameborden van de handelaars, zodat de borden op één lijn worden geplaatst en minder een obstakel vormen (dit maakt het eenvoudiger voor mensen in een rolwagen of met een visuele beperking).

UITNODIGEND & EVENWICHTIG

15) Esthetische etalages en panden
Begin 2016 wordt de stedenbouwkundige verordening van kracht. Gezien bepaalde winkelpanden een minder esthetische etalage, belettering of belichting kennen, zal door deze verordening in de toekomst een duidelijk en handhaafbaar kader ontstaan. In samenwerking met Unizo worden bovendien initiatieven ontwikkeld om bepaalde panden een ander uitzicht te geven door bvb. etalagewedstrijden en acties om leegstaande ruimtes boven winkels esthetisch aan te kleden.

De stedenbouwkundige verordening zal tevens verbodsbepalingen bevatten met betrekking tot het gebruik van bepaalde immobiliënpubliciteit (te koop /te huur) in het kernwinkelgebied. 

Wat betreft de terrassen, wordt in de volgende fase ook verder geïnvesteerd in terrassenuniformiteit (gelijkaardige parasols, groeninvulling, …)

Leegstaande panden worden door middel van slimme wrapping esthetisch geïntegreerd in het stadsbeeld.

16) Opmaak van een beeldkwaliteitsplan
Roeselare wil een aantrekkelijke stad zijn en streeft daarom naar een hoge beeldkwaliteit van de stedelijke omgeving. Beeldkwaliteit wordt bepaald door de verschijningsvorm van een gebouw, een object of een omgeving of het samenspel daarvan.. De stad hecht veel belang aan de harmonie van een gebouw met zijn omgeving.
Daarnaast wordt het uitzicht van een gebouw en de samenhang met de omgeving ook bepaald door de vormelijke kwaliteiten van de bebouwing zelf (volumes, schaal, materialen, gevelopbouw, kleur, …) en door allerhande toevoegingen aan het gebouw. Die toevoegingen (zoals reclame, buitenverlichtingen, zonneschermen, terrassen,…) kunnen de architecturale waarde van de gebouwen en het straatbeeld sterk gaan bepalen. Hun visuele impact dient daarom steeds doordacht en in overeenstemming met gebouw en context te zijn.

De dienst Ruimtelijke Planning vat in 2016 de opmaak van een beeldkwaliteitsplan aan. Het beeldkwaliteitsplan houdt rekening met de zogenaamde groene draad en de blauwe stroom, de verbinding met de rechterlong van de stad (aanpak Ardooiesteenweg) en de uitbouw van de horeca-en handelsas in de St.-Hubrechtsstraat.

17) Wonen boven winkels
In de ruimtelijke uitvoeringsplannen die betrekking hebben op het kernwinkelgebied en het stadscentrum worden nadere bepalingen ingeschreven die in sommige gevallen wonen boven winkels (deels) verplichten. Dit is onder meer het geval voor het nieuwe RUP Stationswijk.

18) Aankleding winkelstraten
De stadsdiensten zorgden recent voor de opsmuk van de fietsparkeerplaatsen door esthetische en handige alternatieven. In 2016 wordt bovendien verder geïnvesteerd in nieuw straatmeubilair.

In samenwerking met vzw Shopping & Centrum Roeselare wordt nagegaan hoe alternatieve aankleding tijdens bepaalde evenementen (bevlagging, sfeerelementen zoals de klokken tijdens de paasperiode tot op heden, …) nog meer vibe in de stad kunnen brengen.

Met de cultuurdienst, de jeugddienst, de cultuurraad en CC De Spil wordt de integratie van kunst in de stad professioneel aangepakt.  Samen met de dienst Groen en Leefmilieu wordt in 2016 de groene draad door de stad in samenwerking met het MHKA (Museum Hedendaagse Kunst Antwerpen) als een openlucht-kunstparcours vorm gegeven.

19) GRUP Brugsesteenweg
In 2016 wordt het GRUP Brugsesteenweg gefinaliseerd.

Het is het noodzakelijk om via ruimtelijke instrumenten de economische visie van de Stad (zoals het bevriezings- of moratoriumbesluit voor de Brugsesteenweg) vast te leggen. Het nieuwe RUP gaat uit van een consolidatie van de bestaande toestand, het opleggen van maximale oppervlaktes voor diverse assortimenten, en verbodsbepalingen buiten de geconsolideerde m² detailhandelsoppervlakte.    

Het RUP voorziet eveneens bepalingen met betrekking tot de beeldkwaliteit van de Brugsesteenweg en de mobiliteitsaanpak.  In het kader van de mobiliteit wordt – na afwerking van een verkennend onderzoek in 2015 – nagegaan hoe tijdelijke ingrepen het verkeersinfarct kunnen ondervangen vooraleer op langere termijn vanuit de Vlaamse overheid structurele ingrepen mogelijk kunnen worden.

 

(klik op bovenstaand plan om het groter te bekijken)

De Stad Roeselare was via een vertegenwoordiging namens de VVSG (Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten) actief in de toetsingswerkgroep van de Vlaamse Regering en pleitte daar voor de integratie van de socio-economische vergunning in de stedenbouwkundige/omgevingsvergunning, een aangepast planologisch instrument om in de periferie van de steden voorwaarden te kunnen opleggen naar het soort assortiment van verkoopsgoederen en de mogelijkheid om convenanten op te stellen met handelsvestigingen om gezamenlijke initiatieven te kunnen ondernemen en te financieren op het vlak van mobiliteit, kernversterking en promotie/citymarketing.

20) Vernieuwing WieMu en dienst Toerisme
Stad Roeselare sloot een convenant met Westtoer af om de toeristische troeven van de stad, met focus op het winkelaanbod, Stad van de Voeding en het Nationaal Wielermuseum versterkend te communiceren.  Acties zoals 48 uur Roeselare (www.48uur.be) sproten hieruit voort.

Vanaf 2017 opent het vernieuwde Wielermuseum WieMu de deuren op het Polenplein.  Het nieuwe interactieve bezoekerscentrum zal eveneens de dienst Toerisme huisvesten. Door het betrekken van de handelaarsorganisaties in de in 2016 op te richten expertenraad Toerisme zal het valoriseren van het economisch bezoekerspotentieel geoptimaliseerd kunnen worden. Het bezoekerscentrum zal zich dan ook profileren als eerste aanspreekpunt voor klanten die meer informatie wensen over de stad, en complementair zijn voor de dagjestoerist die na of voor het shoppen een bijkomende hotspots wenst te bezoeken. De wijziging van de openingsuren van het WieMu en de strategie van een met het handelsgebeuren verbonden citymarketing spelen hierop in.

 

21) Slimme stadsdistributie
Slimme stadsdistributie kan verzekeren dat de belevering in het kernwinkelgebied efficiënter en duurzamer kan worden gemaakt. In samenwerking met de handelaarsorganisaties werd reeds een eerste informatiesessie georganiseerd voor de diverse handelaars.  Het stadsbestuur wenst de private ondernemingen die met een slimme stadsdistributieproject willen starten in de stad voluit te faciliteren.   Een algemene communicatie hierover kan in het voorjaar 2016 worden aangevat, eenmaal een geschikte depotlocatie werd gedefinieerd.

Anderzijds wil de Stad ook in gesprek treden met deze private ondernemingen om afhaaldepots in de binnenstad zelf te ontwikkelen voor de klant die na een middagje handenvrij winkelen de goederen op 1 centraal punt, bij de parking, kan ophalen. Ook op die manier wordt het winkelcomfort immers versterkt.

22) Ledborden
Het huidige informatiesysteem in de binnenstad is aan vervanging toe.  Een inplanting van niet enkel mobiele, maar ook vaste ledborden moet het mogelijk maken informatie digitaal, flexibel en niet storend (bijvoorbeeld met een dim- of decorfunctie ’s avonds/’s nachts) te verzorgen of gericht in te spelen op mobiliteitscommunicatie.

Ambitie 2 van het Kernplan: Handelaars actief steunen

AANPAK VAN DE LEEGSTAND

De vier voornaamste redenen voor (langdurig) leegstaande panden in de kern zijn:

 • Leegstand omdat het pand niet meer gelegen is in een shoppingzone/ aanloopstraat/kernwinkelgebied

  De eigen wensen van de klant en de eigen inplantingsinzichten van investeerders maken dat bepaalde winkelstraten dynamisch van aard zijn.  Wat vroeger een winkelstraat was, transformeert zich doorheen de stedelijke ontwikkeling: winkelstraten worden aanloopstraten en omgekeerd.  Dit is ook het geval in Roeselare (noordelijk deel Noordstraat, zuidelijk deel Zuidstraat/nieuwe straten in de armen van de Ooststraat met nieuwe investeringen ten opzichte van een decennium geleden).
 • Leegstand omdat het pand qua indeling en/of oppervlak niet meer of nog moeilijk beantwoordt aan de gestelde (basis)retailnormen

  Bepaalde panden hebben te weinig winkelvloeroppervlakte om een rendabel pand voor retailers te zijn. In de Ooststraat wordt bijvoorbeeld vastgesteld dat bepaalde kleinere panden geen invulling krijgen.
 • Leegstand omdat de huurprijs (veel) te hoog is
 • Leegstand omdat het pand te koop wordt gesteld of nét niet te koop is.

Bepaalde panden in de centrumstraten kennen een zeer hoge verkoopprijs. Deze panden zijn voornamelijk aantrekkelijk voor bepaalde vastgoedvennootschappen. Maar ook zij zijn voorzichtig geworden in hun investeringen in de kern.

De panden in bepaalde nieuwe handelsarea’s in de stad zijn dan weer niet te koop en voor bepaalde retailers is dat nét een belemmering om een eigen winkel te starten omdat hun appel voor de dorst dan wegvalt.  

23) Roeselare B(l)oeit
Eigenaars moeten, in afwachting van een definitieve invulling, de kans kunnen geven aan jonge starters/creatievelingen/culturele verenigingen om, tegen een zeer lage huurprijs, tijdelijk in het centrum van de stad een pop-up zaak mogelijk te maken. Momenteel hebben ze géén of weinig reden om dit spontaan te doen.

Een invulling met economische en culturele creativiteit zorgt bovendien niet enkel voor een aanzwengeleffect in het stadsbeeld, maar stimuleert jonge economische en culturele ondernemers om een duurzame activiteit uit te bouwen die het pop-upgebeuren overstijgt. Pop-up stores moeten immers, bijvoorbeeld in combinatie met andere maatregelen (hieronder) slechts tijdelijk zijn en de ‘instap’ zijn naar een langdurende handelszaak.  Daarom wordt in 1 jaar vrijstelling van de belasting op leegstand voorzien voor de panden die aan startende ondernemers / pop-ups / culturele invulling ter beschikking worden gesteld.

De eigenaar van een leegstaand pand (minimum zes maand leegstand) geeft zijn pand ter beschikking voor starters/pop-ups/culturele of jeugdinvullingen en dit aan een lage, opgelegde, huurprijs (zie onderstaande tabel). De stedelijke administratie houdt deze in een database bij en geeft deze door aan de betrokken diensten.

 tabel gebruik winkelpanden
In het kader van het acquisitiebeleid zal de centrummanager, in samenwerking met de vzw Shopping & Centrum Roeselare, UNIZO en de dienst Economie, de panden proberen te matchen met starters/pop-ups/culturele of jeugdinvullingen. Eenzelfde makelaarsoefening tussen leegstaande panden en vragende culturele ondernemers kan ook worden toevertrouwd aan een culturele organisatie die deze opdracht in haar doelstellingen heeft.

24) Gedeeltelijke terugbetaling van de opcentiemen voor nieuwe retailers/ondernemers in het kernwinkelgebied
Nieuwe retailers/ondernemers die zich komen vestigen in het kernwinkelgebied kunnen voortaan genieten van een subsidie. Het bedrag van de subsidie wordt gelijkgesteld aan een percentage van het bedrag van de opcentiemen Onroerende Voorheffing. Het percentage is dalend in de tijd: 75 procent voor het eerste jaar, het tweede jaar 50 procent en het derde jaar 25 procent. 

De stad wenst hiermee voornamelijk de economische activiteit van de persoonsgebonden detailhandel (kledij, juwelen, schoenwinkels) te stimuleren. Bepaalde activiteiten zoals nachtwinkels, opslagruimtes, lunaparken worden uitgesloten. Dit is ook het geval voor vrije beroepen en kantoorfuncties.

25) Subsidie voor handelszaken die verhuizen van buiten naar binnen het kernwinkelgebied of een tweede vestiging starten in het kernwinkelgebied
De afgelopen jaren zijn enkele retailers uit de kern vertrokken. Anderzijds openden andere retailers, momenteel actief in de periferie van de stad, een tweede filiaal in het centrum. De stad zou nog meer moeten kunnen inspelen op dergelijke opportuniteiten.

Om een herlocalisatie van buiten het kernwinkelgebied van Roeselare of het starten van een tweede vestiging in ons kernwinkelgebied nog aantrekkelijker te maken, wordt een eenmalige subsidie van 7500 euro voorzien. Dat komt (gemiddeld) overeen met één maand huurprijs in de belangrijkste centrumstraten. 

26) Subsidie voor herbestemming van panden die niet meer in het huidige kernwinkelgebied gelegen zijn .
Ook buiten het kernwinkelgebied is het van belang leegstand te vermijden. De subsidie kan worden aangevraagd op voorwaarde dat:

 • het betrekking heeft op een pand dat feitelijk en aantoonbaar als publiek toegankelijke handelszaak werd aangewend. Kantoren en studies van vrije beroepen komen niet in aanmerking;
 • het volledige handelspand een andere invulling krijgt. Dit kan met name bestaan uit:
  -> ofwel omvorming tot een volwaardige woongelegenheid Het oprichten van een nieuwe woning na sloop van het handelspand komt eveneens in aanmerking. Bergingen, stapelpaatsen, autobergingen, etc. komen niet in aanmerking;
  -> ofwel feitelijke omvorming tot kantoorruimte;
  -> ofwel het voormalig handelspand een socioculturele invulling geven.
  het pand conform de nieuwe invulling effectief in gebruik genomen wordt vooraleer de subsidie wordt uitbetaald;
  het pand tot ten minste 4 jaar na de uitkering van de subsidie conform de nieuwe invulling wordt aangewend;
 • het pand stedenbouwkundig vergund is en conform de vergunning uitgevoerd is of geacht wordt stedenbouwkundige vergund te zijn;
 • na de bestemmingswijziging investeringen d.m.v. facturen kunnen aangetoond worden ten bedrage van minstens 15.000 euro (ecl BTW) per herbestemd handelspand.

27) Subsidie voor aanpassing van panden die qua indeling en/of oppervlakte niet meer aan de normen beantwoorden.
Deze panden zijn vaak te klein en komen niet meer in aanmerking voor het gros van de hedendaagse retailformules/enseignes, die panden met grotere, rendabelere, oppervlakten verkiezen. Een eenmalige premie wordt voorzien voor ondernemers die kleine handelspanden fusioneren tot grote, economisch leefbare handelspanden. Deze premie wordt begrensd tot 50% van de investeringskost met een maximum van 7500 euro.

28) Leegstandsbelasting binnen het kernwinkelgebied
Roeselare is de centrumstad waar de huurprijzen in de laatste jaren het sterkst gestegen zijn. Volgende gegevens in de periode 2002-2008 tonen de merkwaardige positie van Roeselare aan:


Huurprijsevolutie periode 2002-2008 in winkelstraten – Bron: CB Richard Ellis

Omdat heel veel panden eigendom van lokale eigenaars zijn, wordt ook veel te lang vastgehouden aan die hoge huurprijzen. Analyse van de markt leert dat de huurprijzen van professionele eigenaars op vandaag reeds minimum 20% gedaald zijn al of niet in combinatie met het openbreken/verlengen van een lopende huurovereenkomst om de huurder te kunnen behouden. Veel retailers streven ook naar een omzetgerelateerde huurovereenkomst.

Van diverse panden is de huurprijs op vandaag niet meer marktconform en veel te hoog. Indien de eigenaars geen aanpassingen willen doorvoeren, is een progressieve belasting op leegstand het enige instrument om het pand terug aan marktconforme tarieven op de markt te brengen.

De handelspanden en bedrijfsruimtes in de kern worden voortaan onmiddellijk belast bij opname i.p.v. na 12 maanden opname in het leegstandsregister, tenzij de eigenaar een vrijstelling kan bekomen.

Concreet zal de vzw  Shopping & Centrum Roeselare, samen met de Woondienst/de dienst Economie en de gemeenschapswachters continu het kernwinkelgebied monitoren en van zodra er een leegstaand pand is, deze ook als leegstand in een database noteren.

De belasting wordt gedifferentieerd volgens zone/ligging van het pand (binnen of buiten het kernwinkelgebied)  en progressief belast via een jaarlijkse verhoging van de basisbelasting met 100% i.p.v. 50 %.

29) Eigenaars- en ontwikkelaarsforum
Bij de voorbereiding van het Kernplan werden door het stadsbestuur en de centrummanager reeds diverse gesprekken met eigenaars, ontwikkelaars en makelaars gevoerd. In het najaar van 2015 zal het uit deze gesprekken voortgevloeide Kernplan en de daarin vervatte maatregelen aan deze belangrijke actoren worden toegelicht.  Dit forum moet een stimulans betekenen voor rechtvaardige huurprijzen. Ook op meer continue wijze zal dit forum een direct contact tussen de stad, de centrummanager en de actoren moeten faciliteren, onder meer om nieuwe retailconcepten te kunnen plaatsen en om bestaande retailconcepten te kunnen laten evolueren.

30) Toetsing nieuwe bouwaanvragen
Om aangepaste retailconcepten aan te trekken en leegstand te vermijden, zullen bouwaanvragen voor nieuwe/grote retailinvulling voortaan aan de (basis)retailrichtlijnen worden afgetoetst. Deze richtlijnen geven aan welke de criteria voor een pand zijn om te voldoen als retailpand.

31) Monitoring leegstand
Om een naadloze match tussen leegstaande panden en geïnteresseerde investeerders online te creëren, is een continue monitoring nodig. De opmaak van een centrale database en gebruiksvriendelijke instrumenten zijn hiervoor een oplossing. Samen met de andere West-Vlaamse centrumsteden formuleerde de Stad hierover een EFRO-project (projectnaam : KIOSK). 

GERICHT HANDELAARS AANTREKKEN

32) Proactief acquisitiebeleid
Reeds sinds zijn aantreden voert de centrummanager in opdracht van de Stad een proactief retail-acquisitiebeleid. Met concrete resultaten als gevolg van zijn tussenkomst: JBC, Flying Tiger, Tom Tailor, Bonita, Terre Bleu, …

Permanent wordt gevolgd welke retailers naar België komen en welke nieuw zijn in andere centrumsteden. Deze worden voor een gesprek met het stadsbestuur en ontwikkelaars/eigenaars gecontacteerd. Een prospectielijst wordt continu bewerkt met het oog op actieve contacten.

Om het acquisitiebeleid beter te gronden heeft de stad een professionele acquisitiefolder uitgewerkt. Stad Roeselare nodigt diverse kandidaat-retailers, projectontwikkelaars en relevante actoren voor retaildagen uit, in het verlengde van tal van bilaterale contacten die tot op heden, vaak met succes, werden gelegd.

33) Acquisitiemonitoring
In complementariteit met punt 30 wordt een database van panden in het kernwinkelgebied aangemaakt. Door de inventarisering van beschikbare panden voor retailers kan de centrummanager zijn rol als winkelmakelaar voluit spelen.

Ambitie 3 van het Kernplan: Slimmer Shoppen

WELKOM IN DE EERSTE SMART SHOPPING CITY VAN VLAANDEREN

34) Gratis WIFI in de binnenstad
Vanaf de eindejaarsperiode 2015 wordt gestart met het inplanten van diverse WIFI-verbindingspunten in de binnenstad.

 

(klik op bovenstaand plan om het groter te bekijken)

Deze belangrijke investering hangt samen met de investering in nutsleidingen, geluidsinstallaties in de binnenstad en nieuwe (kerst)verlichtingsoverspanningen.

35) Citie app
De digitale technologie verandert onze economie en samenleving in een sneltempo:

 • Hoe kunnen lokale handelaars in de wereld van de grote webshops competitief zijn?
 • Hoe kan de kern in de steden worden versterkt ?
 • Hoe kan de lokale zelfstandige ondernemer op een betaalbare manier digitaal mee zijn/geraken?

Op 20 september 2015 werd Roeselare de eerste smart city van Vlaanderen bij de lancering van Citie, een app die alle soorten applicaties integreert. In de loop van 2015 en 2016 wordt de app verder aangepast, en worden ook specifieke stadspunten uitgewerkt (waardoor een klant bijvoorbeeld ook van stadsinitiatieven als bonus of beloning kan genieten na aankoop bij een lokale handelaar).

 Kadobon

36) Roeselare Kadobon
De succesvolle Roeselare kadobon van vzw Shopping & Centrum Roeselare wordt verder gepromoot en geïntegreerd in de Citieapp. Vanuit de stad wordt onderzocht hoe ook de geschenkbonnen naar aanleiding van bepaalde gelegenheden hierin kunnen worden verwerkt.

37) Aanstellen van een innovatiemanager
Citie voorziet een permanente Innovation Manager die in de slimme stad Roeselare ter beschikking zal staan. Hij begeleidt handelaars, het stadsbestuur en klanten in deze (digitale) start-up en zorgt dat deze succesvol verloopt. De Innovation Manager is een persoonlijke assistent die 7 op 7 bereikbaar is en handelaars helpt.

38) Innovatie op de winkelvloer
Het technologiebedrijf Digitopia ontwikkelde enkele digitale toepassingen die het winkelen aangenamer en eenvoudiger moeten maken. Deze nieuwe digitale technologieën wil men gebruiken zonder dat deze de bovenhand nemen in de fysieke belevenis van het shoppen. Het project Innovation Boulevard werd in september 2015 voor het eerst in Roeselare geïmplementeerd en moet een stimulans zijn voor verdere innovatie als winkelstraat van de toekomst.

De nieuwste snufjes in het straatbeeld kunnen o.a. zijn:

 •  Interactieve kleedkamers: In de paskamer ervaart men een geheel nieuwe interactieve shop-ervaring en wordt men op zijn wenken bediend. Het intelligente pashokje herkent de kleren die voor aankoop in aanmerking komen. Via een touchscreen kunnen uitvoeringen in andere maten of kleuren worden aangevraagd. De winkelbediende ontvangt het verzoek op zijn tablet en brengt de gewenste kledij. De uiteindelijke keuze kan via sociale media met vrienden worden gedeeld.
 • QLESS: of virtuele wachtrij: via sms kan men zelf de eigen plaats in een wachtrij beheren. Door een virtueel nummer te nemen, beslist men zelf wanneer men aan de beurt komt
 • Touch & go: passief kijken naar de communicatie op een scherm in de etalage is voorbij. Via de smartphone kan men zelf de content bepalen die men wil zien, informatie verfijnen en meenemen op de smartphone naar huis, ook buiten de shoppinguren.
 •  Instore recommandatie en e-commerce: indien het favoriete item niet meer in de winkel voorradig is, kan men het alsnog bestellen via het instore e-commercekanaal en rechtstreeks op een locatie naar keuze laten leveren.
 • NUPP: met een eenvoudige druk op een knop kan men een kelner aan tafel roepen via zijn NUPP-watch.
 • .....

Op initiatief van Unizo werd in september 2015 de roadshow The future of shopping gelanceerd.  Dit initiatief inspireert de handelaar van de toekomst om op klantvriendelijke wijze nieuwe winkel-beleving mogelijk te maken. 

Ambitie 4 van het Kernplan: Belevingsstad

ROESELARE:BELEVINGSSTAD

In Roeselare valt altijd iets te beleven. Gerenommeerde (Vlaamse en internationale) retailspecialisten wijzen op de noodzaak om niet enkel ruimtelijke maatregelen op te zetten tot verfraaiing van de stad, maar ook op de vervlechting ervan met maatregelen die de beleving van de nieuwe stad mogelijk maken, en inspelen op diverse creatieve uitingen van stadsbeleving.  Hierboven werd reeds verwezen naar de initiatieven die winkelen, wandelen en spelen stimuleren (pleinverfraaiing, groeninplanting, speelprikkels).

Stad Roeselare zette recent in op het consequent inplannen van diverse evenementen in het stadscentrum, voor diverse doelgroepen, ook buiten de winkelopeningsuren, en vanuit de diverse diensten (economie, jeugd, cultuur, sport, milieu, …): Ketnet Zomertour, stadsfestivals naar aanleiding van 11 en 21 juli, Muntsummerspot, Villa Vanthilt, Hotel M, Pop Up Live, Sportmarkt, Smaak & Kouleur met ParisMontmARTre, TRAX, Natourcriterium, De Groote Stooringe, Tuin der Lusten, Roeselaarse Kroegentocht …  De stadsbeleving versterken heeft immers ook een rechtstreekse invloed en return voor het ontdekken van de stad en haar economisch potentieel.  

Daarnaast ontwikkelen zich in de stad heel wat spontane initiatieven die een ondersteuning verdienen: van de activiteiten van het Comité van de Kop en de ambitie tot het invullen van een district of creativity en voedingsactiviteiten over spontane culturele en economische invullingen van winkels (Pelzen, Handmade in Belgium, …) tot picknickspots, autoloze zondag en Dag van het Park in de stad.

Tenslotte zijn ook de RSL-‘klassiekers’ zoals de Batjes, eindejaar, winkelnacht, shoppingzondagen, … nog steeds hoogdagen voor klant en handelaar.

39) De Roeselroute en sfeergebieden
Waar de afbakening van het kerwinkelgebied een eerder abstracte ruimtelijke maatregel is, dient de concrete winkelwandelroute ook in de stad zichtbaar te worden aangekleed.

Net zoals verwijzingselementen in de vorm van bootjes, huisjes, … op het Noordzeestrand herkenbare bakens zijn voor de strandbezoekers, wordt onderzocht hoe ook een Roeselroute de klant extra sfeerbeleving kan doen ervaren. Dat kan door aanduidingen op de grond of in de lucht, artistieke herkenningselementen en een concreet plan bij de parkings om, precies zoals bij een ingekapseld shoppingcentrum, de kooproute en diverse handelszaken aan te wijzen. Een aanduiding van de diverse sfeergebieden in de winkelstraten (centrale Ramblas, zijstraten met specifieke nicheproducten zoals trendkledij of luxegoederen, boeken in de sfeer van ARhus, vintage in sommige straten, …) wordt uitgewerkt.

 Roeselare : belevingsstad

40) Evenementen in nieuw kleedje
Een evenementenwerkgroep werd opgestart. Deze werkgroep gaat na hoe de USP’s van Roeselare concrete vertaling kunnen krijgen. Ze herwerkt en stuurt huidige evenementen bij, integreert bestaande evenementen en zet ook nieuwe evenementen op.  Ideeën voor nieuwe concepten zijn bijvoorbeeld Black Friday, Kinderen Baas, Provence in de Stad, Roeselare 2050, Dameszaterdag, tuinterrassen op de pleinen, …   De werkgroep zoekt nauwe aansluiting met jongeren, cultuurspelers en sportambassadeurs.

De werkgroep uitMUNTend, getrokken door ARhus, integreert nieuwe belevingsconcepten op het De Muntplein, naar het voorbeeld van de geslaagde Muntsummerspot in de zomer van 2015, en onderzoekt hoe de verfraaiing van het plein (aankleding muren, etalages, fietsparking, toegang Citroenstraatje, ) kan worden verbeterd.

Het door de Stad in 2015 uitgewerkte ondersteuningsbeleid, met festivalsubsidies en projectsubsidies, moet ook private organisaties en verenigingen stimuleren om de stadskern te herontdekken. Het vanaf november 2015 operationele vrijetijdsloket van de Stad Roeselare helpt hen daarbij.

Ambitie 5 van het Kernplan: Bereikbaar voor iedereen

BEREIKBAAR VOOR IEDEREEN

We wijzen de kortste weg naar onze handelaars. De voorbije jaren werden bijzondere inspanningen geleverd op het vlak van mobiliteit in het algemeen en in de binnenstad in het bijzonder. Drie centrale parkings werden geopend (Muntparking, Wallenparking, Stationsparking) om te voorzien in extra parkeergelegenheid voor klanten, bezoekers en winkelpersoneel. Het parkeerbeleid gaat uit van het stimuleren van ondergronds en comfortabel parkeren en bovengronds kortparkeren, gecombineerd met hedendaagse betalingsfaciliteiten.  Minderhindermaatregelen werden uitgewerkt voor de tijdelijke hinder bij openbare werken, die net zoals overal ter wereld spijtig genoeg samengaat met ingrijpende investeringen. Bijkomende inspanningen blijven echter continu noodzakelijk.

41) Nieuwe bewegwijzering
Sinds de heraanleg van het opritten- en afrittencomplex aan de E403 ter hoogte van Accent Business Park en AZ Delta, wordt Roeselare-Centrum voortaan ook vanop de autosnelweg duidelijk aangeduid. Deze reeds lang door de centrumhandelaars gevraagde eerstelijnsbewegwijzering is hiermee sinds kort gerealiseerd.

Gelet op de ingrijpende aanpassingswerken aan het station, de Westlaan en sommige binnenstraten werden de voorbije jaren diverse bewegwijzeringen opgezet (Vlotste route, handelaarsborden van Unizo, parkeerinfoborden, …). Met het oog op eenduidigheid worden deze borden voortaan vervangen door eenduidige Parkingborden, in aanvulling op het in het najaar van 2014 gerealiseerde elektronisch parkeerverwijssysteem. De Citie app maakt het bovendien mogelijk om op de minuut de beschikbare parkeerplaatsen in de stadsparkings op te volgen.

42) Sms-parkeren en parkeerapp
Om comfortabel en stressloos winkelen mogelijk te maken, is het sinds halfweg 2015 mogelijk om ook betalend te parkeren en de verlenging van de parkeertijd met een simpele toets vanuit de winkel te bestellen via sms en de (Citie) app.

43) Wegenwerkenboordtabel
Een performante stad dient vanzelfsprekend haar openbaar domein nauwgezet te onderhouden, nutsleidingen aan te passen of herstellingen uit te voeren.

De afstemming van deze werken is geen sinecure.  Om de coördinatie van deze werkzaamheden beter te stroomlijnen, werken de stadsdiensten een wegenwerkboordtabel uit om, in overleg met de handelaars, een haalbare en efficiënte inplanning en communicatie van werken te realiseren.

44) Bereikbaarheidsteam
Om de communicatie over wegenwerken te versterken, richtte de Stad enkele jaren geleden samen met Unizo de webstek www.roeselarebereikbaar.be op. Deze webstek wordt duidelijker gecommuniceerd en begeleid door een bereikbaarheidsteam: zo kunnen vragen in de toekomst rechtstreeks op één e-mailadres worden opgevangen: dipod@roeselare.be .

45) Parkeerpromotieacties
Door de Stad Roeselare werd met NV Parkeren een promotiemaatregelenpakket onderhandeld dat gerichte acties om het ondergronds parkeren te stimuleren mogelijk maken. In het najaar 2015 werd de actie 1 euro voor 4 uren- lekker lang parkeren opgestart, zowel in samenwerking met NV Parkeren als met de als met de NMBS/B-parking (voor de Stationsparking). De actie vindt als test gedurende de eerste zaterdagen van de maand en op specifieke evenementen plaats. Ook in de toekomst worden gelijkwaardige acties uitgewerkt in overleg met de handelaars.

46) Doordacht en parkeerbeleid en mobiliteitsplan
Stad Roeselare gaat verder met de uitvoering van een mobiliteitsplan, waarbij de visie 2030 wordt uitgewerkt. Via het parkeerbeleid wil het stadsbestuur het autozoekverkeer afbouwen door ondermeer de parkeergarages als alternatief aan te bieden (grote capaciteit, voordelig tarief, comfortabel en veilig, …) zonder het kort parkeren in de weg te staan. Zo kunnen mensen die snel een boodschap willen doen vlot op straat parkeren. Bezoekers die een langer bezoek aan de stad brengen, worden aangemoedigd de parkeergarages te gebruiken. Het parkeerbeleid voorziet hiervoor een tariefzetting waarbij het parkeren in de afgesloten parkings goedkoper is dan het parkeren op straat. Op straat wordt de parkeerduur beperkt in de tijd (maximum 1 uur in de winkelstraten; maximum 2 uur in de overige straten en pleinen) waardoor het comfortabeler is om te parkeren in de parkeergarages om zorgeloos de stad te bezoeken. Een parkeerverwijssysteem en gerichte signalisatie loodsen de bezoeker vlot vanaf de kleine ring naar een vrije parkeerplaats in één van de parkings.

Ambitie 6 van het Kernplan: Samen sterk

SAMEN STERK

Een succesvol winkelwandelcentrum bouw je niet alleen. De sterkte van een goed beheer van het Roeselaars winkelwandelcentrum zit in een professionele samenwerking tussen het stadsbestuur en handelaars. Reeds sinds 2009, met de integratie van de diverse straatcomités in één professionele structuur, vzw Shopping & Centrum Roeselare, en het geregeld overleg met handelaarsorganisatie Unizo wordt het centrummanagement aangepakt met maandelijkse bijeenkomsten, werkgroepen en overlegfora. Deze aanpak wordt verder geïntensifieerd.

47) Vorming en netwerkevents tussen handelaars
Nieuwe uitdagingen in de retailsector (veranderende markt, digitalisering, nicheverschuivingen, nieuwe regelgeving, …) maken continue vorming van handelaars noodzakelijk. De Stad ondersteunt verdere initiatieven die commerciële innovatie mogelijk maken. De bestaande netwerkevents (Bizznet, Unizo Bar Time, Roeselare Awards, …) bieden daartoe uitstekende mogelijkheden. Ook nieuwe initiatieven, die in voorbereiding zijn, zullen worden ondersteund.

48) Uitbouw van overlegorganen
Vandaag wordt het overleg inzake de ontwikkeling geclusterd in een maandelijks overleg met een delegatie van de raad van bestuur van vzw Shopping & Centrum Roeselare (centrummanagement) en diverse ad hoc overlegmomenten (werkgroep socio-economische vergunningen, GECORO, milieuraad, parkeerbeleid, klankbordgroep mobiliteit, …).  Dit overleg zal worden versterkt in een driemaandelijks centrumbeheer waar ook andere actoren en experts worden betrokken.

Het op heden bestaande horecamanagement zal verder worden versterkt door een driemaandelijks overleg met het stadsbestuur en betrokkenheid van de handelaarsorganisaties vzw Shopping & Centrum Roeselare en Unizo.

49) Ondersteuning handelaarsorganisaties
In 2014 werd het protocol tussen Stad Roeselare en de vzw Shopping & Centrum Roeselare geactualiseerd. De vorige versie dateerde van 2009. Naar aanleiding van de Dag van de Klant in 2015 werd tussen het Stadsbestuur en Unizo het Convenant voor een Kernversterkend Beleid ondertekend.

Ambitie 7 van het Kernplan: Marketing met effect

MARKETING MET EFFECT

50) Citymarketingplan

Roeselare is een energieke West-Vlaamse centrumstad voor mensen en voor commerce, een stad met vaart, een stad voor de vooruit. Sterke communicatie zet ons op de kaart. Diverse initiatieven die  zuurstof voor de stad brengen, leveren ook  ‘zuurstof voor de handelaarsen omgekeerd.  Met deze branding maakt Roeselare keuzes en kan de stad prioriteiten leggen in haar beleid en projecten en acties opzetten die duidelijk in een strategische visie die duurzaam is gekaderd zitten.

Met het grote aanbod aan diverse mediakanalen, de rijkheid aan initiatieven in de stad en de grote ondernemerszin bij velen, is het echter noodzakelijk om deze strategische lijn eenduidig door te trekken en de diverse mediamogelijkheden gericht en niet verspreid in te zetten: het geheel dient meer te zijn dan de som van de delen.

Vanuit de Strategische Cel van de Stad wordt daarom een geïntegreerd citymarketingplan ontwikkeld.  Op basis van dit plan kunnen gerichte communicatiecampagnes worden opgezet, die zowel de USP’s van de Stad, als diverse linken integreren. De handelaarsverenigingen zullen van bij de aanvang van de opmaak van dit plan in het strategisch planningsproces worden betrokken.

Een centrale kalender met alle initiatieven die in de stad plaatsvinden, wordt op basis hiervan uitgerold.